Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

SPRZEDAŻ UŻYWANEGO SPRZĘTU GOSPODARCZEGO

 

DTA-381-2A-1/2019 Szamotuły, dn. 07.02.2019r.

 

 

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY AKTYWÓW TRWAŁYCH SZPITALA

 

DYREKTOR SP ZOZ W SZAMOTUŁACH OGŁASZA :

SPRZEDAŻ UŻYWANEGO SPRZĘTU

 

 1. SPRZEDAJĄCY

SP ZOZ W SZAMOTUŁACH

UL. SUKIENNICZA 13, 64-500 SZAMOTUŁY

tel. 61 29 27 127 fax 61 29 27 102

 1. Przedmioty sprzedaży:

 

Nr

pakietu

Nazwa sprzętu

 

Cena wywoławcza (brutto)

1

Maszyna do szycia Łucznik

250,00 zł

2

Maszyna do szycia

150,00 zł

3

Lodówka

100,00 zł

4

Lodówka

100,00 zł

5

Lodówka

100,00 zł

6

Lodówka

100,00 zł

7

Biurko małe

50,00

8

Biurko małe

50,00

 

Załącznik nr 3 do niniejszego postępowania przedstawia zdjęcia sprzętu przeznaczonego do sprzedaży.

 

 

III. Informacje ogólne

 1. Przetarg ma charakter publiczny.

 2. Przetarg przeprowadza się w formie przetargu pisemnego (zbieranie ofert).

 3. Sprzedaż nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywoławczej, o której mowa w pkt II.

 4. Warunkiem uczestnictwa w przetargu przez oferenta jest dołączenie do oferty

oświadczenia o następującej treści : „Oświadczam, że zapoznałem/am się ze stanem

technicznym wyposażenia.

 1. Oferta złożona w toku przetargu przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta albo, gdy

przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 1. Wszelkie koszty związane z transakcją kupna sprzedaży, w tym koszty transportu pokrywa

Kupujący.

 1. Istnieje możliwość składania ofert częściowych na poszczególne sprzęty (pakiet nr 1, 2, 3 lub 4)

 2. Sprzedający zalecana wizję lokalną. Termin musi być wcześniej ustalony ze Sprzedającym.

 

IV. Dokumenty, jakie Oferent powinien załączyć do oferty:

 1. Sprzedający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:

 • wypełniony i podpisany przez Kupującego druk „Formularz ofertowy”, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego postępowania.

Oferentowi nie wolno dokonywać żadnych zmian merytorycznych we wzorze druku „Formularz ofertowy” opracowanym przez Sprzedającego.

 • zaparafowany na każdej stronie projekt umowy, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego postępowania

 

V. Osoby po stronie Sprzedającego uprawnione do udzielania informacji

1. Wszelkie pytania dotyczące niniejszego postepowania należy kierować na adres dta@szamotuly.med.pl

 1. Oferent może zwrócić się do Sprzedającego o wyjaśnienie istotnych warunków dotyczących sprzedaży w godzinach pracy Sprzedającego tj.: 7:30 - 14:00.

 

VI. Miejsce składania ofert

Oferty w formie pisemnej dotyczące zakupu przedmiotu niniejszego ogłoszenia należy złożyć
w terminie do dnia 21.02.2019 r. godz. 11:00 w siedzibie Sprzedającego: SPZOZ w Szamotułach, ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły - Sekretariat Biura Dyrektora.

Oferta musi być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem SPRZEDAŻ UŻYWANEGO SPRZĘTU nie otwierać przed 21.02.2019 r. godz.11:15.

 

VII. Opis sposobu obliczania ceny

 1. W ofercie należy przedstawić cenę ofertową brutto, jednakże nie niższą niż ta określona
  w pkt. II.

 2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

 3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z transakcją kupna sprzedaży przedmiotu zamówienia.

 4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Sprzedającym a Kupującym odbywać się będą w złotych polskich.

 5. Oferty będą oceniane w oparciu o najwyższą oferowaną cenę zakupu według poniższego wzoru:

cena brutto oferty ocenianej

Cx = ----------------------------------------------------- x 100% x 100 pkt

najwyższa zaoferowana cena brutto

 

VIII. Informacje o formalnościach

 1. Wszyscy oferenci, którzy złożyli oferty zostaną poinformowani pisemnie o wyniku przetargu

lub o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru.

 1. Kupujący, który wygra przetarg jest zobowiązany zapłacić cenę zakupu w terminie ustalonym przez Sprzedającego.

 2. Wydanie przedmiotu sprzedawcy kupującemu nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu faktury

sprzedaży oraz po podpisaniu protokołu zdawczo - odbiorczego.

 1. Jeżeli w przetargu zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Dyrektor zwróci się drogą

e-mail lub faxem do oferentów, którzy złożyli te oferty, o złożenie w terminie określonym

przez Dyrektora, dodatkowych ofert. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać cen niższych niż

zaoferowane w złożonych po raz pierwszy ofertach.

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 2. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 3. Przetarg odbędzie się chociażby wpłynęła tylko 1 oferta spełniająca warunki określone

w ogłoszeniu o przetargu.

 

ZATWIERDZIŁ:

-//-

Dyrektor SPZOZ w Szamotułach

Remigiusz Pawelczak

 

Załączniki:

1.Formularz ofertowy

2. Projekt umowy

3. Zdjęcia

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Protokół z postępowania.pdf (PDF, 339.53Kb) 2019-02-28 09:49:46 438 razy
2 Zał. nr 3 Zdjęcia.pdf (PDF, 513.22Kb) 2019-02-07 14:19:33 444 razy
3 Sprzedaż sprzętu gospodarczego.doc (DOC, 73.00Kb) 2019-02-07 14:16:10 415 razy
4 Zał. nr 1 Formularz ofertowy sprzęt gos..doc (DOC, 56.00Kb) 2019-02-07 14:16:10 384 razy
5 Zał. nr 2 - wzór umowy wyposażenie.doc (DOC, 34.50Kb) 2019-02-07 14:16:10 388 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Szymon Anioł 07-02-2019 14:16:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Szymon Anioł 07-02-2019
Ostatnia aktualizacja: Szymon Anioł 28-02-2019 09:49:46