Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

CZYSZCZENIE RYNIEN BUDYNKÓW SPZOZ W SZAMOTUŁACH

Szamotuły, 17.10.2018r.

 

Zapytanie ofertowe

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych

(tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)

 

I. Zamawiający:                         SPZOZ W SZAMOTUŁACH

Adres do korespondencji:         UL. SUKIENNICZA 13, 64-500 SZAMOTUŁY

                                               tel. 61 29 27 124 fax 61 29 27 102

 

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na:

CZYSZCZENIE RYNIEN BUDYNKÓW SPZOZ W SZAMOTUŁACH

zgodnie z zasadami BHP

.

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Specyfika głównych wymagań:

Przedmiotem umowy jest wykonanie czyszczenia rynien nw. budynków (rury spustowe i poziome), kolców przeciw ptakom oraz czyszczenie dachu w miejscach szczególnie zabrudzonych.

 

Wykaz poszczególnych obiektów budowlanych:

Nojewo 43, 62-045 Pniewy

 • Budynek dwukondygnacyjny z częściowym podpiwniczeniem

Szamotuły, ul. Sukiennicza 13

 • Budynek Szpitala – całość (4-5 kondygnacyjny)
 • Budynek Stacji Uzdatniania Wody  (1 kondygnacyjny)
 • Budynek Apteczno – Magazynowy (2 kondygnacyjny)
 • Budynek Administracji (2 kondygnacyjny z podpiwniczeniem)
 • Budynek Dyrekcji / Poradni (2 kondygnacyjny)
 • Budynek Poradni specjalistycznych (TR) (1 kondygnacyjny)

Załącznik graficzny – plan budynków

W celu obliczenia długości rynien potencjalny Wykonawca jest zobowiązany do wizji lokalnej lub na podstawie korzystając z mapy internetowej.

 1. Protokoły przeglądu poszczególnych budynków należy dostarczyć w wersji papierowej (2egz.)
 2. Zalecana wizja lokalna.
 3. Czyszczenie wykona przeszkolony z pracy na wysokości pracownik, zabezpieczony linami asekuracyjnymi, w miejscach trudno dostępnych użyty zostanie do pomocy podnośnik koszowy (należy wliczyć w ofertę)
 4. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.
 5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminy składania ofert.

 

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

1) Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty: wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy – wg. załączonego  wzoru formularza ofertowego – załącznik nr 1,

2)   Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (załącznik Wykonawcy);.

3)    Oświadczenie, że Oferent  posiada  niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. (Wykonanie usługi musi spełniać warunki określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

4)    Wypełniony i zaparafowany projekt zlecenia. – załącznik nr 2

 

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

 

V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

 1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Pan:

- Szymon Anioł  Tel. 61 29 27 124, s.aniol@szamotuly.med.pl

 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy Zamawiającego tj.: 7:30 – 14:00.

 

VI. Miejsce składania ofert

Ofertę cenową należy złożyć w ciągu 14 dni kalendarzowych od ogłoszenia, w siedzibie Zamawiającego : SPZOZ w Szamotułach do dnia 31.10.2018r. godz. 10:00, w Sekretariacie Biura Dyrektora.

Oferta musi być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem CZYSZCZENIE RYNIEN SPZOZ nie otwierać przed 31.10.2018r. godz.10:15.

 

VII. Opis sposobu obliczania ceny

 1. Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz termin wykonania (max 7 dni kalendarzowych).
 2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
 3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
 4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

 

VIII. Informacje o formalnościach

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.
 2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
 4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.
 5. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.
 6. Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowo-cenowy
 2. Projekt zlecenia

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 13_11_2018_09_53_27_Protokół z postępowania.pdf (PDF, 347.76Kb) 2018-11-13 09:53:27 369 razy
2 Protokół z postępowania.pdf (PDF, 336.18Kb) 2018-11-13 09:41:49 1 raz
3 Zestawienie ofert.pdf (PDF, 701.38Kb) 2018-11-05 10:21:45 379 razy
4 Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc (DOC, 51.00Kb) 2018-10-17 13:40:44 351 razy
5 Załącznik nr 2 - Zlecenie.doc (DOC, 33.50Kb) 2018-10-17 13:40:44 328 razy
6 mapa3.jpg (JPG, 97.88Kb) 2018-10-17 13:40:44 344 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Szymon Anioł 17-10-2018 13:40:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Szymon Anioł 17-10-2018
Ostatnia aktualizacja: Szymon Anioł 13-11-2018 09:53:27