Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

DOSTAWA ŚRODKÓW HIGIENICZNYCH ORAZ DZIERŻAWA DOZOWNIKÓW

UWAGA!!!

 

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT!

                                                                                                                            Prosimy o zapoznanie się z plikiem  o nazwie "Modyfikacja z dn. 28.08.2018r."

 

     Szamotuły, 16.08.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrektor SPZOZ z siedzibą w Szamotułach, ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły, działając na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)

 

ZAPRASZA

do złożenia oferty cenowej na zadanie:

DOSTAWA ŚRODKÓW HIGIENICZNYCH ORAZ DZIERŻAWA DOZOWNIKÓW

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018)

 

I. Zamawiający:

SPZOZ w Szamotułach

ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły

tel. 61 29 27 101, fax. 61 29 27 102

email: sekretariat@szamotuly.med.pl

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa papieru toaletowego, ręczników papierowych kuchennych, ręczników papierowych w roli (do rąk) oraz dzierżawa dozowników do ręczników papierowych do rąk.

Niniejsze postępowanie składa się z dwóch pakietów, które przedstawia poniższa tabela:

 

Pakiet nr 1

Papier toaletowy i ręczniki papierowe kuchenne

Pakiet nr 2

Ręczniki papierowe w roli (do rąk) i dzierżawa dozowników

 

Opis przedmiotu zamówienia:

 

PAKIET NR 1

 1. Papier toaletowy

Papier toaletowy jednowarstwowy, 100% makulatura ekologiczna, biały lub szary, gofrowany, perforowany co 14 cm, gramatura: min. 40g/m2, średnica 19 cm, średnica tulei 6 cm, długość min. 180 m, szerokość 9,8 cm, bezzapachowy, pasujący do pojemników typu Merida.

 1. Ręcznik papierowy

Ręcznik papierowy biały, gofrowany, perforowany, 100% celuloza, 1 warstwowy, wielkość listka min. 25x23 cm, rolka a 100 listków, gramatura: min. 36 g/m2, bezzapachowy, wodotrwały – dobrze wchłanialny, po zamoczeniu zachowuje elastyczność i ciągłość.

 

PAKIET NR 2

    1. Ręcznik papierowy w roli do bezdotykowego dozownika obcinającego po jednym listku:

Ręczniki kompatybilne z systemem zaproponowanym w poz. 3 Ręcznik biały (min. 80% nasycenia bieli), niepylący, jednowarstwowy w przypadku gramatury 25g/m2, dwuwarstwowy w przypadku nie spełnienia wymogu gramatury na 1 warstwę 25g/m2, z nadrukiem firmowym, wykonany od 36% do 50% z włókna pierwotnego pozostała część wykonana z włókna z recyklingu. Ręcznik wykonany w technologii, dzięki której jest bardziej chłonny oraz wytrzymały na rozrywanie.  Każda rolka o długości min. 150m i nie więcej niż 350 mb, szerokość rolki 19÷21 cm. Średnica tulei wewnętrznej kompatybilna z dozownikiem. Gramatura min. 25g/m2. Każda rolka wyposażona w plastikowy adapter umożliwiający montaż w dozowniku. Odcinki odcinane za pomocą gilotyny. Ręcznik posiada certyfikat Ekologiczny EU Ecolabel oraz certyfikat dopuszczający  do przemysłu spożywczego do bezpośredniego kontaktu z żywnością. Ręczniki muszą być kompatybilne i pochodzić od tego samego producenta co dozownik z pozycji nr 3. Opakowanie zawiera 6 rolek. Wymagana karta techniczna wystawiona przez producenta.

 

    1. Ręcznik papierowy w roli do bezdotykowego dozownika obcinającego po jednym listku:

Ręczniki kompatybilne z systemem zaproponowanym w poz. 4. Ręcznik biały (min. 80% nasycenia bieli), niepylący, jednowarstwowy, wykonano z 100% celulozy lub wykonany od 36% do 50% z włókna pierwotnego pozostała część wykonana z włókna z recyklingu. Ręcznik wykonany w technologii, dzięki której jest bardziej chłonny oraz wytrzymały na rozrywanie.  Każda rolka o długości min. 280m i nie więcej niż 355 mb, szerokość rolki 19÷21 cm. Średnica tulei wewnętrznej kompatybilna z dozownikiem. Gramatura min. 25g/m2. Każda rolka wyposażona w plastikowy adapter umożliwiający montaż w dozowniku. Odcinki odcinane za pomocą gilotyny. Ręcznik posiada certyfikat Ekologiczny EU Ecolabel oraz certyfikat dopuszczający  do przemysłu spożywczego do bezpośredniego kontaktu z żywnością. Ręczniki muszą być kompatybilne i pochodzić od tego samego producenta co dozownik z pozycji nr 4. Opakowanie zawiera 6 rolek. Wymagana karta techniczna wystawiona przez producenta.

 

    1. Podajnik ręczników papierowych w roli, z dozownikiem obcinającym po jednym listku

Dozownik koloru białego, do ręczników w roli kompatybilny z ręcznikiem z pozycji nr 1,  kaseta dozująca mocowana na zatrzask, łatwa do demontażu umożliwiająca proste mycie i dezynfekcję dozownika. Dozownik wykonany z tworzywa ABS o zwiększonej odporności na uszkodzenia mechaniczne. Okienko do kontroli ilości ręcznika. System dozujący po jednym listku. Dozowanie jednego ręcznika na raz (listek o długości 24÷27 cm)  Dozownik o wymiarach nie większych niż: 38x34x25 cm. Otwierany przyciskiem lub na klucz w zależności od potrzeby. Nie posiada stref gromadzenia się brudu, co zapewnia łatwość czyszczenia. System bezdotykowy (użytkownik dotyka tylko swojej części ręcznika). Min. 2 letnia gwarancja na mechanizm obcinający.

 

    1. Podajnik ręczników papierowych w roli, z dozownikiem obcinającym po jednym listku

Dozownik koloru białego, do ręczników w roli kompatybilny z ręcznikiem z pozycji nr 2,  kaseta dozująca mocowana na zatrzask, łatwa do demontażu umożliwiająca proste mycie i dezynfekcję dozownika. Dozownik wykonany z tworzywa ABS o zwiększonej odporności na uszkodzenia mechaniczne. Okienko do kontroli ilości ręcznika. System dozujący po jednym listku. Dozowanie jednego ręcznika na raz (listek o długości 24÷30 cm)  Dozownik o wymiarach nie większych niż: 44x34x25 cm. Otwierany przyciskiem lub na klucz w zależności od potrzeby. Nie posiada stref gromadzenia się brudu, co zapewnia łatwość czyszczenia. System bezdotykowy (użytkownik dotyka tylko swojej części ręcznika). Min. 2 letnia gwarancja na mechanizm obcinający.

 

Dzierżawa dozowników do ręczników papierowych w roli (do rąk) będzie obowiązywać przez okres 2 lat. Po tym okresie dozowniki przejdą na własność Zamawiającego.

Cena dzierżawy musi zawierać koszty związane z dostawą

 

Kod CPV: 33760000-5

 

 1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2
 1. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.
 1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert
 1. Termin dostawy przedmiotu zamówienia: sukcesywne dostawy środków higienicznych przez okres 24 miesięcy.

UWAGA! W przypadku dozowników do papierów termin ich dostawy wynosi 14 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. Miejsce dostawy – loko magazyn zlokalizowany na poziomie -1 budynku administracji (po schodach w dół).

 1. Termin obowiązywania umowy: 24 miesiące od dnia podpisania umowy
 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – osobno na pakiet nr 1 i osobno na pakiet nr 2.

 

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
1. wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy – wg  załączonego wzoru formularza ofertowego - załącznik nr 1,

2. Zaparafowane projekty umów na każdej stronie przez Wykonawcę - załącznik nr 2

3. Wypełniony i podpisany formularz asortymentowo – ilościowo – cenowy – wg załączonego wzoru formularza ofertowego – załącznik nr 3 Uwaga, należy uzupełnić również zakładkę dotyczącą wymagań technicznych z uzupełnieniem tabeli TAK/NIE.

4. Karty techniczne oraz karty charakterystyki produktu – załącznik Wykonawcy

5. Dokument potwierdzający możliwość stosowania w służbie zdrowia (atest higieniczny)     – załącznik Wykonawcy

 

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów.

 1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie za pomocą faksu lub drogą elektroniczną dta@szamotuly.med.pl lub fax 61 29 27 102. Po otwarciu ofert dokumenty dotyczące postępowania będą dostępne w siedzibie Zamawiającego.

 

V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

 1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania należy kierować na adres e-mail dta@szamotuly.med.pl
 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy Zamawiającego tj.: 7:30 - 14:00.

 

VI. Miejsce składania ofert

 1. Ofertę cenową należy: złożyć w terminie do dnia 30.08.2018r. godz.11:00 w siedzibie Zamawiającego : SPZOZ w Szamotułach - Sekretariat Biura Dyrektora, w zamkniętej kopercie z dopiskiem DOSTAWA ŚRODKÓW HIGIENICZNYCH ORAZ DZIERŻAWA DOZOWNIKÓW
 2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30.08.2018r. godzina 11:15 w sali konferencyjnej budynku Dyrekcji szpitala. 

 

VII. Opis sposobu obliczania ceny

 1. Na załączonym formularzu ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
 2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
 3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
 4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.
 5. Wybór oferty zostanie dokonany wg następującego kryterium:

6.  W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający przyjął następujące kryterium:

 1. „Łączna cena ofertowa brutto”– 85%;
 2. Parametry techniczne dozownika – 15 % (3 pkt procentowych za każdy wymóg) Wymogi podlegające ocenie:

L.p.

Opis

Waga punktowa

1.

Dozowniki wykonane z tworzywa ABS o zwiększonej odporności na uszkodzenia mechaniczne. (załączyć dokument potwierdzający)

3 pkt.

2.

Otwierane na przycisk lub kluczyk (dołączony do dozownika).

3 pkt.

3.

Wyposażone w system „non stop”  umożliwiający założenie nowej, dodatkowej rolki przed całkowitym zużyciem wcześniej założonej (brak odpadów) Po zużyciu wcześniejszej rolki,  dozownik sam zadozuje nową, gdy stara rolka się skończy (system dozuje pojedyncze listki).

3 pkt.

4.

4 letnia gwarancja na mechanizm tnący (gilotyna).

3 pkt.

5.

Bezpłatny montaż (w ciągu 14 dni kalendarzowych od podpisania umowy) wszystkich zamówionych dozowników w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

3 pkt.

 

 1. Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:

                   najniższa zaoferowana cena brutto

      Cx   =   -------------------------------------------   x  85 %  x 100  pkt

                        cena brutto oferty ocenianej

 

      Cx – ilość punktów przyznana  ocenianej ofercie w ramach kryterium cena brutto – 85 %

 1. za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów,
 2. obliczenia będą dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 3. Zamawiający będzie dokonywał oceny ofert oddzielnie na każde zadanie

7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

8. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu, a także zamieści te informacje na własnej stronie internetowej (www.szamotuly.med.pl).

 

VIII. Informacje o formalnościach

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.
 1. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
 1. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
 1. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.
 1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.
 1. Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy
 1. Projekt umowy
 2. Formularz asortymentowo – ilościowo – cenowy wraz z wymaganiami technicznymi

 

ZATWIERDZIŁ:

-//-

Dyrektor SPZOZ w Szamotułach

Remigiusz Pawelczak

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Protokół z postępowania.pdf (PDF, 1.02Mb) 2018-10-01 14:35:46 331 razy
2 zp-12 - zest. ofert.pdf (PDF, 442.46Kb) 2018-09-21 13:03:05 328 razy
3 PYTANIA I ODPOWIEDZI - dostawa środków higienicznych i dzierżawa dozowników.doc (DOC, 38.50Kb) 2018-08-28 14:28:43 359 razy
4 Modyfikacja z dn. 28.08.218r..doc (DOC, 23.50Kb) 2018-08-28 14:28:43 333 razy
5 Zał. nr 1 - formularz ofertowy.doc (DOC, 57.50Kb) 2018-08-16 10:35:24 372 razy
6 Zał. nr 2 - projekt umowy.doc (DOC, 52.50Kb) 2018-08-16 10:35:24 387 razy
7 Zał. nr 3 Formularz asortymentowo - ilościowo - cenowy.ods (ODS, 8.67Kb) 2018-08-16 10:35:24 394 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Szymon Anioł 16-08-2018 10:35:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Szymon Anioł 16-08-2018
Ostatnia aktualizacja: Szymon Anioł 01-10-2018 14:35:46