Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

DOSTAWA PŁYNÓW I AKCESORIÓW STOSOWANYCH W POJAZDACH SP ZOZ W SZAMOTUŁACH

 

UWAGA! Modyfikacja z dnia 09.11.2018r.

 

Prosimy o zapoznanie się z plikiem: Pytania i odpowiedzi po modyfikacji

Szamotuły, 31.10.2018r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrektor SPZOZ z siedzibą w Szamotułach, ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły, działając na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)

ZAPRASZA

do złożenia oferty cenowej na zadanie:

DOSTAWA PŁYNÓW I AKCESORIÓW STOSOWANYCH W POJAZDACH SP ZOZ W SZAMOTUŁACH

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018)

 

I. Zamawiający:

SPZOZ w Szamotułach

ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły

tel. 61 29 27 101, fax. 61 29 27 102

email: sekretariat@szamotuly.med.pl

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa płynów i akcesoriów stosowanych w pojazdach:

 

Atlas Plak

Castrol Mag. 5W/40 1l

Castrol Mag. B4 10W/40 1l

Odmrażacz do szyb

Odmrażacz do zamków

Płyn Borygo 1l

Płyn do konserwacji plastików

Płyn do spryskiwaczy letni 5 l

Płyn do spryskiwaczy zimowy 5 l

Płyn do usuwania owadów 750 ml

Płyn DOT -4 0,5l

Silikon do uszczelek

Skrobaczka

WD-40 200 ml

Płyn Maxmaster G12 1l

Gąbka samochodowa

 

Kod CPV 39831500-1 - samochodowe środki czyszczące

09211100-2 - oleje silnikowe

34300000-0 - części i akcesoria do pojazdów i silników do nich

 

 1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2

 2. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.

 3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert

 4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: sukcesywna dostawa płynów i akcesoriów stosowanych w pojazdach w okresie 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

 

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:

 1. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy - wg załączonego wzoru formularza ofertowego - załącznik nr 1,

 2. Zaparafowany projekt umowy na każdej stronie przez Wykonawcę - załącznik nr 2

 3. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz asortymentowo - ilościowo - cenowy - wg załączonego wzoru formularza asortymentowo - ilościowo - cenowego - załącznik nr 3

 4. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - załącznik Wykonawcy

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów.

 1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

Po otwarciu ofert dokumenty dotyczące postępowania będą dostępne w siedzibie Zamawiającego.

 

V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

 1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Pani Justyna Roj-Zawal, tel. 61 29 27 124, j.zawal@szamotuly.med.pl

 2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy Zamawiającego tj.: 7:30 - 14:00.

VI. Miejsce składania ofert

 1. Ofertę cenową należy: złożyć w terminie do dnia 14.11.2018r. godz.11:00 w siedzibie Zamawiającego : SPZOZ w Szamotułach - Sekretariat Biura Dyrektora, w zamkniętej kopercie z dopiskiem DOSTAWA PŁYNÓW I AKCESORIÓW STOSOWANYCH W POJAZDACH SP ZOZ W SZAMOTUŁACH

 

VII. Opis sposobu obliczania ceny

 1. Na załączonym formularzu ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto
  za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

 3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

 4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

 5. Wybór oferty zostanie dokonany wg następującego kryterium:

6. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający przyjął następujące kryterium:

 1. „Łączna cena ofertowa brutto”- 100%;

2) Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:

 

 

najniższa zaoferowana cena brutto

Cx = ------------------------------------------------- x 100 % x 100 pkt

cena brutto oferty ocenianej

 

Cx - ilość punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium cena brutto - 100 %

 1. za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów,

 2. obliczenia będą dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 3. Zamawiający będzie dokonywał oceny ofert oddzielnie na każde zadanie

7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

8. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu, a także zamieści te informacje na własnej stronie internetowej (www.szamotuly.med.pl).

 

VIII. Informacje o formalnościach

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.

 2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
  o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

 4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.

 5. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

 6. Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

 

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy

 2. Projekt umowy

 3. Formularz asortymentowo-ilościowo- cenowy

 

 

ZATWIERDZIŁ:

-//-

Dyrektor SPZOZ w Szamotułach

Remigiusz Pawelczak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znak sprawy DTA-381-101/2018

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Protokół z postępowania.pdf (PDF, 331.46Kb) 2018-11-28 06:59:26 301 razy
2 Zestawienie ofert.pdf (PDF, 708.95Kb) 2018-11-14 14:25:22 317 razy
3 09_11_2018_14_26_48_PYTANIA I ODPOWIEDZI po modyfikacji - płyny i akcesoria do karetek.doc (DOC, 31.50Kb) 2018-11-09 14:26:48 321 razy
4 PYTANIA I ODPOWIEDZI po modyfikacji - płyny i akcesoria do karetek.doc (DOC, 31.50Kb) 2018-11-09 13:48:25 12 razy
5 PYTANIA I ODPOWIEDZI - płyny i akcesoria do karetek.doc (DOC, 31.50Kb) 2018-11-08 08:26:26 321 razy
6 Zapytanie ofertowe - dostawa płynów i żarówek.doc (DOC, 68.00Kb) 2018-10-31 09:02:40 345 razy
7 Zał. nr 1 - formularz ofertowy.doc (DOC, 31.00Kb) 2018-10-31 09:02:40 322 razy
8 Zał. nr 2. Projekt umowy.doc (DOC, 41.50Kb) 2018-10-31 09:02:40 351 razy
9 Zał. nr 3 - Formularz asortymentowo-ilościowo-wartościowy.xls (XLS, 34.00Kb) 2018-10-31 09:02:40 312 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Szymon Anioł 31-10-2018 09:02:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Szymon Anioł 31-10-2018
Ostatnia aktualizacja: Szymon Anioł 28-11-2018 06:59:26