Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

WYBÓR OPERATORA TELEFONII KOMÓRKOWEJ WRAZ Z DOSTAWĄ KART AKTYWACYJNYCH, APARATÓW TELEFONICZNYCH ORAZ MODEMU INTERNETOWEGO DLA SPZOZ W SZAMOTUŁACH

 

Szamotuły, dn.30.08.2018r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrektor SPZOZ z siedzibą w Szamotułach, ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły, działając na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)

ZAPRASZA

do złożenia oferty cenowej na zadanie:

WYBÓR OPERATORA TELEFONII KOMÓRKOWEJ WRAZ Z DOSTAWĄ KART AKTYWACYJNYCH, APARATÓW TELEFONICZNYCH ORAZ MODEMU INTERNETOWEGO DLA SPZOZ W SZAMOTUŁACH

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018)

 

 1. Zamawiający

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach

ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły

tel. 61 29 27 123, faks 61 29 27 102

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia objęta jest dostawa 32 szt. kart aktywacyjnych wraz z 18 egz. aparatów telefonicznych i 1 szt. modemu internetowego. Ilość nr telefonów wraz
z minimalnymi wymogami określa załącznik nr 2 do niniejszego postępowania.

Uwaga: Poz. nr 6 w załączniku nr 2 będzie numerem używanym jako tzw. bramka telefoniczna.

2. Wykonawca zobowiązany jest do przeniesienia wszystkich numerów abonenckich obecnie użytkowanych przez Zamawiającego do własnej sieci komórkowej.

 1. Wszystkie dotychczasowe numery telefonów muszą pozostać bez zmian.

 2. Rozmowy w sieci korporacyjnej, mają być bezpłatne

 3. Połączenia do wszystkich sieci komórkowych i na telefony stacjonarne, mają być bezpłatne

i nie wpływać na abonament minutowy połączeń telefonicznych.

 1. Wymagania dotyczące aparatów telefonicznych:

- 2 szt. typu smartphone klasy Samsung Galaxy S8 lub HUAWEI P20 - kolor czarny

- 1 szt. typu iphone 8 64GB - kolor silver

- 1 szt. typu Samsung Galaxy A6 - kolor czarny

- 7 szt. typu Samsung Galaxy J3 (2017) - kolor czarny

- 7 szt. typu my Phone Hammer IRON 2 - kolor czarny

 1. Wszystkie aparaty telefoniczne mają kosztować maksymalnie 1zł + vat

8. Wybrany operator zostanie zobowiązany do bezpiecznego, bezkosztowego i terminowego (bez przerwy w łączności dla Zamawiającego) wypowiedzenia umów z dotychczasowym operatorem i przeniesienia numerów.

9. W ramach wymaganych abonamentów Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia:

a) naliczania sekundowego od pierwszej sekundy połączenia,
b) korzystania i odsłuchiwania „poczty głosowej”,
c) identyfikacji numeru rozmówcy,
d) oczekiwania na połączenie,
e) powiadomienia o próbie połączenia (SMS),
f) blokowania przychodzących SMS-ów reklamowych,
g) umożliwienia czasowej blokady karty SIM w przypadku kradzieży lub zgubienia przez użytkownika karty,

10. W okresie trwania umowy, w przypadku awarii dostarczonego telefonu, na czas naprawy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia aparatu zastępczego.

11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia liczby numerów w trakcie obowiązywania umowy.

12. Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia osoby „opiekuna” odpowiedzialnego za bezpośredni kontakt z Zamawiającym podczas obowiązywania umowy.

13. Wykonawca zobowiązany jest do:

 • dostarczenia fabrycznie nowych urządzeń (wymienionych w rozdz. II pkt. 6 zapytania ofertowego) wraz z wszystkimi akcesoriami dostarczonymi przez producenta, tj. ładowarki, słuchawki, baterie, instrukcje obsługi w języku polskim itp.

 • dostarczenia wszystkich telefonów i modemów gotowych do użytku, pochodzących

z bieżącej produkcji i posiadających zainstalowane oprogramowanie

 • dostarczenia aparatów telefonów komórkowych z gwarancją producenta na dany produkt. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia uaktywnienia karty SIM. W okresie gwarancyjnym wszelkie powiadomienia o usterkach, reklamacje będą przekazywane drogą e-mailową

 • dostarczenia na własny koszt i ryzyko, do siedziby Zamawiającego urządzeń oraz kart SIM będących przedmiotem niniejszego postępowania. Karty SIM muszą być kompatybilne z dostarczonymi urządzeniami.

 • dostarczenia nowych kart SIM , o których mowa w rozdz. II pkt. 1 do wskazanych urządzeń tylko wówczas, gdy będzie to konieczne dla realizacji przedmiotu zamówienia.

 • zapewnienia 30 dniowego terminu płatności za wystawione faktury VAT.
  Przedstawienia wraz z ofertą projektu umowy do akceptacji przez Zamawiającego, której treść musi być zaakceptowana przez Głównego Księgowego i Radcę prawnego SPZOZ w Szamotułach. W przypadku braku akceptacji ze strony w/w osób Zamawiający nie będzie związany projektem umowy przedstawionym przez Wykonawcę i zastrzega sobie podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą według własnego standardu.

 • posiadania niezbędnego uprawnienia do wykonywania określonej działalności, posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym
  i osobami uprawnionymi do wykonania zamówienia.

14. Czas trwania umowy ma wynosić 30 miesięcy, a termin dostawy urządzeń wraz z kartami SIM będących przedmiotem niniejszego postępowania nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych.

Kody CPV: 64200000-8, 72400000-4,72411000-4

 

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

 1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
  1.1 wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy - wg załączonego wzoru formularza ofertowego - załącznik nr 1,

1.2 wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz asortymentowo - ilościowo - cenowy - wg załączonego wzoru formularza asortymentowo - ilościowo - cenowego - załącznik nr 2

1.3 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - załącznik Wykonawcy

1.4 zaparafowany wzór umowy - załącznik Wykonawcy

1.5 pełnomocnictwo (oryginał bądź uwierzytelniony odpis) w przypadku, gdy osoba podpisująca ofertę nie jest osobą wskazaną w KRS bądź CEIDG jako osoba uprawniona do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy - załącznik Wykonawcy

Oferta musi zawierać nazwę i adres Wykonawcy. Wszystkie strony złożonej oferty muszą być podpisane przez osobę lub osoby uprawnione lub upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy.

 

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów.

 1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie za pomocą faksu lub drogą elektroniczną. Po otwarciu ofert dokumenty dotyczące postępowania będą dostępne w siedzibie Zamawiającego.

 

V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się
z Wykonawcami

 1. Pytania dotyczące postepowania należy kierować na adres e-mail: dta@szamotuly.med.pl

 2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy Zamawiającego tj.: 7:30 - 14:00.

VI. Miejsce składania ofert

Ofertę cenową należy: złożyć w terminie do dnia 13.09.2018r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego : SPZOZ w Szamotułach - Sekretariat Biura Dyrektora, w zamkniętej kopercie

z dopiskiem WYBÓR OPERATORA TELEFONII KOMÓRKOWEJ WRAZ Z DOSTAWĄ KART AKTYWACYJNYCH, APARATÓW TELEFONICZNYCH ORAZ MODEMU INTERNETOWEGO DLA SPZOZ W SZAMOTUŁACH nie otwierać przed 13.09.2018 r.

 

VII. Opis sposobu obliczania ceny

 1. Na załączonym formularzu ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

 3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

 4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

 5. Wybór oferty zostanie dokonany wg następującego kryterium:

6. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający przyjął następujące kryterium:

 1. „Łączna cena ofertowa brutto” (Całkowity koszt w zł brutto za wymagany przez Zamawiającego okres umowy dla wszystkich numerów wraz z ich aktywacją) - 100%;

2) Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:

 

najniższa zaoferowana cena brutto

Cx = ------------------------------------------- x 100 % x 100 pkt

cena brutto oferty ocenianej

 

Cx - ilość punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium cena brutto - 100 %

 1. za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów,

 2. obliczenia będą dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

 2. Zamawiający odrzuci ofertę niezgodną z opisem przedmiotu zamówienia.

8. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu, a także zamieści te informacje na własnej stronie internetowej (www.szamotuly.med.pl).

 

VIII. Informacje o formalnościach

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.

 2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
  o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

 4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.

 5. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

 6. Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez podania przyczyny, a Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu wobec Zamawiającego.

 

 

Załączniki:

    1. Formularz ofertowy

    2. Formularz asortymentowo - ilościowo - cenowy

 

 

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach

Dyrektor

-//-

Remigiusz Pawelczak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znak sprawy DTA-381-39/2018

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Protokół z postępowania.pdf (PDF, 544.72Kb) 2018-10-01 14:36:24 268 razy
2 zp-12 - zest. ofert.pdf (PDF, 446.99Kb) 2018-09-21 13:02:43 269 razy
3 zp-12 - zest. ofert.doc (DOC, 35.00Kb) 2018-09-21 12:58:10 0 razy
4 Pytania i odpowiedzi - telefonia komórkowa.doc (DOC, 40.00Kb) 2018-09-10 10:51:53 280 razy
5 Telefonia komórkowa - Zapytanie ofertowe.doc (DOC, 66.50Kb) 2018-08-30 13:34:09 288 razy
6 Zał. nr 1 - formularz ofertowy.doc (DOC, 54.00Kb) 2018-08-30 13:34:09 289 razy
7 Zał. nr 2 - formularz asortymentowo - ilościowo - cenowy tel. kom..ods (ODS, 6.64Kb) 2018-08-30 13:34:09 499 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Szymon Anioł 30-08-2018 13:34:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Szymon Anioł 30-08-2018
Ostatnia aktualizacja: Szymon Anioł 01-10-2018 14:36:24