Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

WYNAJEM POWIERZCHNI POD AUTOMATY VENDINGOWE

 

DTA-381-131-1/2018

 

 

Szamotuły, 07.12.2018 r.

OGŁOSZENIE

Dyrektor SPZOZ z siedzibą w Szamotułach, ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły

 

ZAPRASZA

do złożenia oferty cenowej na zadanie:

WYNAJEM POWIERZCHNI POD AUTOMATY VENDINGOWE

 

 I. Wynajmujący:

SPZOZ w Szamotułach

ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły

tel. 61 29 27 101, fax. 61 29 27 102

email: sekretariat@szamotuly.med.pl

 

II. Opis przedmiotu wynajmu

 1. Przedmiotem zamówienia jest wynajem powierzchni pod automaty vendingowe.

 2. Szczegółowe dane:

 

L.p.

Adres najmu

Powierzchnia najmu

Przeznaczenie

Ilość godzin najmu

Minimalna stawka czynszu netto/miesiąc za 1m?

1.

Szamotuły
ul. Sukiennicza 13

powierzchnia najmu będzie uzależniona od wielkości automatów

automat do napojów ciepłych (2 szt.)

24 h/na dobę

 

 

 

 

automat do napojów zimnych (2 szt.)

 

210,00 zł

 

 

 

automat do przekąsek (2 szt.)

 

 

 

 

 1. Do zaoferowanych kwot zostanie doliczona aktualnie obowiązująca stawka podatku VAT.

 2. Cena najmu jest uzależniona od zajmowanej powierzchni.

 3. Najemca zobowiązany jest do wykonania zabudowy meblowej maszyn vendingowych wraz z pojemnikiem na śmieci oraz blatem roboczym min. 40 cm x 40 cm. Najemca jest zobowiązany do załączenia do oferty projektu zabudowy meblowej wraz z maszynami vendingowymi.

 4. Zaoferowane automaty muszą posiadać możliwość płatności w sposób bezgotówkowy (tj. terminal płatniczy).

 5. Najemca jest zobowiązany do pokrycia kosztów związanych z przyłączeniem wody do aparatów vendingowych. Przyłączenie nastąpi do istniejącej sieci wewnętrznej szpitala.

 6. W przypadku wystąpienia awarii, Najemca zobowiązany jest do jej usunięcia w ciągu 4 godzin od momentu zgłoszenia przez Wynajmującego. Zgłoszenie nastąpi telefonicznie bądź za pomocą poczty elektronicznej. Nr telefonu oraz adres mailowy zostaną określone w umowie, którą Wynajmujący zawrze z Najemcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę.

 7. Najemcy nie będzie wolno oddawać przedmiotu najmu w podnajem ani bezpłatne używanie osobom trzecim.

 8. Wszelkie adaptacje i ulepszenia przedmiotu wynajmu będą wymagały pisemnej zgody Wynajmującego.

 9. Po zakończeniu najmu Najemca zobowiązany będzie zwrócić lokal wraz z wyposażeniem w stanie nie pogorszonym, wynikającym z normalnej eksploatacji.

 10. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2.

 11. Najemca związany jest ofertą 30 dni.

 12. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 13. Termin obowiązywania umowy: 35 miesięcy od daty podpisania umowy.

 

III. Dokumenty, jakie Najemca powinien załączyć do oferty:

 1. Wynajmujący wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:

 1. wypełniony i podpisany przez Najemcę formularz ofertowy - wg załączonego wzoru formularza ofertowego - załącznik nr 1,

 2. zaparafowany projekt umowy na każdej stronie przez Najemcę - załącznik nr 2

 3. pełnomocnictwo (oryginał bądź uwierzytelniony odpis) w przypadku, gdy osoba podpisująca ofertę nie jest osobą wskazaną w KRS bądź CEIDG jako osoba uprawniona do składania oświadczeń woli w imieniu Najemcy - załącznik Najemcy

 4. zaświadczenie o dokonaniu wpisu zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej - załącznik Najemcy

 5. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek - załącznik Najemcy

 6. projekt zabudowy meblowej wraz z automatami - załącznik Najemcy

 

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Wynajmującego z Najemcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów.

 1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Wynajmujący
  i Najemcy mogą przekazywać pisemnie za pomocą faksu lub drogą elektroniczną. Po otwarciu ofert dokumenty dotyczące postępowania będą dostępne w siedzibie Wynajmującego.

 

V. Osoby po stronie Wynajmującego uprawnione do porozumiewania się
z Najemcami

 1. Wszelkie pytania dotyczące niniejszego postępowania należy kierować na adres
  e-mail dta@szamotuly.med.pl

 1. Najemca może zwrócić się do Wynajmującego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy Wynajmującego tj.: 7:30 - 14:00.

 

VI. Miejsce składania ofert

 1. Ofertę cenową należy: złożyć w terminie do dnia 21.12.2018r. godz.10:00
  w siedzibie Wynajmującego : SPZOZ w Szamotułach - Sekretariat Biura Dyrektora,
  w zamkniętej kopercie z dopiskiem WYNAJEM POWIERZCHNI POD AUTOMATY VENDINGOWE

 

VII. Opis sposobu obliczania ceny

 1. Na załączonym formularzu ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto
  czynszu za dany lokal.

 1. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

 2. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

 3. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Wynajmującym, a Najemcą odbywać się będą
  w złotych polskich.

 4. Wybór oferty zostanie dokonany wg następującego kryterium:

 5. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Wynajmujący przyjął następujące kryterium:

 1. najwyższa zaoferowana cena netto (zł) czynszu/ miesięcznie za 1m?

 1. Powyższemu kryterium Wynajmujący przypisał następujące znaczenie:

 

cena netto czynszu/miesięcznie za 1m? oferty ocenianej

Cx = --------------------------------------------------------------------------------------- x 100% x 100 pkt

najwyższa zaoferowana cena netto czynszu/miesięcznie za 1m?

 

Cx - ilość punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium cena netto czynszu - 100 %

 

 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów

w oparciu o podane powyżej kryteria wyboru.

 1. Obliczenia będą dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 2. Wynajmujący będzie dokonywał oceny ofert oddzielnie na każde zadanie.

11. Wynajmujący udzieli zamówienia Najemcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

12. O wyborze najkorzystniejszej oferty Wynajmujący zawiadomi Najemców, którzy złożyli oferty w postępowaniu, a także zamieści te informacje na własnej stronie internetowej (www.szamotuly.med.pl).

 

 

VIII. Informacje o formalnościach

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Wynajmujący zawiadomi wszystkich Najemców, którzy ubiegali się o wynajem lokali i pomieszczeń o wyniku postępowania.

 1. Wynajmujący zawrze umowę z wybranym Najemcą po przekazaniu zawiadomienia

o wyborze Najemcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

 1. Jeżeli Najemca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Wynajmujący wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

 1. Wynajmujący ma prawo unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy

 1. Projekt umowy

 

 

ZATWIERDZIŁ:

-//-

Dyrektor SPZOZ w Szamotułach

Remigiusz Pawelczak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Protokół z postępowania.pdf (PDF, 362.83Kb) 2018-12-27 11:21:42 376 razy
2 zp-12 - zest. ofert.pdf (PDF, 443.28Kb) 2018-12-24 08:14:29 401 razy
3 Ogłoszenie najem powierzchni pod automaty.doc (DOC, 56.50Kb) 2018-12-07 14:23:24 414 razy
4 Zał. nr 1. Formularz ofertowy automaty.doc (DOC, 54.00Kb) 2018-12-07 14:23:24 364 razy
5 Zal. nr 2 - Projekt umowy - automaty.doc (DOC, 50.50Kb) 2018-12-07 14:23:24 456 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Szymon Anioł 07-12-2018 14:23:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Szymon Anioł 07-12-2018
Ostatnia aktualizacja: Szymon Anioł 27-12-2018 11:21:42