Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

DOSTAWA SOLI TABLETKOWEJ

 

DTA-381-137/2018

 

Szamotuły, 18.01.2019r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrektor SPZOZ z siedzibą w Szamotułach, ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły, działając na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)

ZAPRASZA

do złożenia oferty cenowej na zadanie:

DOSTAWA SOLI TABLETKOWEJ

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018)

 

 1. Zamawiający:

SP ZOZ W SZAMOTUŁACH

UL. SUKIENNICZA 13, 64-500 SZAMOTUŁY

tel. 61 29 27 127 fax 61 29 27 102

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 3 ton soli tabletkowej. Dostawy będą realizowane sukcesywnie przez cały rok trwania umowy (3 dostawy po 1000 kg każda).

 2. Sól tabletkowa musi być pakowana w workach, po 25 kg każdy.

 3. Dostawy będą się odbywać po zamówieniu określonej ilości soli telefonicznie, bądź drogą elektroniczną przez Zamawiającego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do niniejszego postępowania.

Termin realizacji: 12 miesięcy od daty podpisania umowy, bądź do wyczerpania asortymentu, który został określony w niniejszym postępowaniu.

Kody CPV: 14430000-4, 14400000-5.

 

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

1) Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
a) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy - wg załączonego wzoru formularza ofertowego - załącznik nr 1,

b) zaparafowany projekt umowy na każdej stronie przez Wykonawcę - załącznik nr 2,

c) atest higieniczny i kartę charakterystyki produktu zaoferowanego przez Oferenta - załącznik Wykonawcy

 

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

Po otwarciu ofert dokumenty dotyczące postępowania będą dostępne w siedzibie Zamawiającego.

 

 

V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

 1. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Pan:

Szymon Anioł, e- mail s.aniol@szamotuly.med.pl, tel. 61 29 27 125

 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy Zamawiającego tj.: 7:30 - 14:00.

 

VI. Miejsce i termin składania ofert

Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 01.02.2019 r. godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: SPZOZ w Szamotułach - Sekretariat Biura Dyrektora.

Oferta musi być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem DOSTAWA SOLI TABLETKOWEJ nie otwierać przed 01.02.2019 r. godz.10:15.

 

VII. Opis sposobu obliczania ceny

 1. Na załączonym formularzu ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto
  za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

 3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

 4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

 5. Wybór oferty zostanie dokonany wg następującego kryterium:

Kryterium: cena = cena brutto - 100 pkt., zgodnie z ofertą (w wypełnionym przez Oferenta formularzu ofertowym)

Oferent, który zaoferuje najniższą cenę brutto zł otrzyma 100 pkt., pozostali otrzymają proporcjonalnie mniej pkt. wg poniższego wzoru:

 

najniższa cena brutto spośród oferowanych

Uzyskana liczba punktów = ------------------------------------------------------------------- x 100 pkt.

łączna cena brutto oferty badanej

 

 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość.

 2. Obliczenia będą dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 3. Zamawiający będzie dokonywał oceny ofert oddzielnie na każde zadanie

9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

10. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu, a także zamieści te informacje na własnej stronie internetowej (www.szamotuly.med.pl).

 

VIII. Informacje o formalnościach

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.

 2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
  o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

 4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.

 5. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

 6. Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy

 2. Projekt umowy

 3. Opis przedmiotu zamówienia

 

 

ZATWIERDZIŁ:

-//-

Dyrektor SPZOZ w Szamotułach

Remigiusz Pawelczak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Protokół z postępowania.pdf (PDF, 484.18Kb) 2019-02-21 11:30:01 215 razy
2 Zestawienie ofert.pdf (PDF, 651.44Kb) 2019-02-04 13:19:27 226 razy
3 Zapytanie ofetowe - dostawa soli tabletkowej.doc (DOC, 54.50Kb) 2019-01-18 13:25:14 235 razy
4 ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY.doc (DOC, 47.00Kb) 2019-01-18 13:25:14 249 razy
5 ZAŁĄCZNIK NR 2 PROJEKT UMOWY.doc (DOC, 51.00Kb) 2019-01-18 13:25:14 252 razy
6 ZAŁĄCZNIK NR 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.doc (DOC, 37.50Kb) 2019-01-18 13:25:14 255 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Szymon Anioł 18-01-2019 13:25:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Szymon Anioł 18-01-2019
Ostatnia aktualizacja: Szymon Anioł 21-02-2019 11:30:01