Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

SERWIS KOTŁOWNI GAZOWO - OLEJOWEJ I KALIBRACJA DETEKTORÓW GAZU WRAZ Z PRZEGLĄDAMI OKRESOWYMI URZĄDZEŃ KOTŁOWNI

 

DTA-381-119/2018

 

Szamotuły, 07.11.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrektor SPZOZ z siedzibą w Szamotułach, ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły, działając na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)

 

ZAPRASZA

do złożenia oferty cenowej na zadanie:

SERWIS KOTŁOWNI GAZOWO - OLEJOWEJ I KALIBRACJA DETEKTORÓW GAZU WRAZ Z PRZEGLĄDAMI OKRESOWYMI URZĄDZEŃ KOTŁOWNI

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018)

 

 I. Zamawiający:

SPZOZ w Szamotułach

ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły

tel. 61 29 27 101, fax. 61 29 27 102

email: sekretariat@szamotuly.med.pl

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest serwis kotłowni gazowo - olejowej i kalibracja detektorów gazu wraz z przeglądami okresowymi urządzeń kotłowni.

Czynności wykonywane 1 raz w miesiącu:

 • sprawdzanie ogólnego stanu kotłowni wraz z usunięciem drobnych usterek ( żarówki sygnalizacyjne, bezpieczniki, uszczelki itp.)

 • sprawdzanie działania zaworów bezpieczeństwa, układów odmulania, regulacji poziomu wody oraz armatury odcinającej w kotłach

 • sprawdzanie działania regulatorów na zbiorniku kondensatu oraz wymienniku c.w.u.

 • sprawdzanie elementów regulacyjnych zamontowanych w szafie kotła i palników

 • wykonanie analizy emisji spalin kotłów czynnych i jej ocena

 • sprawdzenie układu zdalnych odczytów telemetrycznych do gazowni

 • sprawdzenie łańcucha zabezpieczeń kotła I systemu detekcji metanu

 • nadzór zdalnej kontroli i sygnalizacji stanów alarmowych pracy kotłowni

Czynności wykonywane 1 raz w roku :

 • czyszczenie palników

 • sprawdzanie stanu elektrod zapłonowych

 • regulacja palników i pomiary emisji spalin

 • sprawdzenie obwodów elektrycznych zasilania, sterowania i sygnalizacji pracy kotłów i ich osprzętu a także pompowni i kondensu

 • rewizja i czyszczenie kotłów po stronie spalin.

 • czyszczenie sond poziomu wody w kotłach.

 • kontrola instalacji gazowej, (zewnętrznej i wewnętrznej wraz z protokółem) wymaganej przepisami Prawa Budowlanego (Pniewy oraz Szamotuły) - 2 punkty kontroli

Czynności awaryjne - na wezwanie telefoniczne :

 • przyjazd serwisu najpóźniej w ciągu 12 godzin od zgłoszenia telefonicznego

Czynności remontowe :

 • czynności remontowe, przygotowanie kotłów do kontroli UDT, na oddzielne pisemne zlecenie.

 • kalibracja detektorów gazowych gazu DEX/F4 - 3 szt. w systemie ASBIG

 

Kod CPV: 50531100-7 Usługi w zakresie napraw i konserwacji kotłów grzewczych

 

 1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2.

 2. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.

 3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert

 4. Termin obowiązywania umowy: 12 miesięcy od daty podpisania umowy

 

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:

 1. wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy - wg załączonego wzoru formularza ofertowego - załącznik nr 1

 2. Zaparafowany projekt umowy na każdej stronie przez Wykonawcę - załącznik nr 2

 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert -
  załącznik Wykonawcy

 

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów.

 1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
  i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie za pomocą faksu lub drogą elektroniczną. Po otwarciu ofert dokumenty dotyczące postępowania będą dostępne w siedzibie Zamawiającego.

 

V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się
z Wykonawcami

 1. Wszelkie pytania dotyczące niniejszego postępowania należy kierować na adres
  e-mail dta@szamotuly.med.pl

 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy Zamawiającego tj.: 7:30 - 14:00.

 

VI. Miejsce składania ofert

 1. Ofertę cenową należy: złożyć w terminie do dnia 21.11.2018r. godz.10:00
  w siedzibie Zamawiającego : SPZOZ w Szamotułach - Sekretariat Biura Dyrektora,
  w zamkniętej kopercie z dopiskiem SERWIS KOTŁOWNI GAZOWO - OLEJOWEJ I KALIBRACJA DETEKTORÓW GAZU WRAZ Z PRZEGLĄDAMI OKRESOWYMI URZĄDZEŃ KOTŁOWNI nie otwierać przed 21.11.2018r. godz. 10:15

VII. Opis sposobu obliczania ceny

 1. Na załączonym formularzu ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto
  za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 1. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

 2. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

 3. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą
  w złotych polskich.

 4. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryterium:

 1. Kryterium nr 1: 40 pkt. za 1 przegląd miesięczny (12x)

 2. Kryterium nr 2: 14 pkt. za 1 przegląd miesięczny (1x)

 3. Kryterium nr 3: 6 pkt. za kalibrację 3 szt. detektorów

 4. Kryterium nr 4: 2 pkt. za kontrolę instalacji gazowej

 5. Kryterium nr 5: 10 pkt. za 1 roboczogodzinę przy czynnościach awaryjnych

 6. Kryterium nr 6: 3 pkt. za nadzór zdalnej kontroli i sygnalizacji stanów alarmowych pracy kotłowni - 1 raz w miesiącu

 7. Kryterium nr 7: 10 pkt. za 1 roboczogodzinę przy czynnościach awaryjnych wykonywanych w niedziele i dni świąteczne

 8. Kryterium nr 8: za 1 roboczogodzinę przy czynnościach awaryjnych wykonywanych w godzinach nocnych tj.: od 18:00-6:00

 9. Kryterium nr 9: 6 pkt. za 1 km dojazdu

Pozostali Oferenci otrzymają proporcjonalnie mniej punktów wg po niższego wzoru:

 

najniższa cena brutto spośród oferowanych z danego kryterium

Cx = -------------------------------------------------------------------------------------------- x ILOŚĆ PKT

cena brutto danego kryterium oferty badanej

 

Cx - ilość punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach danego kryterium

Jako najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana ta oferta, która otrzyma łącznie najwyższą liczbę punktów w wyniku zsumowania punktacji oferty ocenionej wg kryteriów: 1,2,3,4,5,6,7,8 i 9.

 1. Obliczenia będą dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

8. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu, a także zamieści te informacje na własnej stronie internetowej (www.szamotuly.med.pl).

 

 

VIII. Informacje o formalnościach

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.

 1. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

 1. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

 1. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.

 1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

 1. Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy

 1. Projekt umowy

 

 

ZATWIERDZIŁ:

-//-

Dyrektor SPZOZ w Szamotułach

Remigiusz Pawelczak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Protokół z postępowania.pdf (PDF, 544.64Kb) 2018-12-03 08:26:00 246 razy
2 Zestawienie ofert.pdf (PDF, 743.08Kb) 2018-11-23 12:56:32 247 razy
3 Zapytanie ofertowe - kotłownia.doc (DOC, 59.00Kb) 2018-11-07 13:39:06 264 razy
4 Zał. nr 1 - formularz ofertowy.doc (DOC, 66.00Kb) 2018-11-07 13:39:06 259 razy
5 Zał. nr 2 - projekt umowy.doc (DOC, 66.50Kb) 2018-11-07 13:39:06 281 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Szymon Anioł 07-11-2018 13:39:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Szymon Anioł 07-11-2018
Ostatnia aktualizacja: Szymon Anioł 03-12-2018 08:26:00