Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dostawa płynów stosowanych w myjniach naczyń sanitarnych

 

Szamotuły, 31.08.2018r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrektor SPZOZ z siedzibą w Szamotułach, ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły, działając na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)

ZAPRASZA

do złożenia oferty cenowej na zadanie:

DOSTAWA PŁYNÓW STOSOWANYCH W MYJNIACH NACZYŃ SANITARNYCH

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018)

 

I. Zamawiający:

SPZOZ w Szamotułach

ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły

tel. 61 29 27 101, fax. 61 29 27 102

email: sekretariat@szamotuly.med.pl

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa płynów stosowanych w myjniach naczyń sanitarnych. Przedmiot zamówienia musi spełniać niżej określone kryteria:

 

 1. Środek do maszynowego mycia basenów, kaczek i butelek na mocz w myjniach naczyń sanitarnych. Środek płynny, niepieniący, myjący. Usuwający nawet zaschnięte osady typu resztki mydła i wydalin ludzkich, z zastosowaniem do wody o każdym stopniu twardości. Środek o gęstości (20°C) ok. 1,2g/cm3, lepkości (koncentrat 20°C) <50 mPas i wartości pH ok. 13,5. Opak. a'5l - typu Neodisher SBR extra

 

 1. Środek zmiękczający oraz płuczący, płynny koncentrat na bazie kwasów organicznych. Zabezpiecza przed osadami kamienia wodnego. Bardzo dobre działanie odpieniające. Jego doskonałe właściwości płuczące wpływają na zadawalające efekty bez zaciekowego suszenia. Odpowiedni do myjni naczyń sanitarnych odpornych na działanie kwasów. Środek o gęstości (20°C) ok. 1,1g/cm3, lepkości (koncentrat 20°C) <50 mPas i wartości pH ok. 2,2. Opak. .a'5l - typu Neodisher SB eco

 

Kod CPV 33631600-8

 

 1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2

 2. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.

 3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert

 4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: sukcesywna dostawa płynów stosowanych w myjniach naczyń sanitarnych w okresie 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

 

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:

 1. wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy - wg załączonego wzoru formularza ofertowego - załącznik nr 1,

 2. zaparafowany wzór umowy na każdej stronie przez Wykonawcę - załącznik nr 2

 3. wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz asortymentowo - ilościowo - cenowy - wg załączonego wzoru formularza asortymentowo - ilościowo - cenowego - załącznik nr 3

 4. kartę charakterystyki zaoferowanych produktów zgodną z rozporządzeniem 2015/830/WE - Załącznik Wykonawcy

 5. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - załącznik Wykonawcy

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów.

 1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

Po otwarciu ofert dokumenty dotyczące postępowania będą dostępne w siedzibie Zamawiającego.

 

V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

 1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Pani: Beata Purgiel, tel. 61 29 27 121, dta@szamotuly.med.pl

 2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy Zamawiającego tj.: 7:30 - 14:00.

VI. Miejsce składania ofert

 1. Ofertę cenową należy: złożyć w terminie do dnia 14.09.2018r. godz.11:00 w siedzibie Zamawiającego : SPZOZ w Szamotułach - Sekretariat Biura Dyrektora, w zamkniętej kopercie z dopiskiem DOSTAWA PŁYNÓW STOSOWANYCH W MYJNIACH NACZYŃ SANITARNYCH

 

VII. Opis sposobu obliczania ceny

 1. Na załączonym formularzu ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto
  za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

 3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

 4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

 5. Wybór oferty zostanie dokonany wg następującego kryterium:

6. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający przyjął następujące kryterium:

 1. „Łączna cena ofertowa brutto”- 100%;

2) Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:

 

najniższa zaoferowana cena brutto

Cx = ------------------------------------------- x 100 % x 100 pkt

cena brutto oferty ocenianej

 

Cx - ilość punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium cena brutto - 100 %

 1. za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów,

 2. obliczenia będą dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 3. Zamawiający będzie dokonywał oceny ofert oddzielnie na każde zadanie

7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

8. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu, a także zamieści te informacje na własnej stronie internetowej (www.szamotuly.med.pl).

 

VIII. Informacje o formalnościach

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.

 2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
  o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

 4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.

 5. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

 6. Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

 

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy

 2. Projekt umowy

 3. Formularz asortymentowo-ilościowo- cenowy

 

 

ZATWIERDZIŁ:

Dyrektor SPZOZ w Szamotułach

Remigiusz Pawelczak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znak sprawy DTA-381-36/2018

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Protokół..pdf (PDF, 431.03Kb) 2018-09-24 14:00:25 336 razy
2 Zestawienie ofert.pdf (PDF, 713.55Kb) 2018-09-21 08:45:56 360 razy
3 Zapytanie ofertowe - dostawa płynów do naczyń sanitarnych.doc (DOC, 54.50Kb) 2018-08-31 14:19:35 393 razy
4 Zał. nr 1 - formularz ofertowy.doc (DOC, 30.50Kb) 2018-08-31 14:19:35 334 razy
5 Zał. 2 - wzór umowy.doc (DOC, 43.00Kb) 2018-08-31 14:19:35 346 razy
6 Zał. 3 - Formularz asortymentowo - ilościowo - cenowy.ods (ODS, 5.93Kb) 2018-08-31 14:19:35 416 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Szymon Anioł 31-08-2018 14:19:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Szymon Anioł 31-08-2018
Ostatnia aktualizacja: Szymon Anioł 24-09-2018 14:00:25