Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

PRZEGLĄD TECHNICZNY STACJI SPRĘŻONEGO POWIETRZA MEDYCZNEGO


MODYFIKACJA z dnia 08.05.2017r.

Dotycząca zmiany terminu składania ofert

VI. Miejsce składania ofert

Ofertę cenową należy złożyć w ciągu 37 dni kalendarzowych od ogłoszenia, w siedzibie Zamawiającego : SPZOZ w Szamotułach do dnia 24.05.2017r. godz. 10:00, w Sekretariacie Biura Dyrektora.

Oferta musi być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem PRZEGLĄD STACJI SPRĘŻONEGO POWIETRZA nie otwierać przed 24.05.2017r. godz.10:15.

Szamotuły, 26.04.2017r.

Zapytanie ofertowe

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)

I. Zamawiający: SPZOZ W SZAMOTUŁACH

Adres do korespondencji: UL. SUKIENNICZA 13, 64-500 SZAMOTUŁY

tel. 61 29 27 124 fax 61 29 27 102

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na:

PRZEGLĄD TECHNICZNY STACJI SPRĘŻONEGO POWIETRZA MEDYCZNEGO

II. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Specyfika głównych wymagań:

Przedmiotem zlecenia jest wykonanie przeglądu technicznego stacji sprężonego powietrza medycznego zgodnie z zaleceniami producenta.

Zakres przeglądu obejmuje:

Przegląd sprężarek - wymiana filtrów powietrza, filtrów oleju, separatorów oraz oleju. Wymiana uszczelnień zaworów ssących.

Przegląd osuszaczy - wymiana wkładów filtrów sieciowych, wymiana tłumików wydmuchu.

Przegląd separatora kondensatu - wymiana wkładu filtracyjnego

Kontrola oraz pomiary układów roboczych.

Do oferty należy doliczyć nw. elementy:

Zestaw serwisowy C L07-11 filtry 3 szt.

Separator 3 szt.

Zestaw naprawczy zaw. zassania RH25CR 3 szt.

Olej FluidForce Screw Warranty 3 szt.

Wkład filtra powietrza 2 szt.

Wkład filtra CF0010C 4 szt.

Wkład filtra powietrza 2 szt.

Wkład owamatu 11 1 szt.

Pakiet serwisowy tłumika hałasu 2 szt.

Robocizna - przegląd

 1. Zalecana wizja lokalna.

 2. Zlecenie należy wykonać w terminie - 14 dni od dnia zlecenia

 3. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.

 4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminy składania ofert.

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

1) Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy - wg. załączonego wzoru formularza ofertowego - załącznik nr 1,

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (załącznik Wykonawcy);.

3) Wypełniony i zaparafowany projekt zlecenia. - załącznik nr 2

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

 1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Pan:

- Szymon Anioł Tel. 61 29 27 125, s.aniol@szamotuly.med.pl

 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy Zamawiającego tj.: 8:00 - 13:00.

VI. Miejsce składania ofert

Ofertę cenową należy złożyć w ciągu 23 dni kalendarzowych od ogłoszenia, w siedzibie Zamawiającego : SPZOZ w Szamotułach do dnia 10.05.2017r. godz. 10:00, w Sekretariacie Biura Dyrektora.

Oferta musi być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem PRZEGLĄD STACJI SPRĘŻONEGO POWIETRZA nie otwierać przed 10.05.2017r. godz.10:15.

VII. Opis sposobu obliczania ceny

 1. Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto
  za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz termin wykonania (max 30 dni kalendarzowych).

 2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

 3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

 4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

VIII. Informacje o formalnościach

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.

 2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
  o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

 4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.

 5. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załączniki:

 1. Formularz ofertowo-cenowy

 2. Projekt zlecenia

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc (DOC, 44.50Kb) 2017-04-26 17:39:19 484 razy
2 Załącznik nr 2 - Zlecenie.doc (DOC, 33.00Kb) 2017-04-26 17:39:19 521 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Szymon Anioł 26-04-2017 17:39:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Szymon Anioł 26-04-2017
Ostatnia aktualizacja: Szymon Anioł 08-05-2017 20:34:40