Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

WYMIANA BRAMY PRZEMYSŁOWEJ, SEGMENTOWEJ DLA SP ZOZ W SZAMOTUŁACH

 

DTA-381-129/2018

 

Szamotuły, 28.12.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrektor SPZOZ z siedzibą w Szamotułach, ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły, działając na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)

 

ZAPRASZA

do złożenia oferty cenowej na zadanie:

WYMIANA BRAMY PRZEMYSŁOWEJ, SEGMENTOWEJ DLA SP ZOZ W SZAMOTUŁACH

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018)

 

 I. Zamawiający:

SPZOZ w Szamotułach

ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły

tel. 61 29 27 101, fax. 61 29 27 102

email: sekretariat@szamotuly.med.pl

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana bramy przemysłowej, segmentowej dla
  SP ZOZ w Szamotułach.

 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

a) opis bramy:

- brama segmentowa, przemysłowa

- kolor wewnętrzny - biały

- kolor zewnętrzny - biały

- szerokość - 5363 mm

- wysokość - 3267 mm

- nadproże - 450

- prowadzenie - propozycja Wykonawcy

- minimalna wytrzymałość sprężyn w tys. Cykli 25000

- przeszklenie - okno prostokątne, w ilości 4 szt. na szerokości bramy, umiejscowienie na drugim segmencie od dołu

- uchwyt - nie

- zamek - nie

- rygiel ręczny - nie

- rodzaj sterowania - przygotowanie pod napęd

- ilość sprężyn - 2 szt.

- listwa led - brak

- napęd do bramy, np. IMPULS

 

 1. Wymiana obejmuje takie czynności jak: demontaż aktualnej bramy oraz dostawę
  i zamontowanie nowej.

 2. Wykonawca jest zobowiązany do demontażu aktualnie zamontowanej bramy oraz unieszkodliwienia (utylizacji) zbędnych elementów zgodnie z obowiązującymi przepisami na własny koszt.

 3. Termin demontażu aktualnej bramy oraz dostawy nowej bramy wraz z montażem wynosi maksymalnie 4 tygodnie od daty podpisania umowy.

 4. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.

 5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

 1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:

 1. wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy - wg załączonego wzoru formularza ofertowego - załącznik nr 1,

 2. zaparafowany projekt umowy na każdej stronie przez Wykonawcę - załącznik nr 2

 3. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - załącznik Wykonawcy

 4. pełnomocnictwo (oryginał bądź uwierzytelniony odpis) w przypadku, gdy osoba podpisująca ofertę nie jest osobą wskazaną w KRS bądź CEIDG jako osoba uprawniona do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy - załącznik Wykonawcy 

 5. opis techniczny bramy wraz z rysunkiem lub wizualizacją - załącznik Wykonawcy

 

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów.

 1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
  i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie za pomocą faksu lub drogą elektroniczną. Po otwarciu ofert dokumenty dotyczące postępowania będą dostępne w siedzibie Zamawiającego.

 

V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się
z Wykonawcami

 1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Pan Szymon Anioł, tel. 61 29 27 125, e-mail s.aniol@szamotuly.med.pl

 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy Zamawiającego tj.: 7:30 - 14:00.

 

VI. Miejsce składania ofert

 1. Ofertę cenową należy: złożyć w terminie do dnia 11.01.2019r. godz.10:00
  w siedzibie Zamawiającego : SPZOZ w Szamotułach - Sekretariat Biura Dyrektora,
  w zamkniętej kopercie z dopiskiem WYMIANA BRAMY PRZEMYSŁOWEJ, SEGMENTOWEJ DLA SP ZOZ W SZAMOTUŁACH nie otwierać przed 11.01.2019r. godz. 10:15.

 

 

 

VII. Opis sposobu obliczania ceny

 1. Na załączonym formularzu ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto
  za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

 3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

 4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą
  w złotych polskich.

 5. Wybór oferty zostanie dokonany wg następującego kryterium:

 6. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający przyjął następujące kryterium:

 1. Łączna cena ofertowa brutto - 90%

 2. Termin wykonania zamówienia - 10%

 1. Powyższemu kryterium Zamawiający przypisał następujące znaczenie:

najniższa zaoferowana cena brutto

Cx = ----------------------------------------------------------------- x 90 pkt

cena brutto oferty ocenianej

 

Cx - ilość punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium cena brutto - 90 %

 

najkrótszy termin wykonania zamówienia

Cy = ------------------------------------------------------------------ x 10 pkt

termin wykonania zamówienia oferty badanej

 

UWAGA: termin wykonania robót należy podać w tygodniach.

Cy - ilość punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach termin wykonania zamówienia - 10 %

 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów
  w oparciu o podane powyżej kryteria wyboru.

 2. Obliczenia będą dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 3. Zamawiający będzie dokonywał oceny ofert oddzielnie na każde zadanie.

11. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

12. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu, a także zamieści te informacje na własnej stronie internetowej (www.szamotuly.med.pl).

13. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

 

 

 

VIII. Informacje o formalnościach

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.

 1. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

 1. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

 1. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.

 1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

 1. Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

 

Załączniki:

 • zał. nr 1. Formularz ofertowy

 • zał. nr 2. Projekt umowy

 

ZATWIERDZIŁ:

-//-

Dyrektor SPZOZ w Szamotułach

Remigiusz Pawelczak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Zestawienie ofert.pdf (PDF, 621.90Kb) 2019-02-01 07:16:12 311 razy
2 Protokół z postępowania.pdf (PDF, 300.33Kb) 2019-02-01 07:16:12 294 razy
3 Zapytanie ofertowe.doc (DOC, 51.50Kb) 2018-12-28 07:50:01 337 razy
4 Zał. nr 1 - formularz ofertowy.doc (DOC, 53.50Kb) 2018-12-28 07:50:01 306 razy
5 Zał. nr 2 projekt umowy.doc (DOC, 49.50Kb) 2018-12-28 07:50:01 334 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Szymon Anioł 28-12-2018 07:50:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Szymon Anioł 28-12-2018
Ostatnia aktualizacja: Szymon Anioł 01-02-2019 07:16:12