Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

PRZEGLĄD TECHNICZNY STACJI SPRĘŻONEGO POWIETRZA MEDYCZNEGO


MODYFIKACJA z dnia 11.07.2018r.

Dotycząca zmiany terminu składania ofert na postępowanie: PRZEGLĄD TECHNICZNY STACJI SPRĘŻONEGO POWIETRZA MEDYCZNEGO

VI. Miejsce składania ofert

 1. Ofertę cenową należy: złożyć w terminie do dnia 18.07.2018r. godz.11:00
  w siedzibie Zamawiającego: SPZOZ w Szamotułach - Sekretariat Biura Dyrektora,
  w zamkniętej kopercie z dopiskiem PRZEGLĄD TECHNICZNY STACJI SPRĘŻONEGO POWIETRZA MEDYCZNEGO. Nie otwierać przed 18.07.2018r. godz. 11:15.

Szamotuły, 27.06.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrektor SPZOZ z siedzibą w Szamotułach, ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły, działając na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)

ZAPRASZA

do złożenia oferty cenowej na zadanie:

PRZEGLĄD TECHNICZNY STACJI SPRĘŻONEGO POWIETRZA MEDYCZNEGO

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018)

I. ZAMAWIAJĄCY:

SPZOZ w Szamotułach

ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły

tel. 61 29 27 101, fax. 61 29 27 102

email: sekretariat@szamotuly.med.pl

 1. OPIS PRZEDMIOTU

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądu technicznego stacji sprężonego powietrza medycznego zgodnie z zaleceniami producenta.

Zakres przeglądu obejmuje:

 • Przegląd sprężarek - wymiana filtrów powietrza, filtrów oleju , separatorów oraz oleju

 • Przegląd osuszaczy - wymiana wkładów filtrów sieciowych, wymiana tłumików wydmuchu

 • Przegląd separatora kondensatu - wymiana wkładu filtracyjnego

 • Kontrolę oraz pomiary układów roboczych

Do oferty należy doliczyć niżej wymienione elementy:

Zestaw serwisowy C L07-11 filtry

3 szt.

Separator

3 szt.

Olej FluidForce Screw Warranty

15ltr

Wkład filtra powietrza

2 szt.

Wkład filtra CF0010C

4 szt.

Wkład filtra powietrza

2 szt.

Wkład owamatu 11

1 szt.

Pakiet serwisowy tłumika hałasu

4 szt.

Robocizna - przegląd

-

Zestaw naprawczy do spustu kondensatu beko 32 (Reparaturka bekomatu)

1 szt.

Kod CPV 50531300-9

2. Zalecana wizja lokalna.

3. Zlecenie należy wykonać w terminie - 14 dni roboczych od daty zamówienia.

4. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.

5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

 1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
  wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy - wg załączonego wzoru formularza ofertowego - załącznik nr 1,

 2. Wypełniony i zaparafowany projekt zlecenia na każdej stronie przez Wykonawcę - załącznik nr 2

 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - (Załącznik Wykonawcy)

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów.

 1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie za pomocą faksu lub drogą elektroniczną. Po otwarciu ofert dokumenty dotyczące postępowania będą dostępne w siedzibie Zamawiającego.

V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

 1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Pan: Szymon Anioł, tel. 61 29 27 125, s.aniol@szamotuly.med.pl

 2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy Zamawiającego tj.: 7:30 - 14:00.

VI. Miejsce składania ofert

 1. Ofertę cenową należy: złożyć w terminie do dnia 11.07.2018r. godz.11:00 w siedzibie Zamawiającego: SPZOZ w Szamotułach - Sekretariat Biura Dyrektora, w zamkniętej kopercie z dopiskiem PRZEGLĄD TECHNICZNY STACJI SPRĘŻONEGO POWIETRZA MEDYCZNEGO. Nie otwierać przed 11.07.2018r. godz.11:15

VII. Opis sposobu obliczania ceny

 1. Na załączonym formularzu ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto
  za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

 3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

 4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

 1. Kryterium wyboru oferty

Wybór oferty zostanie dokonany wg następującego kryterium:

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający przyjął następujące kryterium:

 1. „Łączna cena ofertowa brutto”- 100%;

2. Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:

najniższa zaoferowana cena brutto

Cx = ------------------------------------------- x 100 % x 100 pkt

cena brutto oferty ocenianej

 

Cx - ilość punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium cena brutto - 100 %

 1. Z najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów.

 1. Obliczenia będą dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 1. Zamawiający będzie dokonywał oceny ofert oddzielnie na każde zadanie.

 2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

XI. Informacje o formalnościach

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.

 2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
  o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

 4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.

 5. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

 6. Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Projekt zlecenia

Dyrektor

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

w Szamotułach

Remigiusz Pawelczak

Znak sprawy DTA-381-44/2018

3

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Zał. nr 1 Formularz ofertowy.doc (DOC, 45.50Kb) 2018-06-27 08:05:01 298 razy
2 Zal. nr 2 Wzór zlecenia.doc (DOC, 46.00Kb) 2018-06-27 08:05:01 311 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Szymon Anioł 27-06-2018 08:05:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Szymon Anioł 27-06-2018
Ostatnia aktualizacja: Szymon Anioł 11-07-2018 14:11:58