Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

SPRZEDAŻ UŻYWANEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO II

 

DTA-381-2A-2/2018/9 Szamotuły, dn. 25.02.2019 r.

 

 

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY AKTYWÓW TRWAŁYCH SZPITALA

DYREKTOR SP ZOZ W SZAMOTUŁACH OGŁASZA :

SPRZEDAŻ UŻYWANEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO

 

 1. SPRZEDAJĄCY

SP ZOZ W SZAMOTUŁACH

UL. SUKIENNICZA 13, 64-500 SZAMOTUŁY

tel. 61 29 27 127 fax 61 29 27 102

 1. Przedmioty sprzedaży:

 

Nr

pakietu

Nazwa sprzętu

Ilość (szt.)

Cena wywoławcza (brutto)

1

Wanna porodowa z wózkiem
prod. Deltom, rok produkcji 2009

1

10.000,00 zł

2

Mammograf analogowy Lorad MIV

prod. Hologic Lorad, rok produkcji 2010

1

40.000,00 zł

3

Wywoływarka Agfa Mamory Classic HDR

prod. Agfa, rok produkcji 2010,
z kasetami Agfa 8szt.(4 szt. o wymiarach 18x24
i 4 szt. o wymiarach 24x30)

1

1.500,00 zł

4

Łóżko porodowe

prod. Stryker, rok produkcji 2007

1

2.000,00 zł

5

Łóżko porodowe

prod. Stryker, rok produkcji 2007

1

2.000,00 zł

6

Myjka ultradźwiękowa Newamatic U 550
z wyposażeniem (wózek wsadowy do narzędzi

i aparatury anestezjologicznej), prod. Netzsch Belimed Gmbh

1

2.000,00 zł

7

Sterylizator parowy Securex HP 669-2

z wytwornicą pary „SMS” z wyposażeniem (wózek załadowczy i wyładowczy, wózek wsadowy), prod. BMT.A.S. Brno,

rok produkcji 1998

1

3.000,00 zł

8

Sterylizator typu Protocert Lautenschlager

prod. Lautenschläger, rok produkcji 1999

1

5.000,00 zł

9

Aparat Stymat S200

1

100,00 zł

10

Aparaty Stymat S200

1

100,00 zł

11

Aparat S300

1

100,00 zł

12

Lampa Kwarcowa

1

100,00 zł

13

Stanowisko do pielęgnacji niemowląt SE01 prod. Axisunimed Bydgoszcz, rok produkcji 2003

1

1.000,00 zł

14

Stanowisko do resuscytacji

prod. Ohmeda Medical, rok produkcji 2000

1

2.000,00 zł

 

Pakiet nr 1

 1. Nazwa sprzętu: wanna porodowa

 2. Firma: DELTOM Sp. z o.o.

 3. Numer seryjny: 1575

 4. Typ : WPC-220 BMH

 5. Rok produkcji: 2009

 6. Wanna porodowa jest wyposażona w :

- baterię wody - mieszalną lub termostatyczną

- prysznic

- termometr

- instalację hydromasażu podwodnego z dyszą do masażu miejscowego

- system dezynfekcji wanny i instalacji hydromasażu

- system osuszania wanny

- regulowane podpory pod stopy

- podwodny reflektor oświetlający pole rodzenia

- materac przeciwpoślizgowy

- siedzisko

 

Wanna stwarza odpowiednie warunki przygotowania ciężarnej do porodu. Dzięki imersji następuje ograniczenie bóli porodowych . Poród przyjmowany jest do wody. Personel medyczny ma możliwość zachowania odpowiedniej pozycji, dzięki zmiennej wysokości wanny.

W ostatnich czterech latach wanna nie była wykorzystywana ani do porodów w wodzie, ani do imersji wodnej.

 

 1. Dodatkowe informacje:

- wanna wolnostojąca, nie wymagająca obudowy i fundamentowania

- zasilanie : 230 V ( prąd jednofazowy)

- wymiary niecki : dł. 1600 mm x szer. 1000 mm

- zakres podnoszenia na poziomie krawędzi niecki 600-1000 mm ( do regulacji)

wanna posiada wózek kąpielowo - transportowy.

 

Wózek „DELTOM” :

 • typ : WSH-140

 • z siedzeniem podnoszonym hydraulicznie

 • rama osadzona na czterech obrotowych kołach jezdnych - tylne koła posiadają możliwość blokowania

 • masa : ok. 47 kg

 • długość : 103 cm

 • szerokość : 62 cm

 • długość siedzenia : 50 cm

 • szerokość siedzenia : 45 cm

 

Pakiet nr 2

1.Nazwa sprzętu: mammograf analogowy

 1. Firma: Hologic Lorad

 2. Numer seryjny: 19207106497

 3. Model : M - IV

 4. Rok produkcji: 2010

 5. Wielkości charakterystyczne :

 • generator HF, 20-39 kV , 10 - 100 MA

 • lampa Varian M-113R, S/N 74559-RO

 • ogniska 0,1 i 0,3

 • filtracja dodatkowa

 • kołpak Varian

 1. Wyposażenie:

 • kratki HTC

 • zestaw do powiększeń

 • dociski

 • osłona twarzy

Rocznie wykonywanych było ok. 250 badań (nie ujmując roku 2017 oraz 2018).

Sprzedający informuje, iż aparat jest sprawny. Aparat posiadał aktualne testy do czasu uchylenia decyzji Sanepidu. Aktualnie testy nie były wykonywane w związku z wyłączeniem aparatu
z eksploatacji.

 

Pakiet nr 3

Wywoływarka Agfa Mamory Classic HDR

Uszkodzona, możliwość wykorzystania pojedynczych części.

 

Kasety Agfa:

- nowe, nieużywane

TYP

ILOŚĆ

WYMIARY

CR MM 3,0 Mammo Code 29

4 szt.

18x24

CR MM 3,0 Mammo Code 28

 

4 szt.

 

24x30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pakiet nr 4 i 5

Łóżka porodowe 2 szt.

Łóżka porodowe przeznaczone są dla pacjentek oddziałów położniczo-ginekologicznych na wszystkich etapach porodu: w okresie przedporodowym, porodowym jak i połogowym.

 

Pakiet nr 6

Myjka ultradźwiękowa Newamatic U 550

Parametry techniczne przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego postępowania

 

Pakiet nr 7

Sterylizator parowy Securex HP 669-2 z wytwornicą pary „SMS” z wyposażeniem (wózek załadowczy i wyładowczy, wózek wsadowy)

Parametry techniczne przedstawia załącznik nr 4 do niniejszego postępowania

 

Pakiet nr 8

Sterylizator typu Protocert Lautenschlager

Parametry techniczne przedstawia załącznik nr 5 do niniejszego postępowania

 

Pakiet nr 9

Aparat Stymat S200

Służy do leczenia prądami diadynamicznymi.

Wytwarza on prądy diadynamiczne oraz prąd stały. Wykonany jest w obudowie metalowej
o wymiarach 520 x 205 x 240 mm. Z obu stron płyty czołowej znajdują się uchwyty, ułatwiające przemieszczanie aparatu. Aparat jest zasilany napięciem 220 V, 50 Hz.

 

Pakiet nr 10

Aparat Stymat S200

Służy do leczenia prądami diadynamicznymi.

Wytwarza on prądy diadynamiczne oraz prąd stały. Wykonany jest w obudowie metalowej
o wymiarach 520 x 205 x 240 mm. Z obu stron płyty czołowej znajdują się uchwyty, ułatwiające przemieszczanie aparatu. Aparat jest zasilany napięciem 220 V, 50 Hz.

 

Pakiet nr 11

Aparat S300

Służy do terapii prądami interferencyjnymi. Przenośny aparat elektroniczny. Jest on zasilany napięciem 220 V, 50 Hz. Podstawowa częstotliwość pracy wynosi ok. 4000 Hz.

 

Pakiet nr 12

Lampa Kwarcowa

 

Pakiet nr 13

Stanowisko do pielęgnacji niemowląt SE01

 

Pakiet nr 14

Stanowisko do resuscytacji

 

III. Informacje ogólne

 1. Przetarg ma charakter publiczny.

 2. Przetarg przeprowadza się w formie przetargu pisemnego (zbieranie ofert).

 3. Sprzedaż nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywoławczej, o której mowa w pkt II.

 4. Warunkiem uczestnictwa w przetargu przez oferenta jest dołączenie do oferty oświadczenia o następującej treści : „Oświadczam, że zapoznałem/am się ze stanem technicznym środka trwałego”.

 5. Oferta złożona w toku przetargu przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta albo, gdy

przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 1. Wszelkie koszty związane z transakcją kupna sprzedaży, w tym koszty transportu pokrywa Kupujący.

 2. Istnieje możliwość składania ofert częściowych na poszczególne sprzęty (pakiet nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 lub 14)

 3. Sprzedający zalecana wizję lokalną. Termin musi być wcześniej ustalony ze Sprzedającym.

 

IV. Dokumenty, jakie Oferent powinien załączyć do oferty:

 1. Sprzedający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:

 • wypełniony i podpisany przez Kupującego druk „Formularz ofertowy”, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego postępowania.

Oferentowi nie wolno dokonywać żadnych zmian merytorycznych we wzorze druku „Formularz ofertowy” opracowanym przez Sprzedającego.

 • zaparafowany na każdej stronie wzór umowy, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego postępowania

 

V. Osoby po stronie Sprzedającego uprawnione do udzielania informacji

1. Wszelkie pytania dotyczące niniejszego postępowania należy kierować na adres e-mail: dta@szamotuly.med.pl

2. Oferent może zwrócić się do Sprzedającego o wyjaśnienie istotnych warunków dotyczących sprzedaż w godzinach pracy Sprzedającego tj.: 7:30 - 14:00.

 

VI. Miejsce składania ofert

Oferty w formie pisemnej dotyczące zakupu przedmiotu niniejszego ogłoszenia należy złożyć
w terminie do dnia 18.03.2019 r. godz. 10:00 w siedzibie Sprzedającego: SPZOZ w Szamotułach, ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły - Sekretariat Biura Dyrektora.

Oferta musi być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem SPRZEDAŻ UŻYWANEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO nie otwierać przed 18.03.2019 r. godz.10:15.

 

VII. Opis sposobu obliczania ceny

 1. W ofercie należy przedstawić cenę ofertową brutto, jednakże nie niższą niż ta określona
  w pkt. II.

 2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

 3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z transakcją kupna sprzedaży przedmiotu zamówienia.

 4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Sprzedającym a Kupującym odbywać się będą w złotych polskich.

 5. Oferty będą oceniane w oparciu o najwyższą oferowaną cenę zakupu według poniższego wzoru:

 

cena brutto oferty ocenianej

Cx = ----------------------------------------------------- x 100

najwyższa zaoferowana cena brutto

 

VIII. Informacje o formalnościach

    1. Wszyscy oferenci, którzy złożyli oferty zostaną poinformowani pisemnie o wyniku przetargu lub o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru.

 1. Kupujący, który wygra przetarg jest zobowiązany zapłacić cenę zakupu w terminie ustalonym przez Sprzedającego.

 2. Wydanie przedmiotu sprzedawcy kupującemu nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu faktury

sprzedaży oraz po podpisaniu protokołu zdawczo - odbiorczego.

 1. Jeżeli w przetargu zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Dyrektor zwróci się drogą
  e-mail lub faxem do oferentów, którzy złożyli te oferty, o złożenie w terminie określonym przez Dyrektora, dodatkowych ofert. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać cen niższych niż zaoferowane w złożonych po raz pierwszy ofertach.

 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 3. Przetarg odbędzie się chociażby wpłynęła tylko 1 oferta spełniająca warunki określone
  w ogłoszeniu o przetargu.

 4. W związku ze sprzedażą używanego sprzętu medycznego strony wyłączają przepisy dotyczące rękojmi za wady ( art. 558§2 KC).

 

ZATWIERDZIŁ:

-//-

Dyrektor SPZOZ w Szamotułach

Remigiusz Pawelczak

 

Załączniki:

1. Formularz ofertowy

2. Projekt umowy

3. Zdjęcia

4-6. Parametry techniczne przedmiotów sprzedaży

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Protokół z postępowania 18.03.2019.pdf (PDF, 602.90Kb) 2019-03-20 06:34:24 551 razy
2 Zestawienie ofert - 18.03.2019.pdf (PDF, 227.21Kb) 2019-03-19 07:53:39 563 razy
3 Załącznik nr 4 Parametry myjki ultradźwiękowej Ultramatic U550.pdf (PDF, 375.14Kb) 2019-02-25 14:14:53 506 razy
4 Załącznik nr 5 Parametry sterylizator parowy Securex HP.pdf (PDF, 203.00Kb) 2019-02-25 14:14:53 497 razy
5 Załącznik nr 6 Parametry Protocert Lautenschlager.pdf (PDF, 455.07Kb) 2019-02-25 14:14:53 521 razy
6 Sprzedaż sprzętu medycznego.doc (DOC, 102.50Kb) 2019-02-25 14:14:20 552 razy
7 Zał. nr 1 Formularz ofertowy sprzęt med..doc (DOC, 61.50Kb) 2019-02-25 14:14:20 526 razy
8 Zał. nr 2 - wzór umowy sprzęt med..doc (DOC, 35.50Kb) 2019-02-25 14:14:20 496 razy
9 Zał. nr 3 Zdjęcia.pdf (PDF, 1.30Mb) 2019-02-25 14:14:20 563 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Szymon Anioł 25-02-2019 14:14:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Szymon Anioł 25-02-2019
Ostatnia aktualizacja: Szymon Anioł 20-03-2019 06:34:24