Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

LEGALIZACJA WAG

Szamotuły, 31.12.2018.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Postępowanie prowadzone o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty 30.000 euro
zgodnie z Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)

 

DYREKTOR SPZOZ W SZAMOTUŁACH ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERT CENOWYCH NA:

LEGALIZACJA WAG

 

I. Zamawiający

            SPZOZ w Szamotułach

            ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły

            tel.        61 29 27 101, fax. 61 29 27 102

            email:    sekretariat@szamotuly.med.pl

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia napraw, przygotowania do legalizacji oraz zalegalizowania przez Obwodowy Urząd Miar wag eksploatowanych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach. W załączniku nr 3 zestawiono wagi, które musza zostać poddane legalizacji.

 

Wagi zostaną udostępnione do legalizacji w czterech terminach. Terminy wykonywania czynności serwisowych powinny być każdorazowo uzgodnione z Zamawiającym.

Wykonawca będzie wykonywał usługi będące przedmiotem umowy przy pomocy własnych narzędzi, we własnym zakresie i przy użyciu własnych środków transportu.

Po przeprowadzeniu legalizacji wagi zostaną ustawione i przekazane do eksploatacji  w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

 1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2
 2. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.
 3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminy składania ofert
 4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: nie więcej niż 45 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy (kryterium nr 2).

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

 1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty: wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy – wg. Załączonego wzoru formularza ofertowego – załącznik nr 1,
 2. Zaparafowane projekty umów na każdej stronie przez Wykonawcę – załącznik nr 2
 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (załącznik Wykonawcy);.

 

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów.

 1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

 

V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

 1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Pan/i:

Szymon Anioł              61 29 27 125     s.aniol@szamotuly.med.pl

 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy Zamawiającego tj.: 7:30 – 14:00.

 

VI. Miejsce składania ofert

 1. Ofertę cenową należy: złożyć w terminie do dnia 14.01.2019r.. godz.12:00 w siedzibie Zamawiającego : SPZOZ w Szamotułach – Sekretariat Biura Dyrektora, w zamkniętej kopercie z dopiskiem LEGALIZACJA WAG

 

VII. Opis sposobu obliczania ceny

 1. Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
 2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
 3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
 4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.
 5. Wybór oferty zostanie dokonany wg następujących dwóch kryteriów:

Kryterium I: cena= cena brutto – 95 pkt., zgodnie z ofertą (w wypełnionym przez oferenta formularzu ofertowym)

Kryterium II: termin wykonania (max. 45 dni kalendarzowych) – 5 pkt. zgodnie z ofertą (w wypełnionym przez oferenta formularzu ofertowym)

 

Sposób oceny ofert:

Kryterium I

Oferent, który zaoferuje najniższą cenę zł otrzyma 95 pkt., pozostali otrzymają proporcjonalnie mniej pkt. wg poniższego wzoru:

 

                                                           Najniższa cena brutto spośród oferowanych          

            uzyskana liczba punktów =        ------------------------------------------------------ x 95 pkt.

                                                           Łączna cena brutto oferty badanej

 

Kryterium II

Oferent, który zaoferuje najkrótszy termin wykonania otrzyma 5 pkt. pozostali otrzymają proporcjonalnie mniej pkt. wg poniższego wzoru:

 

                                                           najkrótszy czas wykonania

uzyskana liczba punktów =        --------------------------------------  x 5 pkt.

                                               czas wykonania oferty badanej

 

Jako najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana ta oferta, która otrzyma łącznie najwyższą liczbę punktów w wyniku zsumowania punktacji oferty ocenionej wg Kryterium I oraz Kryterium II.

 

VIII. Informacje o formalnościach

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.
 2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
 4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.
 5. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.
 6. Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

 

 

ZATWIERDZIŁ:

Dyrektor SPZOZ w Szamotułach

Remigiusz Pawelczak

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Protokół z postępowania.pdf (PDF, 341.62Kb) 2019-02-21 11:29:21 228 razy
2 Zestawienie ofert.pdf (PDF, 602.48Kb) 2019-02-21 11:29:21 223 razy
3 Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc (DOC, 89.50Kb) 2018-12-31 08:43:10 286 razy
4 Załącznik nr 2 - Projekt umowy.doc (DOC, 41.50Kb) 2018-12-31 08:43:10 268 razy
5 Załącznik nr 3 - Spis wag.xlsx (XLSX, 26.42Kb) 2018-12-31 08:43:10 317 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Szymon Anioł 31-12-2018 08:43:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Szymon Anioł 31-12-2018
Ostatnia aktualizacja: Szymon Anioł 21-02-2019 11:29:21