Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

PRZEGLĄD KOMINIARSKI I STAŁA OBSŁUGA BUDYNKÓW SP ZOZ W SZAMOTUŁACH

 

DTA-381-16/2019 Szamotuły, 05.03.2019r.

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrektor SPZOZ z siedzibą w Szamotułach, ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły, działając na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)

 

ZAPRASZA

do złożenia oferty cenowej na zadanie:

PRZEGLĄD KOMINIARSKI I STAŁA OBSŁUGA BUDYNKÓW
SP ZOZ W SZAMOTUŁACH

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018)

 

I. Zamawiający:

SPZOZ w Szamotułach

ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły

tel. 61 29 27 101, fax. 61 29 27 102

email: sekretariat@szamotuly.med.pl

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług kominiarskich tj. czyszczenia kominów
  i kanałów wentylacyjnych oraz wykonania przeglądów okresowych w budynkach SPZOZ
  w Szamotułach:

 • Szpital, ul. Sukiennicza 13

 • Ośrodek Zdrowia Nojewo

 • ZRM w Pniewach, ul. Targowa

Szczegółowy zakres usług obejmuje:

  1. usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych
   w budynkach w oparciu o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych
   i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719):

 • czyszczenie przewodów dymowych - 4 razy w roku (I, II, III, IV kwartał)

 • czyszczenie przewodów spalinowych wraz z nasadami kominowymi - 2 razy w
  roku

 • czyszczenie przewodów wentylacyjnych - 1 raz w roku

W ramach czyszczenia przewodów kominowych Wykonawca w szczególności:

 • wybiera sadze z kanałów,

Zamawiający nie dopuszcza używania przy sprawdzaniu ciągu kominowego, otwartego ognia w postaci świeczek, zapalniczek lub przepalania gazetami.

 • wybiera zanieczyszczenia z otworów spalinowych

 • sprawdza, czy nie nastąpiły: zatkania przewodów kominowych, uszkodzenie przewodów kominowych, niewłaściwe składowanie materiałów przy drzwiczkach wyciorowych lub kontrolnych.

  1. przeprowadzanie okresowej kontroli technicznej przewodów kominowych - 1 raz
   w roku w miesiącu wrześniu w oparciu o art. 62 ust.1 pkt 1 lit.c ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z póź. zm.), w tym sprawdzenie:

  • drożności pionów kominowych,

  • stanu technicznego głowic i nasad kominowych,

  • ciągu kominowego,

  • stanu technicznego przewodów, czopuchów, kanałów, drzwiczek kominowych, wyciorowych, ław kominowych, włazów kominowych,

  • prawidłowości podłączeń kominowych

   

   

  III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

   

  IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
  przekazywania oświadczeń i dokumentów.

   

  V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się
  z Wykonawcami

   

  VI. Miejsce składania ofert

   

  VII. Opis sposobu obliczania ceny

   

  najniższa zaoferowana cena brutto

  Cx = ----------------------------------------------------------------- x 100 pkt

  cena brutto oferty ocenianej

   

  Cx - ilość punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium cena brutto - 100 %

  Oferent, który zaoferuje najniższą cenę zł otrzyma 100 pkt., pozostali otrzymają proporcjonalnie mniej punktów według powyższego wzoru.

   

  11.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

  12. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu, a także zamieści te informacje na własnej stronie internetowej (www.szamotuly.med.pl).

  13. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

   

  VIII. Informacje o formalnościach

   

  Załączniki:

   

  ZATWIERDZIŁ:

  -//-

  Dyrektor SPZOZ w Szamotułach

  Remigiusz Pawelczak

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  • czy nie występują uszkodzenia: przewodów kominowych, kanałów i czopuchów, rur i łączników, włazów kominowych, drzwiczek kominowych, rewizyjnych, wyciorowych, ław kominowych.

   1. sporządzanie protokołów z przeprowadzonych przeglądów przewodów kominowych, spalinowych, wentylacyjnych i dymowych (podpisanych przez osobę posiadającą stosowne kwalifikacje i uprawnienia zawodowe oraz potwierdzającego wykonanie przeglądu) oraz sporządzanie opinii i zaleceń na podstawie przeprowadzonych kontroli i badań

   2. sporządzenie pełnej inwentaryzacji kominów - osobny załącznik

   1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2.

   2. Zalecana wizja lokalna obiektu po uprzednim umówieniu terminu z Zamawiającym.

   1. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.

   2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

   3. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 01.04.2019r. do 31.03.2020r.

   1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:

   1. wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy - wg załączonego wzoru formularza ofertowego - załącznik nr 1,

   2. zaparafowany projekt umowy na każdej stronie przez Wykonawcę - załącznik nr 2

   3. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
    o działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - załącznik Wykonawcy

   4. pełnomocnictwo (oryginał bądź uwierzytelniony odpis) w przypadku, gdy osoba podpisująca ofertę nie jest osobą wskazaną w KRS bądź CEIDG jako osoba uprawniona do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy - załącznik Wykonawcy 

   1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
    i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie za pomocą faksu lub drogą elektroniczną. Po otwarciu ofert dokumenty dotyczące postępowania będą dostępne w siedzibie Zamawiającego.

   1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Pan Szymon Anioł, tel. 61 29 27 125, e-mail s.aniol@szamotuly.med.pl

   1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy Zamawiającego tj.: 7:30 - 14:00.

   1. Ofertę cenową należy: złożyć w terminie do dnia 19.03.2019r. godz.11:00
    w siedzibie Zamawiającego : SPZOZ w Szamotułach - Sekretariat Biura Dyrektora,
    w zamkniętej kopercie z dopiskiem PRZEGLĄD KOMINIARSKI I STAŁA OBSŁUGA BUDYNKÓW SP ZOZ W SZAMOTUŁACH nie otwierać przed 19.03.2019r. godz. 11:15.

   1. Na załączonym formularzu ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto
    za wykonanie przedmiotu zamówienia.

   2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

   3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

   4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą
    w złotych polskich.

   5. Wybór oferty zostanie dokonany wg następującego kryterium:

   6. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający przyjął następujące kryterium:

   1. Łączna cena ofertowa brutto - 100%

   1. Powyższemu kryterium Zamawiający przypisał następujące znaczenie:

   1. Obliczenia będą dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

   2. Zamawiający będzie dokonywał oceny ofert oddzielnie na każde zadanie.

   1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.

   1. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

   1. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

   1. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.

   1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

   1. Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

   • zał. nr 1. Formularz ofertowy

   • zał. nr 2. Projekt umowy

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 03_04_2019_13_40_58_Zestawienie ofert.pdf (PDF, 174.96Kb) 2019-04-03 13:40:58 367 razy
2 Protokół z postępowania.pdf (PDF, 565.60Kb) 2019-04-03 13:40:58 359 razy
3 Zestawienie ofert.pdf (PDF, 174.64Kb) 2019-03-27 11:36:16 9 razy
4 Zapytanie ofertowe - przeglądy kominiarskie.doc (DOC, 58.00Kb) 2019-03-05 10:10:08 388 razy
5 Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc (DOC, 55.00Kb) 2019-03-05 10:10:08 364 razy
6 Załącznik nr 2 - Projekt umowy.doc (DOC, 58.00Kb) 2019-03-05 10:10:08 373 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Szymon Anioł 05-03-2019 10:10:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Szymon Anioł 05-03-2019
Ostatnia aktualizacja: Szymon Anioł 03-04-2019 13:40:58