Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wykonanie przeglądu sprzętu medycznego

 

 

 

MODYFIKACJA z dnia 17.07.2018r.

Dotycząca zmiany terminu składania ofert w związku z pojawiającymi się pytaniami
do postępowania na: Wykonanie przeglądu sprzętu medycznego

 

VI. Miejsce składania ofert

 1. Ofertę cenową należy: złożyć w terminie do dnia 27.07.2018r. godz.11:00
  w siedzibie Zamawiającego: SPZOZ w Szamotułach - Sekretariat Biura Dyrektora,
  w zamkniętej kopercie z dopiskiem WYKONANIE PRZEGLĄDU SPRZĘTU
  MEDYCZNEGO
  nie otwierać przed godz. 11:15.

 

MODYFIKACJA z dnia 10.07.2018r.

Dotycząca zmiany terminu składania ofert w związku z pojawiającymi się pytaniami
do postępowania na: Wykonanie przeglądu sprzętu medycznego

 

VI. Miejsce składania ofert

 1. Ofertę cenową należy: złożyć w terminie do dnia 20.07.2018r. godz.11:00
  w siedzibie Zamawiającego: SPZOZ w Szamotułach - Sekretariat Biura Dyrektora,
  w zamkniętej kopercie z dopiskiem
  WYKONANIE PRZEGLĄDU SPRZĘTU
  MEDYCZNEGO
  nie otwierać przed godz. 11:15.

 

Szamotuły, 06.07.2018r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrektor SPZOZ z siedzibą w Szamotułach, ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły, działając na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)

 

ZAPRASZA

do złożenia oferty cenowej na zadanie:

WYKONANIE PRZEGLĄDU SPRZĘTU MEDYCZNEGO

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018)

 

 I. Zamawiający:

SPZOZ w Szamotułach

ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły

tel. 61 29 27 101, fax. 61 29 27 102

email: sekretariat@szamotuly.med.pl

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie jednorazowego przeglądu sprzętu medycznego firmy Draeger.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 4 do niniejszego postępowania.

KOD CPV: 50421000-2 - usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego

 1. Wzór zlecenia stanowi załącznik nr 2.

 1. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.

 1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert

 1. Termin wykonania zamówienia: 14 dni kalendarzowych od daty podpisania zlecenia.

 

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

 1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
  wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy - wg załączonego wzoru formularza ofertowego - załącznik nr 1,

 1. Zaparafowany projekt zlecenia na każdej stronie przez Wykonawcę - załącznik nr 2

 1. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Formularz asortymentowo-ilościowo-cenowy wg załączonego wzoru formularza asortymentowo-ilościowo-cenowego - załącznik nr 3

 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji
  o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (załącznik Wykonawcy).

 

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów.

 1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
  i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie za pomocą faksu lub drogą elektroniczną. Po otwarciu ofert dokumenty dotyczące postępowania będą dostępne w siedzibie Zamawiającego.

 

V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

 1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Pan: Szymon Anioł, nr tel. 61-29-27-125 e-mail s.aniol@szamotuly.med.pl

 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy Zamawiającego tj.: 7:30 - 14:00.

 

VI. Miejsce składania ofert

 1. Ofertę cenową należy: złożyć w terminie do dnia 13.07.2018r. godz.11:00 w siedzibie Zamawiającego : SPZOZ w Szamotułach - Sekretariat Biura Dyrektora, w zamkniętej kopercie z dopiskiem WYKONANIE PRZEGLĄDU SPRZĘTU MEDYCZNEGO nie otwierać przed godz. 11:15.

 

VII. Opis sposobu obliczania ceny

 1. Na załączonym formularzu ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto
  za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 1. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

 2. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

 3. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

 4. Wybór oferty zostanie dokonany wg następującego kryterium:

6. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający przyjął następujące kryterium:

 1. „Łączna cena ofertowa brutto”- 100%;

2) Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:

najniższa zaoferowana cena brutto

Cx = ------------------------------------------- x 100 % x 100 pkt

cena brutto oferty ocenianej

 

Cx - ilość punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium cena brutto - 100 %

 1. za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów,

 1. obliczenia będą dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 2. Zamawiający będzie dokonywał oceny ofert oddzielnie na każde zadanie

7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

8. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu, a także zamieści te informacje na własnej stronie internetowej (www.szamotuly.med.pl).

VIII. Informacje o formalnościach

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.

 1. Zamawiający zawrze zlecenie z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

 1. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

 1. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.

 1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

 1. Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy

 1. Projekt zlecenia

 1. Formularz asortymentowo - ilościowo - cenowy

 

ZATWIERDZIŁ:

-//-

Dyrektor SPZOZ w Szamotułach

Remigiusz Pawelczak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DTA-381-56/2018

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 protokol z postepowania.pdf (PDF, 536.18Kb) 2018-08-09 10:53:27 379 razy
2 Odpowiedź - przegląd sprzętu medycznego.doc (DOC, 54.50Kb) 2018-07-20 14:27:34 412 razy
3 Zał. nr 1 - formularz ofertowy po modyfikacji.doc (DOC, 33.50Kb) 2018-07-20 14:27:34 334 razy
4 Zał. nr 2 Wzór zlecenia po modyfikacji.doc (DOC, 35.50Kb) 2018-07-20 14:27:34 361 razy
5 Zał. nr 3 _formularz_asortymentowo_-_ilosciowo_-_cenowy po modyfikacji.xlsx (XLSX, 15.87Kb) 2018-07-20 14:27:34 361 razy
6 Zał. nr 4 Zakres przeglądu sprzętu medycznego po modyfikacji.docx (DOCX, 22.76Kb) 2018-07-20 14:27:34 394 razy
7 Zał. nr 1 - formularz ofertowy.doc (DOC, 32.50Kb) 2018-07-06 09:59:39 46 razy
8 Zał. nr 2 Wzór zlecenia.doc (DOC, 35.50Kb) 2018-07-06 09:59:39 47 razy
9 Zał. nr 3 _formularz_asortymentowo_-_ilosciowo_-_cenowy.xlsx (XLSX, 13.10Kb) 2018-07-06 09:59:39 55 razy
10 Zał. nr 4 Zakres przeglądu sprzętu medycznego.docx (DOCX, 22.19Kb) 2018-07-06 09:59:39 66 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Szymon Anioł 06-07-2018 09:59:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Szymon Anioł 06-07-2018
Ostatnia aktualizacja: Szymon Anioł 09-08-2018 10:53:27