Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

SUKCESYWNE DOSTAWY WORKÓW FOLIOWYCH DLA SP ZOZ W SZAMOTUŁACH

 

Szamotuły, 01.10.2018 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrektor SPZOZ z siedzibą w Szamotułach, ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły, działając na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)

ZAPRASZA

do złożenia oferty cenowej na zadanie:

SUKCESYWNE DOSTAWY WORKÓW FOLIOWYCH
DLA SP ZOZ W SZAMOTUŁCH

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018)

 

 I. Zamawiający:

SPZOZ w Szamotułach

ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły

tel. 61 29 27 101, fax. 61 29 27 102

email: sekretariat@szamotuly.med.pl

 

 II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa worków foliowych dla SP ZOZ w Szamotułach.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia poniższa tabela:

 

Lp.

Nazwa przedmiotu zamówienia

1.

Reklamówka foliowa w kolorze zielonym, rozmiar 25x45 cm, w opakowaniu 200 sztuk

2.

Fartuch foliowy j.u., przeźroczysty, rozmiar 800x1250 cm., w opakowaniu 50 szt

3.

Folia aluminiowa w rolce, długość rolki 50m

4.

Półrękaw foliowy o szerokości 50cm, grubość foli min 30 mikron, przeźroczysta

5.

Woreczki foliowe przeźroczyste, rozmiar 18x50cm, w opakowaniu 1000 sztuk

6.

Worek foliowy do zwłok, kolor czarny, zamykany na zamek błyskawiczny lub rzep, wymiary 85x240cm, folia bardzo gruba i mocna LD 120

7.

Worki foliowe czarne, rozmiar 60 x 80 cm, grubość folii 30 mikron, w op.50szt.

8.

Worki foliowe czarne, rozmiar 70 x 110 cm, grubość folii 40 mikron, w op.25szt.

9.

Worki foliowe czerwone, rozmiar 50 x 60 cm, grubość folii 30 mikron, w op.50szt.

10.

Worki foliowe czerwone, rozmiar 60 x 80 cm, grubość folii 30 mikron, w op.50szt.

11.

Worki foliowe czerwone, rozmiar 70 x 110 cm, grubość folii 40 mikron, w op.25szt.

12.

Worki foliowe niebieskie, rozmiar 60 x 80 cm, grubość folii 30 mikron, z tasiemką w op.10szt.

13.

Worki foliowe niebieskie, rozmiar 70 x 110 cm, grubość folii 40 mikron, w op.25szt.

14.

Worki foliowe żółte rozmiar 60 x 80 cm, grubość folii 30 mikron, w op. 50 szt.

15.

Worki foliowe żółte rozmiar 70 x 110 cm, grubość folii 40 mikron, w op. 25 szt.

16.

Rękawice foliowe HDPE, uniwersalne pasujące na prawą i lewą dłoń, możliwość stosowania z żywnością, rozmiar M, w op. 100 szt.

17.

Rękawice foliowe HDPE, uniwersalne pasujące na prawą i lewą dłoń, możliwość stosowania z żywnością, rozmiar L, w op. 100 szt.

Kod CPV: 19520000-7

 

 1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2.

 1. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.

 1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert

 1. Umowa będzie realizowana przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

 2. Dostarczane worki foliowe muszą być o parametrach nie gorszych niż określone
  w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz załączniku nr 3 do niniejszego postępowania.

 3. Dostawy będą odbywać się w czasie i ilościach zamawianych przez pracownika Działu Techniczno-Administracyjnego, w formie pisemnej, wysyłanej e-mailem. Od momentu złożenia zamówienia dostawa musi być zrealizowana w ciągu 2 dni roboczych, loco magazyn poziom -1 Budynek Administracji Zamawiającego (Budynek F) w godzinach 7:30-13:30.

 4. Zaoferowana cena na dostarczany towar będzie obowiązująca przez 12 miesięczny okres trwania umowy.

 5. Rozpatrzenie reklamacji obywać się musi w nieprzekraczalnym terminie 3 dni roboczych.

 

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:

1. wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy - wg załączonego wzoru formularza ofertowego - załącznik nr 1,

 1. Zaparafowane projekty umów na każdej stronie przez Wykonawcę - załącznik nr 2

 1. Wypełniony i podpisany formularz asortymentowo - ilościowo - cenowy - wg załączonego wzoru formularza ofertowego - załącznik nr 3

 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - załącznik Wykonawcy

 3. Pełnomocnictwo (oryginał bądź uwierzytelniony odpis) w przypadku, gdy osoba podpisująca ofertę nie jest osobą wskazaną w KRS bądź CEIDG jako osoba uprawniona do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy - załącznik Wykonawcy

 

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów.

 1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
  i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie za pomocą faksu lub drogą elektroniczną. Po otwarciu ofert dokumenty dotyczące postępowania będą dostępne w siedzibie Zamawiającego.

 

V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się
z Wykonawcami

 1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Pani: Beata Purgiel, nr tel. 61-29-27-121 e-mail magazyn@szamotuly.med.pl

 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy Zamawiającego tj.: 7:30 - 14:00.

 

 

VI. Miejsce składania ofert

 1. Ofertę cenową należy: złożyć w terminie do dnia 15.10.2018r. godz.11:00
  w siedzibie Zamawiającego : SPZOZ w Szamotułach - Sekretariat Biura Dyrektora,
  w zamkniętej kopercie z dopiskiem SUKCESYWNE DOSTAWY WORKÓW FOLIOWYCH DLA SP ZOZ W SZAMOTUŁACH nie otwierać przed 15.10.2018r.

 

VII. Opis sposobu obliczania ceny

 1. Na załączonym formularzu ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto
  za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 1. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

 2. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

 3. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą
  w złotych polskich.

 4. Wybór oferty zostanie dokonany wg następującego kryterium:

6. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający przyjął następujące kryterium:

 1. „Łączna cena ofertowa brutto”- 100%;

 

2) Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:

najniższa zaoferowana cena brutto

Cx = ------------------------------------------- x 100 % x 100 pkt

cena brutto oferty ocenianej

 

Cx - ilość punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium cena brutto - 100 %

 1. za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów,

 1. obliczenia będą dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 2. Zamawiający będzie dokonywał oceny ofert oddzielnie na każde zadanie

 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

 2. Zamawiający odrzuci ofertę niezgodną z opisem przedmiotu zamówienia.

8. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu, a także zamieści te informacje na własnej stronie internetowej (www.szamotuly.med.pl).

 

VIII. Informacje o formalnościach

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.

 1. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

 1. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

 1. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.

 1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

 1. Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy

 1. Projekt umowy

 1. Formularz asortymentowo - ilościowo - cenowy

 

ZATWIERDZIŁ:

-//-

Dyrektor SPZOZ w Szamotułach

Remigiusz Pawelczak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DTA-381-81/2018

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Protokół z postępowania.pdf (PDF, 340.11Kb) 2018-11-28 07:07:25 347 razy
2 zp-12 - zest. ofert.pdf (PDF, 439.81Kb) 2018-11-23 12:55:15 310 razy
3 Zapytanie ofertowe.odt (ODT, 17.60Kb) 2018-10-01 13:12:56 368 razy
4 Zał. nr 1 - formularz ofertowy.doc (DOC, 54.50Kb) 2018-10-01 13:12:56 339 razy
5 Zał. nr 2. Projekt umowy.doc (DOC, 41.00Kb) 2018-10-01 13:12:56 352 razy
6 Zał. nr 3 - Formularz asortymentowo-ilościowo-wartościowy.xls (XLS, 36.50Kb) 2018-10-01 13:12:56 349 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Szymon Anioł 01-10-2018 13:12:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Szymon Anioł 01-10-2018
Ostatnia aktualizacja: Szymon Anioł 28-11-2018 07:07:25