Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

NAJEM SYSTEMU MONITOROWANIA POJAZDÓW SP ZOZ W SZAMOTUŁACH

 

DTA-381-99/2018

 

Szamotuły, 03.12.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrektor SPZOZ z siedzibą w Szamotułach, ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły, działając na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)

 

ZAPRASZA

do złożenia oferty cenowej na zadanie:

NAJEM SYSTEMU MONITOROWANIA POJAZDÓW SP ZOZ W SZAMOTUŁACH

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018)

 

 I. Zamawiający:

SPZOZ w Szamotułach

ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły

tel. 61 29 27 101, fax. 61 29 27 102

email: sekretariat@szamotuly.med.pl

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest najem systemu monitorowania pojazdów SP ZOZ w Szamotułach.

 2. Pojazdy, w których należy zamontować system przedstawia poniższa tabela:

 

L.p.

Marka

Rok produkcji

1.

Volkswagen Crafter

2016

2.

Volkswagen Crafter

2013

3.

Volkswagen Crafter

2013

4.

Volkswagen Crafter

2012

5.

Volkswagen Crafter

2007

6.

Volkswagen LT

2004

7.

Volkswagen Transporter (T6)

2013

8.

Renault Clio

2007

 

Kod CPV: 38112100-4 Globalne systemy nawigacji i pozycjonowania (GPS lub równorzędne)

 1. Oferta musi zakładać rozłożenie najmu na okres 24 miesięcy.

 2. Oferta musi zakładać cenę za montaż i demontaż systemu. Dopuszczalny montaż w siedzibie serwisu systemu, najdalej 60 km od Szamotuł (po drogach). W przypadku nie spełnienia tego wymogu - montaż w siedzibie Zamawiającego, tj. Szamotuły, ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły.

 3. W sytuacji, gdy Zamawiający zwiększy liczbę pojazdów, oferta na kolejny pojazd będzie w niezmienionej cenie.

 4. Możliwości oraz urządzenia jakie ma mieć system:

 • Gwarancja bezpłatna na cały okres trwania umowy,

 • Homologacja systemu - w razie dowodu w sprawie sądowej,

 • Pełna kontrola przebiegów, paliwa,

 • Wyznaczanie trasy dojazdu z punktu A do punktu B z możliwością wydruku,

 • Stały nadzór oraz alarmowanie w czasie rzeczywistym (SMS/e-mail) o ubytkach, zbyt długiej pracy na biegu jałowym, odwiedzinach w miejscach zakazanych,

 • Automatyczne rozliczanie kosztów paliwowych - kontrola rzeczywistych tankowań
  z dostarczanymi dokumentami zakupu,

 • Kontrola terminów akcji serwisowych, przeglądów w oparciu o aktualny stan licznika oraz datę końca ważności uprawnień,

 • Szkolenie z zakresu obsługi systemu,

 • Automatyczne raporty dzienne (po zmianie roboczej 12h),

 • Rejestrator GPS,

 • Anteny GPS i GSM,

 • Modem GSM z kartą GSM,

 • Pomiar paliwa,

 • Identyfikacja kierowcy,

 • Podłączenie syreny do systemu,

 • Monitorowanie obrotów,

 • Bezpłatna aktualizacja map oraz oprogramowania,

 • Ogólny opis systemu (instrukcja obsługi),

W ofercie należy uwzględnić wszystkie inne koszty, które zostały pominięte powyżej.

 

 1. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia wraz z ofertą projektu umowy do akceptacji przez Zamawiającego, której treść musi być zaakceptowana przez Głównego Księgowego i Radcę prawnego SPZOZ w Szamotułach. W przypadku braku akceptacji ze strony w/w osób Zamawiający nie będzie związany projektem umowy przedstawionym przez Wykonawcę i zastrzega sobie podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą według własnego standardu.

 2. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.

 3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 4. Termin obowiązywania umowy: 24 miesiące od daty podpisania umowy.

 

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

 1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:

 1. wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy - wg załączonego wzoru formularza ofertowego - załącznik nr 1,

 2. wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz asortymentowo-ilościowo-cenowy - wg załączonego wzoru formularza asortymentowo-ilościowo-cenowego - załącznik nr 2

 3. zaparafowany projekt umowy na każdej stronie przez Wykonawcę - załącznik Wykonawcy

 4. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - załącznik Wykonawcy

 5. pełnomocnictwo (oryginał bądź uwierzytelniony odpis) w przypadku, gdy osoba podpisująca ofertę nie jest osobą wskazaną w KRS bądź CEIDG jako osoba uprawniona do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy - załącznik Wykonawcy 

 

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów.

 1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
  i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie za pomocą faksu lub drogą elektroniczną. Po otwarciu ofert dokumenty dotyczące postępowania będą dostępne w siedzibie Zamawiającego.

 

V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się
z Wykonawcami

 1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Pan Szymon Anioł, tel. 61 29 27 125, e-mail s.aniol@szamotuly.med.pl oraz Pani Justyna Roj - Zawal, tel. 61 29 27 124, e-mail j.zawal@szamotuly.med.pl

 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy Zamawiającego tj.: 7:30 - 14:00.

 

VI. Miejsce składania ofert

 1. Ofertę cenową należy: złożyć w terminie do dnia 17.12.2018r. godz.10:00
  w siedzibie Zamawiającego : SPZOZ w Szamotułach - Sekretariat Biura Dyrektora,
  w zamkniętej kopercie z dopiskiem NAJEM SYSTEMU MONITOROWANIA POJAZDÓW SP ZOZ W SZAMOTUŁACH

VII. Opis sposobu obliczania ceny

 1. Na załączonym formularzu ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto
  za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

 3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

 4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą
  w złotych polskich.

 5. Wybór oferty zostanie dokonany wg następującego kryterium:

 6. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający przyjął następujące kryterium:

 1. Łączna cena ofertowa brutto - 100%

 1. Powyższemu kryterium Zamawiający przypisał następujące znaczenie:

 

najniższa zaoferowana cena brutto

Cx = ----------------------------------------------------------------- x 100 pkt

cena brutto oferty ocenianej

 

Cx - ilość punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium cena brutto - 100 %

 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów
  w oparciu o podane powyżej kryteria wyboru.

 2. Obliczenia będą dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 3. Zamawiający będzie dokonywał oceny ofert oddzielnie na każde zadanie.

11. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

12. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu, a także zamieści te informacje na własnej stronie internetowej (www.szamotuly.med.pl).

13. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

 

VIII. Informacje o formalnościach

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.

 1. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

 1. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

 1. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.

 1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

 1. Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

 

Załączniki:

 1. Zał. nr 1. Formularz ofertowy

 2. Zał. nr 2. Formularz asortymentowo - ilościowo - cenowy

 

ZATWIERDZIŁ:

-//-

Dyrektor SPZOZ w Szamotułach

Remigiusz Pawelczak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Protokół z postępowania..pdf (PDF, 584.57Kb) 2018-12-27 11:21:19 631 razy
2 Zestawienie ofert..pdf (PDF, 593.29Kb) 2018-12-21 11:15:45 348 razy
3 PYTANIA I ODPOWIEDZI - GPS II.doc (DOC, 29.00Kb) 2018-12-11 12:37:13 323 razy
4 PYTANIA I ODPOWIEDZI - GPS.doc (DOC, 34.00Kb) 2018-12-07 14:48:51 340 razy
5 Zapytanie ofertowe.doc (DOC, 62.50Kb) 2018-12-03 13:12:24 356 razy
6 Zał. nr 1 - formularz ofertowy.doc (DOC, 53.50Kb) 2018-12-03 13:12:24 310 razy
7 Zał. nr 2 - Formularz asorty.ilość.ceno..xlsx (XLSX, 11.85Kb) 2018-12-03 13:12:24 312 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Szymon Anioł 03-12-2018 13:12:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Szymon Anioł 03-12-2018
Ostatnia aktualizacja: Szymon Anioł 27-12-2018 11:21:19