Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

NAPRAWY I PRZEGLĄDY POJAZDÓW SP ZOZ W SZAMOTUŁACH

 

Szamotuły, 28.12.2018 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrektor SPZOZ z siedzibą w Szamotułach, ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły, działając na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)

 

ZAPRASZA

do złożenia oferty cenowej na zadanie:

NAPRAWY I PRZEGLĄDY POJAZDÓW SP ZOZ W SZAMOTUŁACH

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018)

 

 I. Zamawiający:

SPZOZ w Szamotułach

ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły

tel. 61 29 27 101, fax. 61 29 27 102

email: sekretariat@szamotuly.med.pl

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

Lp

Marka

Nr rej. Pojazdu

Rok produkcji

1.

Volkswagen Crafter

PSZ 58995

2016

2.

Volkswagen Crafter

PSZ 32227

2012

3.

Volkswagen Crafter

PSZ 52WJ

2007

4.

Volkswagen Crafter

PSZ 39454

2013

5.

Volkswagen Crafter

PSZ 39464

2013

6.

Volkswagen LT

PSZ 53644

2004 

7.

Volkswagen Transporter

PSZ 73990

2013

8.

Renault Clio

PSZ 15359

 2007

 

w celu weryfikacji wysokości narzutu na części.

W trybie normalnym Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do naprawy w ciągu 24 h od momentu zgłoszenia. Za tryb normalny uważa się awarię lub uszkodzenie tylko i wyłącznie jednego pojazdu.

W trybie pilnym Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do naprawy w ciągu 12 h (także w dni ustawowo wolne od pracy).

Za tryb pilny uznajemy przypadki gdy:

- w naprawie znajduje się karetka, a kolejna uległa awarii;

- awaria dwóch lub więcej karetek w ciągu 24h

- karetka uległa awarii w miejscu niebezpiecznym dla postoju i nie ma możliwości samodzielnego przestawienia jej.

W wyżej wymienionych przypadkach trybu pilnego wskazana byłaby konieczność przyjazdu Wykonawcy na miejsce usterki/awarii.

 

Kody CPV: 50112000-3 Usługi w zakresie napraw i konserwacji samochodów

50112100-4 Usługi w zakresie napraw samochodów

 

 

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów.

 

V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się
z Wykonawcami

 

VI. Miejsce składania ofert

 

VII. Opis sposobu obliczania ceny

najniższa zaoferowana cena zł brutto roboczogodziny

Cx = ------------------------------------------------------------------------ x 60 pkt

cena zł brutto roboczogodziny oferty ocenianej

 

Cx - ilość punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium cena zł brutto roboczogodziny

 

Oferent, który zaoferuje:

 

Oferent, który zaoferuje najniższą cenę zł brutto za 1 km holowania lub przewozu lawetą pojazdu z miejsca zdarzenia do warsztatu otrzyma 10 pkt. pozostali otrzymają proporcjonalnie mniej pkt. wg poniższego wzoru:

 

najniższa cena zł brutto za 1 km przewozu lawetą pojazdu

Cy = -------------------------------------------------------------------------------------- x 10 pkt

cena zł brutto za 1 km przewozu lawetą pojazdu oferty ocenianej

 

Cy - ilość punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium cena zł brutto za

1 km przewozu lawetą pojazdu z miejsca zdarzenia do warsztatu

 

Oferent, który zaoferuje najniższą cenę zł brutto za 1 przegląd techniczny 1 pojazdu otrzyma 10 pkt. pozostali otrzymają proporcjonalnie mniej pkt. wg poniższego wzoru:

 

najniższa cena brutto za 1 przegląd techniczny 1 pojazdu

Cz = ---------------------------------------------------------------------------------------- x 10 pkt

cena brutto za 1 przegląd techniczny 1 pojazdu oferty ocenianej

 

Cz - ilość punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach cena zł brutto za 1 przegląd techniczny 1 pojazdu zlecanego każdorazowo przez Zamawiającego

Oferent, który zaoferuje najniższą cenę zł brutto za 1 wymianę opon 1 pojazdu otrzyma 10 pkt. pozostali otrzymają proporcjonalnie mniej pkt. wg poniższego wzoru:

 

najniższa cena zł brutto za 1 wymianę opon 1 pojazdu

Cw = ---------------------------------------------------------------------------------------- x 10 pkt

cena zł brutto za 1 wymianę opon 1 pojazdu oferty ocenianej

 

Cw - ilość punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach cena zł brutto za 1 wymianę opon 1 pojazdu zlecanego każdorazowo przez Zamawiającego

 

11. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

12. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu, a także zamieści te informacje na własnej stronie internetowej (www.szamotuly.med.pl).

 

VIII. Informacje o formalnościach

 

Załączniki:

 

ZATWIERDZIŁ:

-//-

Dyrektor SPZOZ w Szamotułach

Remigiusz Pawelczak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DTA-381-110A/2018

 

 

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie napraw i przeglądów pojazdów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szamotułach.

 2. Wykaz pojazdów będących własnością Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szamotułach przedstawia poniższa tabela:

  1. Zakres usług obejmuje:

  1. wykonywanie kompleksowych przeglądów technicznych wynikających z określonych instrukcyjnie przebiegów (przegląd co 20.000 km) i czasookresu użytkowania, tzn. wymiany płynów eksploatacyjnych, filtrów;

  2. naprawy bieżące wszystkich zespołów, podzespołów, układów (elektrycznych, elektronicznych, hamulcowych, hydraulicznych, wspomagania, jezdnych, zawieszenia, kierowniczych, chłodzących, klimatyzacji), części i elementów wyposażenia pojazdów, naprawę sygnałów uprzywilejowanych;

  3. diagnostykę pojazdów w zakresie bezpieczeństwa jazdy oraz diagnostykę zespołów, podzespołów i układów pojazdów w celu zachowania określonych instrukcyjnie parametrów technicznych;

  4. konserwację i naprawę klimatyzacji oraz dodatkowych urządzeń grzewczych;

  5. demontaż zużytych części zamiennych, akcesoriów i materiałów wynikających z napraw oraz ich utylizację;

  6. dostawę niezbędnych części zamiennych, akcesoriów gumowych materiałów eksploatacyjnych;

  7. dostawę i wymianę opon - wymiana opon obejmuje dwie wymiany sezonowe w ciągu roku dla każdego pojazdu wymienionego w punkcie II.2 : wymiana opon zimowych na letnie i odwrotnie, termin zostanie ustalony z wyznaczonym pracownikiem Działu Techniczno - Administracyjnego telefonicznie, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej;

  8. naprawy powypadkowe, w tym blacharskie i lakiernicze;

  9. holowanie pojazdu z miejsca awarii.

  1. Obowiązkiem Wykonawcy będzie zapewnienie części zamiennych, akcesoriów gumowych i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Części zamienne użyte do naprawy muszą być fabrycznie nowe i sprawne, dedykowane dla danej marki i modelu pojazdu, z uwzględnieniem funkcji, jaką spełnia pojazd. Zamawiający wymaga, aby cena części zamiennych, akcesoriów gumowych oraz materiałów eksploatacyjnych, była zgodna z cenami ogólnie obowiązującymi u Wykonawcy na dzień wykonania usługi. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do udostępnienia do wglądu aktualnie obowiązujących u Wykonawcy cenników usług, części, akcesoriów, materiałów eksploatacyjnych i innych środków niezbędnych do wykonania usługi przeglądów, napraw i konserwacji. Wyżej wymienione muszą spełniać parametry techniczne i jakościowe określone Polskimi Normami.

  2. Zamawiający dopuszcza zastosowanie części używanych tylko i wyłącznie w przypadku przedstawienia niniejszego faktu na zleceniu określającym zakres i przewidywany koszt naprawy.

  3. Na wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały (niezbędne do wykonania naprawy), Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia razem z fakturą VAT, dokumentów potwierdzających koszty zakupu części użytych przy wykonywaniu usługi

  1. Świadczenie usług realizowane będzie przez Wykonawcę na podstawie zlecenia przesłanego drogą elektroniczną do Zamawiającego z podaniem zakresu i przewidywanego kosztu naprawy oraz po jego akceptacji przez Zamawiającego. Projekt zlecenia naprawy będzie uzgodniony po podpisaniu umowy.

  2. Przeglądy i naprawy ambulansów oraz samochodu osobowego odbywać się będą w warsztacie Wykonawcy mieszczącym się w odległości max. do 35 km od siedziby Zamawiającego.

  3. Wykonawca oświadcza, iż posiada wiedzę oraz warsztat niezbędny do należytego wykonania zamówienia. Wykonawca oświadcza, że warsztat wyposażony jest:

  1. w stanowisko do diagnostyki komputerowej;

  2. w testery diagnostyczne;

  3. w minimum 2 stanowiska do naprawy pojazdów, w tym jedno wyposażone w podnośnik.

  1. Wykonawca oświadcza, że usługi wykona zgodnie z normami czasowymi wykonania napraw określonymi w katalogach norm czasowych aktualnie obowiązujących u Wykonawcy. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, Wykonawca udostępni do wglądu aktualnie obowiązujący u Wykonawcy katalog norm czasowych.

  2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania usług związanych z naprawą i serwisem karetek w taki sposób, aby zapewnić Zamawiającemu mobilność w świadczeniu usług i niezależnie od trybu przeprowadzanej naprawy cena roboczogodziny musi być jednakowa.

  1. Naprawa samochodu wykonywana będzie w terminie nie dłuższym niż 48 godzin, licząc od dnia podpisania zlecenia przez Zamawiającego. Przy bardziej pracochłonnych naprawach samochodów, wymagających np. oczekiwania na dostawę części, termin wykonania naprawy może ulec wydłużeniu za zgodą Zamawiającego.

  2. Na wykonaną usługę Wykonawca udziela 6 miesięcznej gwarancji, zaś na dostarczone części i materiały czas trwania gwarancji odpowiada okresowi gwarancji określonemu przez ich producenta.

  3. Podczas napraw i przeglądów technicznych pojazdów każdorazowo może być obecny upoważniony przedstawiciel Zamawiającego.

  4. Zamawiający zastrzega zmniejszenie zakresu zlecanych przeglądów i napraw.

  5. Oferent lub osoba uprawniona do reprezentowania oferenta nie może być pracownikiem SPZOZ w Szamotułach, nie może być także wobec SPZOZ w Szamotułach stroną umów cywilnoprawnych na świadczenie usług lub dostaw innego rodzaju.

  6. Zamawiający wyklucza możliwość zlecania wykonania zadania podwykonawcom.

  1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2.

  2. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.

  3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert

  4. Termin obowiązywania umowy: 12 miesięcy od daty podpisania umowy

  1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:

  1. wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy - wg załączonego wzoru formularza ofertowego - załącznik nr 1,

  2. zaparafowane projekty umów na każdej stronie przez Wykonawcę - załącznik nr 2

  3. oświadczenie, że Oferent posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. - załącznik Wykonawcy

  4. aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert -
   załącznik Wykonawcy

  5. pełnomocnictwo (oryginał bądź uwierzytelniony odpis) w przypadku, gdy osoba podpisująca ofertę nie jest osobą wskazaną w KRS bądź CEIDG jako osoba uprawniona do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy - załącznik Wykonawcy

  1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
   i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie za pomocą faksu lub drogą elektroniczną. Po otwarciu ofert dokumenty dotyczące postępowania będą dostępne w siedzibie Zamawiającego.

  1. Wszelkie pytania dotyczące niniejszego postępowania należy kierować na adres
   e-mail dta@szamotuly.med.pl

  1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy Zamawiającego tj.: 7:30 - 14:00.

  1. Ofertę cenową należy: złożyć w terminie do dnia 07.01.2019r. godz.11:00
   w siedzibie Zamawiającego : SPZOZ w Szamotułach - Sekretariat Biura Dyrektora,
   w zamkniętej kopercie z dopiskiem NAPRAWY I PRZEGLĄDY POJAZDÓW SP ZOZ
   W SZAMOTUŁACH

  1. Na załączonym formularzu ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto
   za wykonanie przedmiotu zamówienia.

  1. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

  2. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

  3. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą
   w złotych polskich.

  4. Wybór oferty zostanie dokonany wg następującego kryterium:

  5. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający przyjął następujące kryterium:

  1. KRYTERIUM I: cena zł brutto roboczogodziny

  2. KRYTERIUM II: odległość od siedziby SPZOZ w Szamotułach

  3. KRYTERIUM III: cena zł brutto za 1 km przewozu lawetą pojazdu z miejsca zdarzenia do warsztatu

  4. KRYTERIUM IV: cena zł brutto za 1 przegląd techniczny 1 pojazdu zlecanego każdorazowo przez Zamawiającego

  5. KRYTERIUM V: cena zł brutto za 1 wymianę opon 1 pojazdu zlecanej każdorazowo przez Zamawiającego

  1. Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:

  1. KRYTERIUM I

  1. KRYTERIUM II:

  • odległość od 0 - 10 km otrzyma 10 pkt.

  • odległość 10 - 20 km otrzyma 5 pkt.

  • odległość powyżej 20 km otrzyma 0 pkt.

  1. KRYTERIUM III:

  1. KRYTERIUM IV:

  1. KRYTERIUM V:

  1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów w wyniku zsumowania punktacji w zakresie kryterium I, II, III, IV, V.

  2. Obliczenia będą dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

  3. Zamawiający będzie dokonywał oceny ofert oddzielnie na każde zadanie

  1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.

  1. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

  1. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

  1. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.

  1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

  1. Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

  1. Formularz ofertowy

  1. Projekt umowy

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Protokół z postępowania.pdf (PDF, 523.92Kb) 2019-02-01 07:17:29 319 razy
2 Zestawienie ofert.pdf (PDF, 778.43Kb) 2019-01-25 07:39:53 327 razy
3 Zapytanie ofertowe naprawy pojazdów.doc (DOC, 84.50Kb) 2018-12-28 11:16:00 351 razy
4 Zał. nr 1 - formularz ofertowy naprawy.doc (DOC, 59.50Kb) 2018-12-28 11:16:00 317 razy
5 Zał. nr 2 - projekt umowy.doc (DOC, 82.50Kb) 2018-12-28 11:16:00 334 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Szymon Anioł 28-12-2018 11:16:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Szymon Anioł 28-12-2018
Ostatnia aktualizacja: Szymon Anioł 01-02-2019 07:17:29