Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

SPRZEDAŻ UŻYWANEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO

 

Znak sprawy: DTA-381-124/2018

 

 

 

Szamotuły, dn.20.11.2018r.

 

OGŁOSZENIE

 

Dyrektor SPZOZ z siedzibą w Szamotułach, ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły

 

ZAPRASZA

do złożenia oferty cenowej na zadanie:

SPRZEDAŻ UŻYWANEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO

 

 1. Sprzedający:

SP ZOZ W SZAMOTUŁACH

UL. SUKIENNICZA 13, 64-500 SZAMOTUŁY

tel. 61 29 27 127 fax 61 29 27 102

 1. Przedmiot sprzedaży:

 

Przedmiotem sprzedaży jest mammograf analogowy Lorad MIV oraz wywoływarka Agfa Mammoray Classic.

Niniejsze postępowanie składa się z dwóch pakietów, które przedstawia poniższa tabela:

Nr pakietu

Nazwa sprzętu

Cena wywoławcza

1

Mammograf analogowy Lorad MIV

40.000,00 zł brutto

2

Wywoływarka Agfa Mammoray Classic

1.500,00 zł brutto

 

Pakiet nr 1

1.Nazwa sprzętu: mammograf analogowy

 1. Firma: Hologic Lorad

 2. Numer seryjny: 19207106497

 3. Model : M - IV

 4. Rok produkcji: 2010

 5. Wielkości charakterystyczne :

 • generator HF, 20-39 kV , 10 - 100 MA

 • lampa Varian M-113R, S/N 74559-RO

 • ogniska 0,1 i 0,3

 • filtracja dodatkowa

 • kołpak Varian

 • Anoda Mo, wirująca

 • zestaw kaset o rozmiarach 18x24 oraz 24x30

 

Aparat jest sprawny technicznie. Rocznie wykonywanych było ok. 250 badań (nie ujmując roku 2017 oraz 2018).

 

Pakiet nr 2

Opis przedmiotu sprzedaży stanowi ekspertyza serwisu opisująca stan techniczny sprzętu - załączniki nr 3 (dla pakietu nr 2).

 

III. Informacje ogólne

 1. Przetarg ma charakter publiczny.

 2. Przetarg przeprowadza się w formie przetargu pisemnego (zbieranie ofert).

 3. Sprzedaż nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywoławczej, o której mowa w pkt II.

 4. Warunkiem uczestnictwa w przetargu przez oferenta jest dołączenie do oferty

oświadczenia o następującej treści : „Oświadczam, że zapoznałem/am się ze stanem

technicznym środka trwałego”.

 1. Oferta złożona w toku przetargu przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta albo, gdy

przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 1. Wszelkie koszty związane z transakcją kupna sprzedaży, w tym koszty transportu pokrywa Kupujący.

 2. Istnieje możliwość składania ofert częściowych na poszczególne sprzęty (pakiet nr 1 lub pakiet nr 2).

 3. Zalecana wizja lokalna.

 

IV. Dokumenty, jakie Oferent powinien załączyć do oferty:

 1. Sprzedający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:

 • wypełniony i podpisany przez Kupującego druk „Formularz ofertowy”, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego postępowania.

Oferentowi nie wolno dokonywać żadnych zmian merytorycznych we wzorze druku „Formularz ofertowy” opracowanym przez Sprzedającego.

 • zaparafowany na każdej stronie projekt umowy, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego postępowania

 

V. Osoby po stronie Sprzedającego uprawnione do udzielania informacji

 1. Wszelkie pytania należy kierować na adres e-mail: dta@szamotuly.med.pl

 2. Oferent może zwrócić się do Sprzedającego o wyjaśnienie istotnych warunków dotyczących sprzedaży w godzinach pracy Sprzedającego tj.: 7:30 - 14:00.

 

VI. Miejsce składania ofert

Oferty w formie pisemnej dotyczące sprzedaży przedmiotu niniejszego ogłoszenia należy złożyć w terminie do dnia 04.12.2018r. godz. 10:00 w siedzibie Sprzedającego: SPZOZ w Szamotułach, ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły - Sekretariat Biura Dyrektora.

Oferta musi być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem SPRZEDAŻ UŻYWANEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO nie otwierać przed 04.12.2018r. godz.10:15.

 

VII. Opis sposobu obliczania ceny

 1. W ofercie należy przedstawić cenę ofertową brutto, jednakże nie niższą niż ta określona w pkt. II.

 2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

 3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z transakcją kupna sprzedaży przedmiotu zamówienia.

 4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Sprzedającym a Kupującym odbywać się będą w złotych polskich.

 5. Oferty będą oceniane w oparciu o najwyższą oferowaną cenę zakupu według poniższego wzoru:

cena brutto oferty ocenianej

Cx = ------------------------------------------- x 100% x 100 pkt

najwyższa zaoferowana cena brutto

 

 

VIII. Informacje o formalnościach

1. Wszyscy oferenci, którzy złożyli oferty zostaną poinformowani pisemnie o wyniku przetargu lub o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru.

 1. Kupujący, który wygra przetarg jest zobowiązany zapłacić cenę zakupu w terminie ustalonym przez Sprzedającego.

 2. Wydanie przedmiotu sprzedawcy kupującemu nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu faktury sprzedaży oraz po podpisaniu protokołu zdawczo - odbiorczego.

 3. Jeżeli w przetargu zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Dyrektor zwróci się drogą e-mail lub faxem do oferentów, którzy złożyli te oferty, o złożenie w terminie określonym przez Dyrektora, dodatkowych ofert. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać cen niższych niż zaoferowane w złożonych po raz pierwszy ofertach.

 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 5. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 6. Przetarg odbędzie się chociażby wpłynęła tylko 1 oferta spełniająca warunki określone
  w ogłoszeniu o przetargu.

 7. W związku ze sprzedażą używanego sprzętu medycznego strony wyłączają przepisy dotyczące rękojmi za wady ( art. 558§2 KC)

 

 

Dyrektor Szpitala

Remigiusz Pawelczak

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy

 2. Projekt umowy

 3. Ekspertyza III

 4. Zdjęcia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Protokół z postępowania.pdf (PDF, 192.19Kb) 2018-12-05 13:04:29 242 razy
2 Ogłoszenie.doc (DOC, 73.00Kb) 2018-11-20 10:43:08 241 razy
3 Zał. nr 1 Formularz ofertowy.doc (DOC, 50.00Kb) 2018-11-20 10:43:08 236 razy
4 Zał. nr 2 - projekt umowy.doc (DOC, 35.50Kb) 2018-11-20 10:43:08 259 razy
5 Zał. nr 3 - ekspertyza III.pdf (PDF, 256.21Kb) 2018-11-20 10:43:08 275 razy
6 Zał. nr 4 - zdjęcia - pakiet nr 1 i 2.doc (DOC, 332.50Kb) 2018-11-20 10:43:08 248 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Szymon Anioł 20-11-2018 10:43:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Szymon Anioł 20-11-2018
Ostatnia aktualizacja: Szymon Anioł 05-12-2018 13:04:29