Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

KONSERWACJA I NAPRAWY DŹWIGÓW W SP ZOZ W SZAMOTUŁACH

          Szamotuły, 10.08.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrektor SPZOZ z siedzibą w Szamotułach, ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły, działając na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)

ZAPRASZA

do złożenia oferty cenowej na zadanie:

KONSERWACJA I NAPRAWY DŹWIGÓW W SP ZOZ W SZAMOTUŁACH

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018)

 

I. Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Szamotułach

ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły

tel. 61 29 27 123, faks 61 29 27 102

 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem postępowania jest prowadzenie prac w zakresie  konserwacji i napraw dźwigów zamontowanych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Szamotułach

Lp.

Nazwa, wytwórca

Udźwig [kg]

Nr fab.

Decyzja UDT do

Ilość przyst.

Rok prod.

1.

Dźwig szpitalny

500

30685

Lipiec 2017r.

6

1975

2.

Dźwig potrawowy (towarowy)

100

30686

Lipiec 2019r.

8

1975

3.

Dźwig szpitalny

1650

HE-0343

Lipiec 2017r.

6

2007

4.

Dźwignik (platforma nożycowa)

300

1/N/2017/EX

Październik 2018r.

2

2017

5

Dźwig PILAWA

1350

P17E2722

Październik 2018r.

4

2017

 

Przedmiot obejmuje:

 • wykonanie bieżących przeglądów i czynności konserwacyjno-naprawczych dźwigów szpitalnych nie rzadziej niż raz w miesiącu,
 • utrzymanie dźwigów szpitalnych w sprawności technicznej tj. w ruchu przez 24h/dobę,
 • w przypadku wystąpienia wypadków nagłych, w których zagrożone jest życie lub zdrowie ludzi, w tym m. in zacięcie ludzi w dźwigu, przesłania w miejsce użytkowania dźwigu pogotowia technicznego w ciągu jednej godziny od zgłoszenia,
 • wykonanie niezbędnych pomiarów elektrycznych,
 • inne prace, które są lub będą stanowiły część konserwacji dźwigów szpitalnych, a których przeprowadzenie będzie wynikało z zaleceń Urzędu Dozoru Technicznego lub z przepisów powszechnie obowiązujących
 1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
 2. Przedmiot zamówienia opisany został wg następujących kodów CPV:
 • 50531400-0 Usługi w zakresie napraw i konserwacji dźwigów
 • 50750000-7 Usługi w zakresie konserwacji wind
 1. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.
 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminy składania ofert.
 3. Termin obowiązywania  umowy: 24 miesiące od daty podpisania.

 

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

 1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
  - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy – wg załączonego wzoru formularza ofertowego - załącznik nr 1,

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (załącznik Wykonawcy);.

- Zaparafowany projekt umowy na każdej stronie przez Wykonawcę - załącznik nr 2

 

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

 

V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

 1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest:

Pan Erazm Tarczewski dta@szamotuly.med.pl tel. 61 29 27 123

 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy tj.: 9.30-13:00

 

VI. Miejsce składania ofert

Ofertę cenową należy:

- złożyć w siedzibie Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakłady Opieki Zdrowotnej w Szamotułach, ul. Sukiennicza 13 w Sekretariacie do 24.08.2018r. godz. 10:00.

- złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem KONSERWACJA I NAPRAWY DŹWIGÓW W SP ZOZ W SZAMOTULACH

 

VII. Opis sposobu obliczania ceny

 1. Na załączonym formularzu ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
 2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
 3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
 4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.
 5. Wybór oferty zostanie dokonany wg następującego kryterium:

6.  W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający przyjął następujące kryterium:

 1. „Łączna cena ofertowa brutto”– 100%;

2)        Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:

                   najniższa zaoferowana cena brutto

      Cx   =   -------------------------------------------   x  100 %  x 100  pkt

                        cena brutto oferty ocenianej

 

       Cx – ilość punktów przyznana  ocenianej ofercie w ramach kryterium cena brutto – 100 %

 1. za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów,
 2. obliczenia będą dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 3. Zamawiający będzie dokonywał oceny ofert oddzielnie na każde zadanie

7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

8. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu, a także zamieści te informacje na własnej stronie internetowej (www.szamotuly.med.pl).

 

VIII. Informacje o formalnościach

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.
 2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
 4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.
 5. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.
 6. Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy
 2. Projekt umowy

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Protokół z postępowania.pdf (PDF, 434.22Kb) 2018-08-31 13:56:15 328 razy
2 zp-12 - zest. ofert.doc (DOC, 34.00Kb) 2018-08-31 13:56:15 325 razy
3 Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc (DOC, 55.00Kb) 2018-08-10 10:14:45 329 razy
4 Załacznik nr 2 - Projekt umowy.doc (DOC, 97.00Kb) 2018-08-10 10:14:45 337 razy
5 Zapytanie ofertowe 2018.doc (DOC, 75.00Kb) 2018-08-10 10:14:45 344 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Szymon Anioł 10-08-2018 10:14:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Szymon Anioł 10-08-2018
Ostatnia aktualizacja: Szymon Anioł 31-08-2018 13:56:15