Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

DZIERŻAWA UŻYWANEGO APARATU RTG DLA SP ZOZ W SZAMOTUŁACH

 

Szamotuły, 06.02.2019 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrektor SPZOZ z siedzibą w Szamotułach, ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły, działając na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)

 

ZAPRASZA

do złożenia oferty cenowej na zadanie:

DZIERŻAWA UŻYWANEGO APARATU RTG DLA SP ZOZ W SZAMOTUŁACH

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018)

 

 1. Zamawiający:

SPZOZ w Szamotułach

ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły

tel. 61 29 27 101, fax. 61 29 27 102

email: sekretariat@szamotuly.med.pl

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa używanego aparatu RTG płucno - kostnego.

 

Szczegółowy opis aparatu RTG:

    1. Generator wysokiego napięcia min. 50 kV

    2. Stół z pływającym blatem, wbudowana kratka przeciwrozproszeniowa; możliwość ustawienia wysokości od 550mm do 900mm; maksymalne obciążenie do 200kg

    3. Statyw o zakresie ruchu w pionie od 390mm do wys. min 1900mm; wbudowana kratka przeciwrozproszeniowa.

    4. Lampa RTG ogniska ok. 0,6x1,2; lampa z wirującą anodą; pojemność cieplna min. 300 kJ.

    5. Zestaw kaset do skaner Agfa: 43x35, 35x35, 24x30, 18x24 ( po 2 szt. dla każdego rozmiaru). Zamawiający dopuszcza zastosowanie detektora cyfrowego.

 

Kod CPV: 33111000-1

 

 1. Projekt umowy stanowi załącznik nr 2.

 1. Wykonawca dostarczy aparat RTG wraz ze stacją obsługi technika RTG do siedziby Zamawiającego (Pracownia RTG - budynek główny szpitala parter) na własny koszt.

 2. Oprogramowanie aparatu musi być kompatybilne z aktualnie obowiązującym w SP ZOZ w Szamotułach. Aktualnie obowiązujące oprogramowania to Impax 6 oraz Esculap.

 3. Wykonawca dokona montażu aparatu RTG na własny koszt.

 4. Zamawiający wymaga, aby sprzęt był sprawny technicznie (bez wad technicznych), oraz posiadał wymagane atesty i certyfikaty.

 5. Wykonawca jest zobowiązany do dostawy i uruchomienia aparatu, przeprowadzenia szkolenia w zakresie prawidłowej obsługi aparatu oraz do dokonywania czynności serwisowych (naprawczo - konserwacyjnych).

 6. Czas dzierżawy został określony na okres 24 miesięcy.

 7. Kwota dzierżawy musi obejmować bezpłatne przeglądy, naprawy oraz test
  odbiorczy/ akceptacyjny/ + projekt osłon stałych.

 8. Wykonawca wykona na własny koszt dokumentację do odbioru przez Stację Sanitarno - Epidemiologiczną (testy akceptacyjne + projekt osłon stałych).

 9. Wykonawca zapewni na czas trwania umowy dzierżawy dostępność serwisu:

 1. Dostępność serwisowa - do 48 godzin od momentu zgłoszenia usterki telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 1. Wykonawca na swój koszt zorganizuje i przeprowadzi w siedzibie SPZOZ
  w Szamotułach szkolenie wyznaczonego personelu, w zakresie obsługi sprzętu medycznego niezwłocznie po uruchomieniu aparatu RTG (minimum dwa bezpłatne szkolenia personelu Zamawiającego - z czego pierwsze po uruchomieniu urządzenia, kolejne - szkolenie przypominające w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie - w okresie obowiązywania dzierżawy).

UWAGA: Dostawa, montaż oraz szkolenie muszą zostać udokumentowane w formie pisemnej za pomocą protokołów.

 1. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.

 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert

 3. Termin dostawy przedmiotu zamówienia: do 30 dni od dnia podpisania umowy.

 4. Po dostawie kompletnego sprzętu medycznego zostanie sporządzony protokół końcowy do zatwierdzenia przez Zamawiającego oraz Wykonawcę.

 5. Dzierżawa będzie płatna raz w miesiącu na podstawie faktury, wystawionej przez Wykonawcę w terminie 30 dni od daty jej wystawienia. Wystawienie pierwszej faktury może nastąpić po zakończeniu miesiąca, w którym to aparat został dopuszczony do eksploatacji w siedzibie Zamawiającego. W przypadku gdyby pierwszy okres dzierżawy nie był pełnym miesiącem kalendarzowym, wartość dzierżawy zostanie ustalona proporcjonalnie do liczby dni, w której to aparat został dopuszczony do eksploatacji.

 6. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia dwóch kwot dzierżawy (wg formularza ofertowego, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego postępowania):

 1. w przypadku zwrócenia Wykonawcy dzierżawionego aparatu po zakończeniu umowy dzierżawy (aparat RTG zostanie zwrócony w stanie niepogorszonym,
  z uwzględnieniem naturalnego zużycia wynikającego z bieżącej, prawidłowej eksploatacji)

 2. w przypadku przejścia dzierżawionego aparatu na własność Zamawiającego po zakończonej umowie dzierżawy

 

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

 1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
  a) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy - wg załączonego

wzoru formularza ofertowego - załącznik nr 1,

 1. zaparafowany projekt umowy na każdej stronie przez Wykonawcę - załącznik nr 2

 2. deklarację zgodności oraz certyfikat CE na zaoferowany aparat - kopia poświadczona przez Wykonawcę wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający wymaga deklaracji zgodności oraz certyfikatu CE wystawionego na dzień produkcji zaoferowanego aparatu RTG w celu potwierdzenia zgodności produktu z zasadniczymi wymaganiami. - załącznik Wykonawcy

 3. prospekty, strony katalogowe lub inne materiały potwierdzające parametry oferowanego aparatu - załącznik Wykonawcy

 

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów.

 1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
  i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie za pomocą faksu lub drogą elektroniczną. Po otwarciu ofert dokumenty dotyczące postępowania będą dostępne w siedzibie Zamawiającego.

 

V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się
z Wykonawcami

 1. Wszelkie pytania dotyczące postępowania należy kierować na adres e-mail dta@szamotuly.med.pl

 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy Zamawiającego tj.: 7:30 - 14:00.

 

VI. Miejsce składania ofert

 1. Ofertę cenową należy: złożyć w terminie do dnia 20.02.2019r. godz.12:00
  w siedzibie Zamawiającego : SPZOZ w Szamotułach - Sekretariat Biura Dyrektora, Szamotuły, ul. Sukiennicza 13, w zamkniętej kopercie z dopiskiem DZIERŻAWA UŻYWANEGO APARATU RTG DLA SP ZOZ W SZAMOTUŁACH nie otwierać przed 20.02.2019 r. godz. 12:15

 

VII. Opis sposobu obliczania ceny

 1. Na załączonym formularzu ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto (kwota dzierżawy za 1 pełny miesiąc) za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 1. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

 2. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia (m.in. koszty transportu, montażu, szkolenia, wymiany części eksploatacyjnych, które mogą ulec uszkodzeniu w okresie gwarancji).

 3. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą
  w złotych polskich.

5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o zaoferowaną kwotę dzierżawy.

6. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu, a także zamieści te informacje na własnej stronie internetowej (www.szamotuly.med.pl).

VIII. Informacje o formalnościach

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.

 1. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

 1. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

 1. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.

 1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

 1. Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy

 1. Projekt umowy

 

ZATWIERDZIŁ:

-//-

Dyrektor SPZOZ w Szamotułach

Remigiusz Pawelczak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DTA-381-91/2018/9

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Protokół z postępowania.pdf (PDF, 469.54Kb) 2019-03-07 09:18:06 360 razy
2 Zestawienie ofert.pdf (PDF, 685.99Kb) 2019-02-28 13:24:49 412 razy
3 PYTANIA I ODPOWIEDZI - dzierżawa używanego aparatu RTG część II.doc (DOC, 31.50Kb) 2019-02-15 14:19:40 404 razy
4 PYTANIA I ODPOWIEDZI - dzierżawa używanego aparatu RTG.doc (DOC, 32.50Kb) 2019-02-11 14:17:15 381 razy
5 Dzierżawa RTG - zapytanie ofertowe.doc (DOC, 55.50Kb) 2019-02-06 13:36:59 407 razy
6 Zał. nr 1 Formularz ofertowy.doc (DOC, 53.00Kb) 2019-02-06 13:36:59 358 razy
7 Zał. nr 2 Umowa dzierżawy aparatu RTG.doc (DOC, 53.00Kb) 2019-02-06 13:36:59 437 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Szymon Anioł 06-02-2019 13:36:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Szymon Anioł 06-02-2019
Ostatnia aktualizacja: Szymon Anioł 07-03-2019 09:18:06