Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wybór operatora telefonii stacjonarnej dla SP ZOZ w Szamotułach

 

Szamotuły, dn.16.07.2018r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrektor SPZOZ z siedzibą w Szamotułach, ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły, działając na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)

ZAPRASZA

do złożenia oferty cenowej na zadanie:

WYBÓR OPERATORA TELEFONII STACJONARNEJ DLA SPZOZ W SZAMOTUŁACH

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018)

 

I. Zamawiający:

SPZOZ w Szamotułach

ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły

tel. 61 29 27 101, fax. 61 29 27 102

email: sekretariat@szamotuly.med.pl

II. Opis przedmiotu zamówienia

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi telefonii stacjonarnej świadczonej na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szamotułach polegająca na realizacji głosowych połączeń zewnętrznych z naliczaniem sekundowym i bezpłatnych połączeń pomiędzy obiektami wchodzącymi w skład Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szamotułach wymienionymi w Załączniku Nr 2 z zachowaniem dotychczasowej numeracji, w zakresie połączeń telefonicznych i faksowych przez okres 24 miesięcy liczonych od daty podpisania umowy.

 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 3. Zamawiający nie przewiduje wyrażenia zgody na wykonanie zadań przez podwykonawców.

 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 5. Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających,
  w przypadku wyczerpania ilości numerów dostępowych do usług telefonii stacjonarnej. Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymania łączy w sprawności technicznej przez cały czas trwania umowy

 6. Zamawiający będzie wymagał zawarcia umowy, w której zapewni ciągłość działania usług po wygaśnięciu bieżącej umowy (usługi muszą być świadczone nieprzerwanie do zawarcia kolejnej umowy w oparciu o ustawę Uzp).

Nowa umowa będzie obowiązywać od 01.08.2018r. przez okres 24 miesięcy.

 1. Propozycje, firm startujących w przetargu, o pokryciu kosztów zerwania dotychczasowej umowy.

 2. Proponowane rabaty i upusty od umowy kompleksowej.

9. Wybrany operator zostanie zobowiązany do bezpiecznego, bezkosztowego i terminowego (bez przerwy w łączności dla Zamawiającego) wypowiedzenia umów z dotychczasowym operatorem i przeniesienia numerów.

10. W ramach wymaganych abonamentów Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia:

a) naliczania sekundowego od pierwszej sekundy połączenia,
b) korzystania i odsłuchiwania „poczty głosowej”,
c) identyfikacji numeru rozmówcy,
d) oczekiwania na połączenie,

12. Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia osoby „opiekuna” odpowiedzialnego za bezpośredni kontakt z Zamawiającym.

13. Wykonawca zobowiązany jest do:

 • zapewnienia 30 dniowego terminu płatności za wystawione faktury VAT.

 • przedstawienia wraz z ofertą projektu umowy do akceptacji przez Zamawiającego, której treść musi być zaakceptowana przez Głównego Księgowego i Radcę Prawnego SPZOZ w Szamotułach. W przypadku braku akceptacji ze strony w/w osób Zamawiający nie będzie związany projektem umowy przedstawionym przez Wykonawcę i zastrzega sobie podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą według własnego standardu.

 • posiadania niezbędnego uprawnienia do wykonywania określonej działalności, posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym

i osobami uprawnionymi do wykonania zamówienia.

Kody CPV: 64200000-8, 72400000-4, 72411000-4

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

 1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
  1.1 wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy - wg załączonego wzoru formularza ofertowego - załącznik nr 1,

1.2 wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz asortymentowo - ilościowo - cenowy - wg załączonego wzoru formularza asortymentowo - ilościowo - cenowego - załącznik nr 2,

1.3 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - załącznik Wykonawcy

1.4 zaparafowany wzór umowy - załącznik Wykonawcy

Oferta musi zawierać nazwę i adres wykonawcy. Wszystkie strony złożonej oferty muszą być podpisane przez osobę lub osoby uprawnione lub upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy.

 

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów.

 1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

Po otwarciu ofert dokumenty dotyczące postępowania będą dostępne w siedzibie Zamawiającego.

 

V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

 1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Pan: Marek Maćkowiak, m.mackowiak@szamotuly.med.pl, tel. 61-29-26-506

 2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy Zamawiającego tj.: 7:30 - 14:00.

VI. Miejsce składania ofert

 1. Ofertę cenową należy: złożyć w terminie do dnia 30.07.2018r. godz.10:00 w siedzibie Zamawiającego : SPZOZ w Szamotułach - Sekretariat Biura Dyrektora, w zamkniętej kopercie z dopiskiem WYBÓR OPERATORA TELEFONII STACJONARNEJ DLA SPZOZ W SZAMOTUŁACH nie otwierać przed 30.07.2018r.

 

VII. Opis sposobu obliczania ceny

 1. Na załączonym formularzu ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

 3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

 4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

 5. Wybór oferty zostanie dokonany wg następującego kryterium:

6. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający przyjął następujące kryterium:

 1. „Łączna cena ofertowa brutto” (Całkowity koszt w zł brutto za wymagany przez Zamawiającego okres umowy dla wszystkich numerów wraz z ich aktywacją) - 100%;

2) Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:

 

 

najniższa zaoferowana cena brutto

Cx = ------------------------------------------- x 100 % x 100 pkt

cena brutto oferty ocenianej

 

Cx - ilość punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium cena brutto - 100 %

 1. za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów,

 2. obliczenia będą dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

8. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu, a także zamieści te informacje na własnej stronie internetowej (www.szamotuly.med.pl).

 

 

VIII. Informacje o formalnościach

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.

 2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
  o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

 4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.

 5. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

 6. Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

 

 

Załączniki:

    1. Formularz ofertowy

    2. Formularz asortymentowo - ilościowo - cenowy

 

 

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

w Szamotułach

Dyrektor

-//-

Remigiusz Pawelczak

 

 

 

 

 

 

 

 

Znak sprawy DTA-381-38/2018

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Protokół z postepowania.pdf (PDF, 210.55Kb) 2018-08-02 14:34:49 363 razy
2 Zał. nr 1 - formularz ofertowy.doc (DOC, 46.50Kb) 2018-07-16 14:24:20 369 razy
3 Zał. nr 2 - formularz asortymentowo - ilościowo - cenowy - tel. stacj..ods (ODS, 5.43Kb) 2018-07-16 14:24:20 398 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Szymon Anioł 16-07-2018 14:24:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Szymon Anioł 16-07-2018
Ostatnia aktualizacja: Szymon Anioł 02-08-2018 14:34:49