Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZP-381-18/2018 Dostawa sprzętu medycznego dla SPZOZ w Szamotułach

 

Znak sprawy: ZP-381-18/2018

 

 

……………………………….

pieczęć komórki organizacyjnej Szamotuły, 16-07-2018 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Dyrektor SPZOZ z siedzibą w Szamotułach, ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły, działając na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

ZAPRASZA

do złożenia oferty cenowej na zadanie: Dostawa sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Szamotułach Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018)

 

I. Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach

ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły

tel. 61/2927100, 61/2927118, faks : 61/2927102 lub 61 64 25 996

II. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa defibrylatora Zoll dwufazowego z możliwością monitorowania NIBP, Ekg, SpO2 + kardiowersja, którego parametry techniczne zostały opisane w załączniku nr 3.

 2. Zamawiający zamawia sprzęt nowy, dopuszcza model rekondycjonowany wyprodukowany nie wcześniej niż w roku 2003r

 3. CPV - 33182100-0 - defibrylatory

 4. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.

 5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminy składania ofert.

III. Termin wykonania zamówienia : od 15 do max. 30 dni, licząc od daty podpisania umowy.

IV. Ofertę Wykonawcy stanowią:

1) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy - załącznik nr 1,

2) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz parametrów technicznych - załącznik nr 3,

3) zaparafowany wzór umowy - załącznik nr 2

4) warunki gwarancji i serwisu - załącznik nr 4

5) postępowanie prowadzone jest w języku polskim

V. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

Adres e-mail: przetargi@szamotuly.med.pl

VI. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

 1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest: Irena Lura - dział zamówień publicznych, Tel.: 61 29 27 118/Fax: 61 6425996

 2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące zamówienia w godzinach pracy Zamawiającego tj.: od godz. 8:00 do 13:30.

VII. Miejsce składania ofert

Termin składania ofert: do dnia 30-07-2018 r. do godz. 11:00.

Otwarcie ofert tego samego dnia tj. 30-07-2018 r. o godz. 11:10.

Ofertę należy złożyć pisemnie w siedzibie Zamawiającego :

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach

ul. Sukiennicza 13

64-500 Szamotuły

( sekretariat Dyrektora)

w zamkniętej kopercie z dopiskiem OFERTA NA: Dostawa sprzętu medycznego dla SPZOZ w Szamotułach”, ZP-381-18/2018” i opisu: „nie otwierać przed dniem otwarcia ofert tj. 30-07-2018r., godz. 11:10. Poza oznaczeniem podanym powyżej, koperta musi posiadać nazwę i adres nadawcy.

VIII. Informacje o formalnościach

 1. Niezwłocznie po otwarciu ofert, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o złożonych ofertach ich cenach, Wykonawcach, terminach wykonania zamówienia i.t.p.

 2. Postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1

2. Formularz parametrów technicznych - złącznik nr 3

3. Zaparafowany wzór umowy - załącznik 2

4. Formularz warunków gwarancji i serwisu - załącznik nr 4

 

IX . Uwagi końcowe

 

Zgodnie z art.4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wobec zamówienia niestosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W związku z tym niniejsze zaproszenie do składania ofert nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron.

 

ZATWIERDZIŁ:

…..………………………………..
(data, podpis i pieczęć
osoby zatwierdzającej postępowanie)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZP-381-18/2018 Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

 

Przedmiot zamówienia

 

DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA SPZOZ w SZAMOTUŁACH

 

Zamawiający

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZAMOTUŁACH

ul. Sukiennicza 13 ; 64 - 500 Szamotuły

NIP 787-18-07-873 REGON ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

tel. 61 29 27 100 wew. *7118, tel/fax 61 29 27 102

www.szamotuly.med..pl

email: przetargi@szamotuly.med.pl

 

OFERENT

pełna nazwa oferenta, adres, tel. , fax

NIP REGON

 

 

 

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

........................................ / ......................................

 

 

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy firmy i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

 

 

 1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotowego zamówienia.

 

 

Przedmiot zamówienia

 

 

Cena jednostkowa netto oferty PLN

 

Podatek % VAT

 

Cena jednostkowa brutto oferty PLN

 

 

Szt.

 

Wartość netto oferty PLN

 

Wartość brutto oferty PLN

1

2

3

4

5

6

7

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA SPZOZ w SZAMOTUŁCH *zgodny z opisem zał. 3 tj. zestawienie wymaganych parametrów technicznych

 

SZAMOTUŁCH *zgodny z opisem zał. 3 tj. zestawienie wymaganych parametrów technicznych

X

X

X

 

1

 

 

 

 

RAZEM:

X

X

X

X

 

 

Słownie wartość netto oferowanego sprzętu

 

...................................................................................................................................

Słownie wartość podatku

...................................................................................................................................

Wartość brutto oferowanego sprzętu

...................................................................................................................................

 

 1. OŚWIADCZAMY, że zdobyliśmy wszelkie niezbędne informacje niezbędne do przygotowania oferty z należytą starannością.

 2. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania całości zamówienia w terminie.

 3. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego.

 

 

Termin realizacji zamówienia

 

Zamówienie w ramach umowy realizowane będzie w terminie: do ........ (od 15 do max. 30) dni od dnia podpisania umowy

 

 

Gwarancja na dostawy

 

 

Udzielamy gwarancji na ………………………………………………………………………………….

na okres (min. 6 miesiący) ...................………………………………………………………………….

 

Okres związania ofertą

 

30 dni, licząc od daty upływu składania ofert.

 

Oferowany termin płatności

 

Termin płatności: do 30 dni od wystawienia faktury. Wystawienie faktury może nastąpić na podstawie obustronnie podpisanego protokołu końcowego dostawy kompletnego sprzętu medycznego wraz z instalacją i przeszkoleniem personelu.

 

Zamówienie zrealizujemy

 

Sami / z udziałem podwykonawców/korzystając z potencjału podmiotów trzecich* (* - niepotrzebne skreślić)

W przypadku realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców wskazać zakres ich prac:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

 

 

Umowa

 

Zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego

*Niepotrzebne skreślić

 1. Oświadczamy, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

 2. Gwarantujemy wykonanie niniejszego zamówienia.

 3. Na osobę upoważnioną do kontaktów z zamawiającym w sprawie złożonej oferty wyznaczamy:

- ................................................................... tel. ..................................................

 1. W przypadku wyboru naszej oferty osobami uprawnionymi do podpisywania umowy są:

- ..............................................................................................

imię i nazwisko / funkcja

- ..............................................................................................

imię i nazwisko / funkcja

 

Na ..................kolejno ponumerowanych stronach składam całość oferty.

 

UWAGA:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany układu/zawartości formularza ofertowego przy zachowaniu wszystkich określonych w niniejszym wzorze informacji

 

 

 

 

.............................................. ...............................................................................................

(DATA, MIEJSCOWOŚĆ) PODPIS UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA WYKONAWCY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZP-381-18/2018 Załącznik nr 2

 

Istotne postanowienia przyszłej umowy

zawarta w dniu ………….. 2018 na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579) zgodnie z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego i wybraniu oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Szamotułach, ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000002598, Nr NIP: 787-18-07-873 Nr Regon: 000553822 reprezentowanym przez:

1. Remigiusza Pawelczaka - Dyrektora

zwanym dalszej treści umowy Zamawiającym

a

…………………………………………………………………………………………………………………………..

reprezentowanym przez

1. ………………………………

[komparycja zostanie dostosowana do formy prawnej Wykonawcy]

zwaną w dalszej treści Umowy Wykonawcą

 

§ 1

 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zobowiązanie się Wykonawcy do dostarczenia Zamawiającemu defibrylatora ZOLL dwufazowego zgodnie ze złożoną ofertą z dnia …………….

2.Integralną część umowy stanowi:

- zestawienie parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia - załącznik nr 3

- warunki gwarancji oraz serwisu - załącznik nr 4

 

§ 2

 

1. Wartość umowy ustala się na kwotę netto ………………zł (słownie ……………………../100) plus należny podatek VAT tj. ………….zł brutto (słownie: ……………………………/100zł), która stanowi sumę określoną w formularzu ofertowym z dnia ………… - załącznik nr 1.

Cena jednostkowa przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust.1, obejmuje jego: wartość, wszystkie określone prawem podatki, opłaty oraz inne koszty związane z realizacją umowy, w tym koszty transportu, uruchomienia oraz przeszkolenia personelu.

 1. ZAMAWIAJĄCY dokona zapłaty WYKONAWCY za przedmiot umowy określony w § 1 na podstawie faktury. Zapłata nastąpi przelewem na konto WYKONAWCY podanym na fakturze w terminie do 30 dni od wystawienia faktury. Wystawienie faktury może nastąpić na podstawie obustronnie podpisanego protokołu końcowego dostawy kompletnego sprzętu medycznego. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego ZAMAWIAJĄCEGO.

 2. W trakcie trwania umowy nie przewiduje się zmiany cen.

 3. WYKONAWCA nie ma prawa do cesji wierzytelności, związanych z realizacją niniejszej Umowy, na rzecz osób trzecich bez zgody ZAMAWIAJĄCEGO.

§ 3

 

 1. WYKONAWCA zrealizuje przedmiot Umowy, o którym mowa w §1 ust 1, w terminie: do ……….. dni do dnia podpisania umowy.

 2. Za terminowe wykonanie umowy uważa się dostawę do siedziby zamawiającego SPZOZ w Szamotułach, ul. Sukiennicza 13, i uruchomienie kompletnego urządzenia,w terminie określonym w § 3 ust. 1 niniejszej umowy oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z zakresu właściwej obsługi.

 3. Dostawa dokonana będzie do siedziby Zamawiającego w miejscu przez niego wskazanym. Konkretny dzień i godzina dostarczenia sprzętu wymaga uzgodnienia z Zamawiającym.

 4. Wraz z dostawą Wykonawca dostarczy:

- instrukcję obsługi w języku polskim oferowanego urządzenia

- paszport techniczny

- deklarację zgodności, certyfikat CE

- kartę gwarancyjną

§ 4

 

 1. WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU gwarancji na sprzęt medyczny na okres …….miesięcy, liczonych od dnia podpisania protokołu odbioru. Warunki gwarancji określa załącznik nr 4 stanowiący integralną część przedmiotowej umowy.

 2. Zgłoszenie awarii bądź usterek nastąpi telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną.

 3. WYKONAWCA zobowiązuje się zapewnić serwis gwarancyjny oraz usunąć uszkodzenie sprzętu medycznego w czasie do …. dni roboczych od chwili zgłoszenia awarii przez ZAMAWIAJĄCEGO.

 4. Wszelkie naprawy serwisowe oraz czynności obsługowe dokonane w okresie gwarancyjnym zostaną odnotowane przez serwis WYKONAWCY w kartach gwarancyjnych oraz paszportach technicznych sprzętu medycznego.

 

§ 5

 

 1. Strony Umowy postanawiają, że obowiązującą je formą naprawienia szkody stanowią kary umowne.

 2. Kary umowne będą naliczane w następujących sytuacjach i wysokościach:

 1. WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną:

  • za opóźnienia w realizacji przedmiotu Umowy, o którym mowa w §1 ust1 a), w wysokości 0,1 % ceny brutto, o której mowa w §2 ust1, za każdy dzień opóźnienia;

 

- za odstąpienie od Umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY w wysokości 10 % ceny brutto, o której mowa w §2 ust1.

 1. ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY karę umowną za odstąpienie przez WYKONAWCĘ od Umowy z przyczyn leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO w wysokości 10 % ceny netto , o której mowa w §2 ust1.

 1. Strony Umowy zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, gdy powstała szkoda przewyższa wysokość ustalonej kary umownej.

 

§ 6

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
1) zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian;

2) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej;

3) zostały spełnione łącznie następujące warunki:

a) konieczność zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej;

4) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:
a) na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt 1,
b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,

c) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców;
5) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 1e;
6) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ogłoszenia dotyczące zamówień ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane - jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
1a. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 oraz pkt 4 lit. b, zamawiający nie może wprowadzać kolejnych zmian umowy lub umowy ramowej w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy.
1b. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3 i 6, zmiany postanowień umownych nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy lub umowy ramowej.
1c. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, zamawiający, po dokonaniu zmiany umowy, zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o zmianie umowy.

1d. Jeżeli umowa zawiera postanowienia przewidujące możliwość zmiany wynagrodzenia należnego wykonawcy z powodu okoliczności innych niż zmiana zakresu świadczenia wykonawcy, dopuszczalną wartość zmiany umowy, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c, pkt 3 lit. b i pkt 6, ustala się w oparciu o wartość zamówienia określoną pierwotnie, z uwzględnieniem zmian wynikających z tych postanowień.
1e. Zmianę postanowień zawartych w umowie lub umowie ramowej uznaje się za istotną, jeżeli:
1) zmienia ogólny charakter umowy lub umowy ramowej, w stosunku do charakteru umowy lub umowy ramowej w pierwotnym brzmieniu;

2) nie zmienia ogólnego charakteru umowy lub umowy ramowej i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści,
b) zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy lub umowy ramowej na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie lub umowie ramowej,
c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy lub umowy ramowej,

d) polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ust. 1 pkt 4.

2. Postanowienie umowne zmienione z naruszeniem ust. 1-1b, 1d i 1e podlega unieważnieniu. Na miejsce unieważnionych postanowień umowy lub umowy ramowej wchodzą postanowienia umowne w pierwotnym brzmieniu.

3. Jeżeli zamawiający zamierza zmienić warunki realizacji zamówienia, które wykraczają poza zmiany umowy lub umowy ramowej dopuszczalne zgodnie z ust. 1-1b, 1d i 1e obowiązany jest przeprowadzić nowe postępowanie o udzielenie zamówienia.

§ 7

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie Kodeksu Cywilnego.

§ 8

Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 9

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego

§ 10

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

 

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY

 

 

 

 

 

ZP-381-15/2018 Załącznik nr 3

 

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

 

Oferowany sprzęt/wyposażenie medyczne: Defibrylator ZOLL dwufazowy - 1 sztuka

Nazwa i typ oferowanego urządzenia: ……………………………..…………………………

Nazwa producenta: ……………..…………………………………………

Kraj produkcji: …………………………………..……………………

Rok produkcji: …..……………………………………………………

 

L.p.

Parametry Wymagane

Warunek

TAK/Podać

Opisać

1

Defibrylator dwufazowy

TAK

 

2

Defibrylator przenośny (wyposażony w uchwyt do przenoszenia oraz torbę)

 

TAK

 

3

Zasilanie: 12-24 V lub poprzez wymienny akumulator 10 V 2,5Ah (nowy)

TAK

 

4

Defibrylator przystosowany do zasilania z sieci 230V

TAK

 

5

Przeznaczony do zastosowania podczas każdego rodzaju resuscytacji

TAK

 

6

Moc : 190 VA

TAK

 

7

Defibrylator wyposażony w:

TAK

 

 

a) łyżki twarde wielorazowe II-funkcyjne (dorośli, dzieci)

TAK

 

 

b) wyjście EKG 12 SL oraz przewody do EKG - 12 odprowadzeniowe

TAK

 

 

c) wyjście do podłączenia czujnika SpO2 - MASIMO (czujnik w komplecie)

TAK

 

 

d) wyjście do podłączenia czujnika CO2 - ZOLL (czujnik w komplecie)

TAK

 

 

e) wyjście do podłączenia czujnika NIBP (mankiet i przewód powietrzny w komplecie - nowy)

TAK

 

 

f) posiadający PACER, oraz funkcję kardiowersji

TAK

 

 

g) gniazdo do zewnętrznych kart pamięci PCMCIA

TAK

 

 

h) pamięć zewnętrzną

TAK

 

8

Wbudowana drukarka i monitor

TAK

 

9

W komplecie:

TAK

 

 

a) torba transportowa

TAK

 

 

b) instrukcja obsługi w języku polskim (format pdf)

TAK

 

10

Gabaryty z pokrowcem+/- : 39 x 31 x 24 cm

TAK

 

11

Aktualny Paszport Techniczny

TAK

 

Oświadczamy, że oferowane urządzenie/sprzęt/wyposażenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu

gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów poza materiałami eksploatacyjnymi.

 

.................................................................................

miejscowość i data

..........................................................

 

podpis i pieczątka osoby uprawnionej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZP-381-18/2018 Załącznik nr 4

 

Nazwa i adres firmy:

....................................................................

....................................................................

....................................................................

 

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

 

/podać markę, model, typ/ .......................................................................................................................................................................................

 

oświadczam, że oferuję następujące warunki gwarancji i serwisu:

 

Lp.

Warunki gwarancji i serwisu

Oferowane warunki gwarancji i serwisu

/podać/

1.

Okres gwarancji - w miesiącach.

Minimalny okres to 6 miesiący.

 

2.

Termin rozpoczęcia gwarancji - od dnia podpisania protokołu odbioru technicznego i oddania sprzętu do eksploatacji

( TAK/NIE )

 

3.

Maksymalny czas reakcji na zgłoszenie /w godzinach/.

 

4.

Maksymalny czas naprawy wymagający wymiany części / ilość dni roboczych /

 

5.

Graniczny czas naprawy, po przekroczeniu którego okres gwarancji przedłuża się o czas przerwy w eksploatacji sprzętu medycznego/wyposażenia medycznego

 

6.

Minimalna liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy

 

7.

Minimalna liczba dni przestoju przedłużająca termin gwarancji.

 

8.

1 bezpłatny przegląd pod koniec okresu gwarancji

 

 

9.

Należy sprecyzować ewentualne ograniczenia usług gwarancyjnych oraz ewentualne przyczyny cofnięcia gwarancji.

 

10.

Dostarczony sprzęt zostanie wyposażony we wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy akcesoria, instrukcje obsługi oraz instrukcje serwisowe - dokumenty winny być w języku polskim lub tłumaczone na język polski. (TAK )

 

11

Najbliższy kupującego punkt serwisowy obsługujący zakupiony sprzęt medyczny.

 

 

 

 

………………………………… ............................................................................................

miejscowość, data pieczątka i podpis osoby upoważnionej

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 ZP-381-18 (2018) zawiadomienie o wyborze.doc (DOC, 33.00Kb) 2018-08-09 11:26:47 340 razy
2 ZP-381-18 (2018) zestawienie ofert.doc (DOC, 34.00Kb) 2018-07-30 11:57:07 326 razy
3 zapytanie ofertowe defibr.doc (DOC, 149.50Kb) 2018-07-16 09:59:39 344 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: informatyk Sekcja IT 16-07-2018 09:59:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maria Stróżyk 16-07-2018
Ostatnia aktualizacja: Maria Stróżyk 09-08-2018 11:26:47