Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

WYKONANIE PRAC TAPICERSKICH

 

Szamotuły, 11.09.2018 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrektor SPZOZ z siedzibą w Szamotułach, ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły, działając na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)

 

ZAPRASZA

do złożenia oferty cenowej na zadanie:

WYKONANIE PRAC TAPICERSKICH

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018)

 

 

I. Zamawiający: SPZOZ W SZAMOTUŁACH

Adres do korespondencji: UL. SUKIENNICZA 13, 64-500 SZAMOTUŁY

tel. 61 29 27 124 fax 61 29 27 102

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Specyfika głównych wymagań:

Przedmiotem zlecenia jest wykonanie prac tapicerskich na nw. oddziałach:

 

Zakład Fizykoterapii

Kozetka - wymiana pianki typu t-30 wymiana poszycia skaj typu PL

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Wózek transportowy - wymiana pianki typu t-30 wymiana poszycia skaj typu PL

Oddział SOR

Krzesła w poczekalni (10 szt.) - wymiana pianki typu t-30, wymiana poszycia skaj typu PL

Oddział Położniczo - Ginekologiczny

Sofa (2 szt.) - wymiana pianki typu t-30, wymiana poszycia skaj typu PL lub tkanina (do wyboru)

 

Kozetka - wymiana pianki typu t-30 wymiana poszycia skaj typu PL

 

Taboret - wymiana pianki typu t-30 wymiana poszycia skaj typu PL

 

Fotel biurowy - wymiana pianki typu t-30, wymiana poszycia skaj typu PL lub tkanina (do wyboru)

 

Zszycie tapicerki w dyżurce lekarzy ginekologów

Oddział Noworodkowy

Pufy (2 szt.) - wymiana pianki typu t-30, wymiana poszycia skaj typu PL lub tkanina (do wyboru)

Poradnia Laryngologiczna

Fotel pacjenta - wymiana pianki typu t-30 wymiana poszycia skaj typu PL

Pracownia Tomografii Komputerowej

Krzesła w poczekalni (10 szt.) - wymiana pianki typu t-30, wymiana poszycia skaj typu PL

 

Kod CPV 98394000-1 - usługi tapicerskie

 1. Zalecana wizja lokalna.

 2. Zlecenie należy wykonać w dwóch etapach - uzgodnionych z Zamawiającym.

 3. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.

 4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:

1) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy - wg. załączonego wzoru formularza ofertowego - załącznik nr 1,

2) wypełniony i zaparafowany projekt zlecenia. - załącznik nr 2

3) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz asortymentowo-ilościowo-cenowy - wg załączonego wzoru formularza ofertowego - załącznik nr 3

4) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - załącznik Wykonawcy;.

5) oświadczenie, że Oferent posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - załącznik Wykonawcy

 

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

Po otwarciu ofert dokumenty dotyczące postępowania będą dostępne w siedzibie Zamawiającego.

 

V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

1. Pytania dotyczące niniejszego postępowania można kierować na adres e-mail: dta@szamotuly.med.pl

2.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy Zamawiającego tj.: 7:30 - 14:00.

 

VI. Miejsce składania ofert

Ofertę cenową należy złożyć, w siedzibie Zamawiającego : SPZOZ w Szamotułach do dnia 25.09.2018r. godz. 10:00, w Sekretariacie Biura Dyrektora.

Oferta musi być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem WYKONANIE PRAC TAPICERSKICH nie otwierać przed 25.09.2018r. godz.10:15.

 

VII. Opis sposobu obliczania ceny

 

 1. Na załączonym formularzu ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto
  za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz termin wykonania zamówienia ( max 30 dni kalendarzowych)

 1. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

 2. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

 3. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

 4. Wybór oferty zostanie dokonany wg następującego kryterium:

6. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający przyjął następujące kryterium:

 1. „Łączna cena ofertowa brutto”- 100%;

 

2) Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:

najniższa zaoferowana cena brutto

Cx = ------------------------------------------- x 100 % x 100 pkt

cena brutto oferty ocenianej

 

Cx - ilość punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium cena brutto - 100 %

 1. za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów,

 1. obliczenia będą dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

8. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu, a także zamieści te informacje na własnej stronie internetowej (www.szamotuly.med.pl).

 

 

VIII. Informacje o formalnościach

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.

 2. Zamawiający zawrze zlecenie z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
  o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

 4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.

 5. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

 6. Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy

 2. Projekt zlecenia

 3. Formularz asortymentowo-ilościowo-cenowy

 

 

ZATWIERDZIŁ:

-//-

Dyrektor SPZOZ w Szamotułach

Remigiusz Pawelczak

 

 

 

 

 

 

 

 

Znak sprawy DTA-381-77/2018

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Protokół.pdf (PDF, 380.47Kb) 2018-11-07 14:10:13 438 razy
2 zp-12 - zest. ofert.pdf (PDF, 390.75Kb) 2018-10-31 13:18:13 434 razy
3 Zapytanie ofertowe.doc (DOC, 83.00Kb) 2018-09-11 13:44:55 455 razy
4 Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc (DOC, 45.00Kb) 2018-09-11 13:44:55 405 razy
5 Załącznik nr 2 - Zlecenie.doc (DOC, 43.00Kb) 2018-09-11 13:44:55 434 razy
6 Zał. nr 3 - Formularz asortymentowo - ilościowo - cenowy.xlsx (XLSX, 11.62Kb) 2018-09-11 13:44:55 414 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Szymon Anioł 11-09-2018 13:44:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Szymon Anioł 11-09-2018
Ostatnia aktualizacja: Szymon Anioł 07-11-2018 14:10:13