Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

WYKONANIE 2 SZT. WYŁĄCZNIKÓW PRZECIWPOŻAROWYCH

 

DTA-381-98/2018

 

Szamotuły, 08.11.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrektor SPZOZ z siedzibą w Szamotułach, ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły, działając na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)

 

ZAPRASZA

do złożenia oferty cenowej na zadanie:

WYKONANIE 2 SZT. WYŁĄCZNIKÓW PRZECIWPOŻAROWYCH

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018)

 

 I. Zamawiający:

SPZOZ w Szamotułach

ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły

tel. 61 29 27 101, fax. 61 29 27 102

email: sekretariat@szamotuly.med.pl

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wyłączników przeciwpożarowych (2szt.) zgodnie
z opracowaną dokumentacją projektową zawartą w załączniku nr 3 do postępowania. System wyłączników pożarowych musi być kompatybilny z systemem zamontowanym w SPZOZ Szamotuły (zał. nr 4). Po stronie Wykonawcy są wszystkie koszty związane z licencjami, integracją w systemem opisanym w załączniku nr 4. Zadanie należy wykonać wg poniższego schematu:

 1. Zapoznanie się z obiektem - przejście po obiekcie z służbami technicznymi szpitala
  i omówienie zakresu zamówienia.

 2. Powołanie kierownika robót ze strony Wykonawcy oraz osoby do bezpośredniego kontaktu z Zamawiającym (Szpitalem) np. Inżynier projektu

 3. Harmonogramu rzeczowo - finansowy - Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo - finansowego w ciągu dwóch tygodni od daty podpisania umowy ze szczególnym uwzględnieniem terminu wykonania prac oraz jego wartościami. Należy uwzględnić etapy, które zostały określone w postępowaniu.

 4. Przekazania placu budowy - protokolarne.

 5. Przedstawienie organizacji prowadzenia prac oraz wygrodzenia terenu, na którym będzie wykonywana robota budowlana. Dokument musi być w formie pisemnej podpisany przez Inwestora i Wykonawcę.

 6. Uzgodnienia i akceptacja przez Szpital harmonogramu i organizacji prac. Należy przedstawić przed zamówieniem wniosek materiałowy, który zawiera m.in. deklaracje właściwości użytkowych. Wszelkie uzgodnienia muszą być w formie pisemnej podpisane przez Inwestora i Wykonawcę.

 7. Zorganizowanie na swój koszt placu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie
  z przepisami bhp oraz ppoż.,

 8. Wygrodzenie miejsca pracy celem wykluczenia dostępu osób trzecich i zapylenia szpitala. Należy także stosować maty zabezpieczające obiekt przed roznoszeniem odpadów powstałych podczas prac remontowych. Miejsce pracy należy oznaczyć tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi.

 9. Robota budowlana związana z dokumentacją techniczną (zał. nr. 3)

 10. Uruchomienie systemu alarmowania pożarowego wraz z wykonaniem niezbędnych czynności oraz montażem niezbędnych urządzeń, które będą powodowały, że będzie można wpiąć system w obecną centralę BOSCH typ FPA-5000 zlokalizowaną
  w portierni Szpitala. Obecnie zamontowane urządzenia wyszczególniono w załączniku nr 3 do postępowania. System musi być sprawny technicznie i spełniać określone funkcje. Szpital jest w fazie przygotowywania wytycznych do scenariusza pożarowego dla obiektu.

 11. Naprawa ewentualnych usterek oraz wad powstałych w trakcie robót budowlanych.

 12. Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego.

 13. Dokumentacja powykonawcza - zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych badań i odbiorów oraz kompletowanie dokumentacji obejmującej zakres robót objętych przedmiotem zamówienia.

 14. Szkolenie wyznaczonych pracowników szpitala w zakresie działania systemu p-poż. Szkolenie zakończy się podpisaniem protokołu.

Kosztorys ślepy stanowi załącznik nr 5 do niniejszego postepowania.

Termin wykonania zamówienia:

 1. rozpoczęcie robót objętych umową nastąpi w dniu protokolarnego przekazania placu budowy.

 2. zakończenie robót objętych umową nastąpi w dniu przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji wraz z protokolarnym odbiorem robót).

Termin wykonania prac ustalono na maksymalnie 6 tygodni od daty przekazania placu budowy.

Wykonawca udzieli gwarancji jakości na roboty budowlane objęte umową na okres minimum 36 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego inwestycji.

 

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

 

 1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2.

 2. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.

 3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert

 4. Termin obowiązywania umowy: maksymalnie 6 tygodni od daty przekazania placu budowy.

 

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

 1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
  wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy - wg załączonego wzoru formularza ofertowego - załącznik nr 1,

 1. Zaparafowane projekty umów na każdej stronie przez Wykonawcę - załącznik nr 2

 1. Oświadczenie, że Oferent posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. - załącznik Wykonawcy

 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert -
  załącznik Wykonawcy

 

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów.

 1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
  i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie za pomocą faksu lub drogą elektroniczną. Po otwarciu ofert dokumenty dotyczące postępowania będą dostępne w siedzibie Zamawiającego.

 

V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się
z Wykonawcami

 1. Wszelkie pytania dotyczące niniejszego postępowania należy kierować na adres
  e-mail dta@szamotuly.med.pl

 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy Zamawiającego tj.: 7:30 - 14:00.

 

VI. Miejsce składania ofert

 1. Ofertę cenową należy: złożyć w terminie do dnia 22.11.2018r. godz.11:00
  w siedzibie Zamawiającego : SPZOZ w Szamotułach - Sekretariat Biura Dyrektora,
  w zamkniętej kopercie z dopiskiem WYKONANIE 2 SZT. WYŁĄCZNIKÓW PRZECIWPOŻAROWYCH

 

VII. Opis sposobu obliczania ceny

 1. Na załączonym formularzu ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto
  za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 1. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

 2. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

 3. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą
  w złotych polskich.

 4. Wybór oferty zostanie dokonany wg następującego kryterium:

6. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający przyjął następujące kryterium:

 1. „Łączna cena ofertowa brutto”- 80%;

 2. Okres gwarancji (min. 36 miesięcy) - 10 %

 3. Termin wykonania robót (maksymalnie 6 tygodni od daty przekazania placu budowy do czasu odbiory końcowego) - 10%

 

 

 

Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:

najniższa zaoferowana cena brutto

Cx = ------------------------------------------- x 80 pkt

cena brutto oferty ocenianej

 

Cx - ilość punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium cena brutto - 80 %

 

okres gwarancji oferty badanej

Cy = ------------------------------------------- x 10 pkt

najdłuższy okres gwarancji

 

Cy - ilość punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium okres gwarancji - 10 %

 

najkrótszy termin wykonania robót

Cz = ------------------------------------------- x 10 pkt

termin wykonania robót oferty badanej

 

Cz - ilość punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium termin wykonania robót - 10 %

 1. za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów,

 2. obliczenia będą dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 3. Zamawiający będzie dokonywał oceny ofert oddzielnie na każde zadanie

7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

8. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu, a także zamieści te informacje na własnej stronie internetowej (www.szamotuly.med.pl).

 

VIII. Informacje o formalnościach

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.

 1. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

 1. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

 1. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.

 1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

 1. Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy

 1. Projekt umowy

 1. Opracowana dokumentacja projektowa wraz z rozmieszczeniem systemu wyłączników pożarowych zamontowanych w SP ZOZ w Szamotułach

 2. Opis systemu zamontowanego i obowiązującego w SP ZOZ w Szamotułach

 3. Kosztorys ślepy

 

 

 

ZATWIERDZIŁ:

-//-

Dyrektor SPZOZ w Szamotułach

Remigiusz Pawelczak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Protokół z postępowania.pdf (PDF, 343.76Kb) 2018-11-30 12:08:53 241 razy
2 Zestawienie ofert..pdf (PDF, 697.97Kb) 2018-11-23 12:56:55 231 razy
3 Zapytanie ofertowe.doc (DOC, 58.00Kb) 2018-11-08 14:23:55 270 razy
4 Zał. nr 1 - formularz ofertowy.doc (DOC, 52.00Kb) 2018-11-08 14:23:55 252 razy
5 Zał. nr 2 -Projekt umowy.doc (DOC, 144.50Kb) 2018-11-08 14:23:55 294 razy
6 Zał. nr 3 - dokumentacja projektowa wył.ppoż..zip (ZIP, 5.86Mb) 2018-11-08 14:23:55 267 razy
7 Zał. nr 4 - Urządzenia SAP w SPZOZ.zip (ZIP, 3.55Mb) 2018-11-08 14:23:55 267 razy
8 Zał. nr 5 - kosztorys ślepy - przedmiar.pdf (PDF, 119.18Kb) 2018-11-08 14:23:55 258 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Szymon Anioł 08-11-2018 14:23:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Szymon Anioł 08-11-2018
Ostatnia aktualizacja: Szymon Anioł 30-11-2018 12:08:53