Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

DOSTAWA UŻYWANEGO APARATU RTG DLA SP ZOZ W SZAMOTUŁACH

 

Uwaga! Modyfikacja z dnia 09.11.2018r.

 

Prosimy o zapoznanie się z plikiem: Modyfikacja z dn.09.11.2018r.

 

Szamotuły, 30.10.2018r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrektor SPZOZ z siedzibą w Szamotułach, ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły, działając na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)

 

ZAPRASZA

do złożenia oferty cenowej na zadanie:

DOSTAWA UŻYWANEGO APARATU RTG DLA SP ZOZ W SZAMOTUŁACH

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018)

 

 1. Zamawiający:

SPZOZ w Szamotułach

ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły

tel. 61 29 27 101, fax. 61 29 27 102

email: sekretariat@szamotuly.med.pl

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz uruchomienie używanego aparatu RTG płucno - kostnego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

    1. Generator wysokiego napięcia min. 50 kV

    2. Stół z pływającym blatem, wbudowana kratka przeciwrozproszeniowa; możliwość ustawienia wysokości od 550mm do 900mm; maksymalne obciążenie do 200kg

    3. Statyw o zakresie ruchu w pionie od 390mm do wys. min 1900mm; wbudowana kratka przeciwrozproszeniowa.

    4. Lampa RTG ogniska ok. 0,6x1,2; lampa z wirującą anodą; pojemność cieplna min. 300 kJ.

    5. Zestaw kaset do skaner Agfa: 43x35, 35x35, 24x30, 18x24 ( po 2 szt. dla każdego rozmiaru). Zamawiający dopuszcza zastosowanie detektora cyfrowego.

 

Kod CPV: 33111000-1

 

 1. Projekt umowy stanowi załącznik nr 2.

 1. Wykonawca dostarczy aparat RTG wraz ze stacją obsługi technika RTG do siedziby Zamawiającego (Pracownia RTG - budynek główny szpitala parter) na własny koszt.

 2. Oprogramowanie aparatu musi być kompatybilne z aktualnie obowiązującym w SP ZOZ w Szamotułach. Aktualnie obowiązujące oprogramowania to Impax 6 oraz Esculap.

 3. Wykonawca dokona montażu aparatu RTG na własny koszt.

 4. Zamawiający wymaga, aby sprzęt był sprawny technicznie (bez wad technicznych), musi posiadać wymagane atesty i certyfikaty.

 5. Wykonawca zapewni na czas trwania umowy dostępność serwisu oraz minimum dwuletnią gwarancję:

 1. Dostępność serwisowa - do 48 godzin od momentu zgłoszenia usterki telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 2. Minimum dwuletnia gwarancja musi obejmować bezpłatne przeglądy, naprawy oraz test odbiorczy /akceptacyjny/ + projekt osłon stałych

 1. Wykonawca na swój koszt zorganizuje i przeprowadzi w siedzibie SPZOZ w Szamotułach szkolenie wyznaczonego personelu, w zakresie obsługi sprzętu medycznego niezwłocznie po uruchomieniu aparatu RTG (minimum dwa bezpłatne szkolenia personelu Zamawiającego - z czego pierwsze po uruchomieniu urządzenia, kolejne - szkolenie przypominające w wyznaczonym przez zamawiającego terminie - w okresie obowiązywania gwarancji).

UWAGA: Dostawa, montaż oraz szkolenie muszą zostać udokumentowane w formie pisemnej za pomocą protokołów.

 1. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.

 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert

 3. Termin dostawy przedmiotu zamówienia: 30 dni od dnia podpisania umowy.

 4. Termin płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 30 dni od daty wystawienia faktury. Wystawienie faktury może nastąpić na podstawie obustronnie podpisanego protokołu końcowego dostawy kompletnego sprzętu medycznego wraz z instalacją i przeszkoleniem personelu.

 5. Wykonawca wykona na własny koszt dokumentację do odbioru przez Stację Sanitarno - Epidemiologiczną (testy akceptacyjne + projekt osłon stałych).

 

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

 1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
  a) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy - wg załączonego

wzoru formularza ofertowego - załącznik nr 1,

 1. zaparafowany projekt umowy na każdej stronie przez Wykonawcę - załącznik nr 2

 2. deklarację zgodności oraz certyfikat CE na zaoferowany aparat - kopia poświadczona przez Wykonawcę wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego - załącznik Wykonawcy

 3. oświadczenie o autoryzacji producenta na serwis oraz dystrybucję na terenie Polski - załącznik Wykonawcy

 4. prospekty, strony katalogowe lub inne materiały potwierdzające parametry oferowanego aparatu - załącznik Wykonawcy

 5. informacje o warunkach gwarancji i serwisu oferowanego sprzętu - załącznik Wykonawcy

 

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów.

 1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
  i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie za pomocą faksu lub drogą elektroniczną. Po otwarciu ofert dokumenty dotyczące postępowania będą dostępne w siedzibie Zamawiającego.

 

V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się
z Wykonawcami

 1. Wszelkie pytania dotyczące postępowania należy kierować na adres e-mail dta@szamotuly.med.pl

 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy Zamawiającego tj.: 7:30 - 14:00.

 

VI. Miejsce składania ofert

 1. Ofertę cenową należy: złożyć w terminie do dnia 13.11.2018r. godz.10:00
  w siedzibie Zamawiającego : SPZOZ w Szamotułach - Sekretariat Biura Dyrektora,
  w zamkniętej kopercie z dopiskiem DOSTAWA UŻYWANEGO APARATU RTG DLA SP ZOZ W SZAMOTUŁACH nie otwierać przed 13.11.2018r.

 

 

VII. Opis sposobu obliczania ceny

 1. Na załączonym formularzu ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto
  za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 1. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

 2. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia (m.in. koszty transportu, montażu, szkolenia, wymiany części eksploatacyjnych, które mogą ulec uszkodzeniu w okresie gwarancji).

 3. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą
  w złotych polskich.

 4. Wybór oferty zostanie dokonany wg kryterium określonym w poniższym punkcie.

6. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający przyjął następujące kryteria:

 1. Łączna cena ofertowa brutto - 95%

 2. Okres gwarancji - 5%

 

Wybór oferty zostanie dokonany wg następujących dwóch kryteriów:

Kryterium I: najniższa cena brutto - 95%, zgodnie z ofertą (wypełniony przez oferenta formularz ofertowy)

Kryterium II: najdłuższy okres gwarancji - 5% zgodnie z ofertą (wypełniony przez oferenta formularz ofertowy)

 

Kryterium I

Oferent, który zaoferuje najniższą cenę zł brutto otrzyma 95 pkt, pozostali otrzymają proporcjonalnie mniej pkt. wg poniższego wzoru:

 

najniższa cena brutto spośród oferowanych

uzyskana liczba punktów = ---------------------------------------------------------- x 95 pkt.

cena brutto oferty badanej

 

Kryterium II

Oferent który zaoferuje najdłuższy okres gwarancji otrzyma 5 pkt, pozostali otrzymają proporcjonalnie mniej pkt. wg poniższego wzoru:

 

okres gwarancji oferty badanej

uzyskana liczba punktów = ---------------------------------------------------------- x 5 pkt.

najdłuższy okres gwarancji

 

 

Jako najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana ta oferta, która otrzyma łącznie najwyższą liczbę punktów w wyniku zsumowania punktacji oferty ocenionej wg Kryterium I i II.

Obliczenia będą dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

8. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu, a także zamieści te informacje na własnej stronie internetowej (www.szamotuly.med.pl).

VIII. Informacje o formalnościach

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.

 1. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

 1. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

 1. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.

 1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

 1. Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy

 1. Projekt umowy

 

ZATWIERDZIŁ:

-//-

Dyrektor SPZOZ w Szamotułach

Remigiusz Pawelczak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DTA-381-114/2018

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Protokół z postępowania.pdf (PDF, 324.11Kb) 2018-11-30 12:08:32 314 razy
2 Zestawienie ofert.pdf (PDF, 688.53Kb) 2018-11-23 12:55:41 381 razy
3 PYTANIA I ODPOWIEDZI - część II.doc (DOC, 33.00Kb) 2018-11-13 13:38:32 341 razy
4 Modyfikacja z dn. 09.11.2018r.doc (DOC, 24.50Kb) 2018-11-09 14:22:57 316 razy
5 PYTANIA I ODPOWIEDZI - dostawa używanego aparatu RTG.doc (DOC, 31.50Kb) 2018-11-06 09:10:34 339 razy
6 Zapytanie ofertowe RTG.doc (DOC, 55.00Kb) 2018-10-30 14:10:09 349 razy
7 Zał. nr 1 Formularz ofertowy.doc (DOC, 53.00Kb) 2018-10-30 14:10:09 323 razy
8 Zał nr 2 Projekt umowy.doc (DOC, 54.50Kb) 2018-10-30 14:10:09 344 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Szymon Anioł 30-10-2018 14:10:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Szymon Anioł 30-10-2018
Ostatnia aktualizacja: Szymon Anioł 30-11-2018 12:08:32