Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania "Rozbudowa i przebudowa parkingu dla pacjentów oraz pracowników SPZOZ w Szamotułach - I etap"

 

DTA-381-47/2018

 

Szamotuły, dnia 21 czerwiec 2018r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrektor SPZOZ z siedzibą w Szamotułach, ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły, działając na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)

 

ZAPRASZA

do złożenia oferty cenowej na zadanie:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Rozbudowa i przebudowa parkingu dla pacjentów oraz pracowników SPZOZ w Szamotułach - I etap”

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018)

 

1. Przedmiot zamówienia: 

usługa

 

2. Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach

Siedziba: ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły,

REGON 000553822 , NIP 787-18-07-879

www.szamotuly.med.pl

tel. 61 29 27 100, fax: 61 29 27 102

 

3. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Rozbudowa i przebudowa parkingu dla pacjentów oraz pracowników SPZOZ w Szamotułach - I etap”

Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego wynikających z obowiązujących przepisów prawa określonych przez Prawo Budowlane a w szczególności:

 1. przygotowanie dokumentów niezbędnych do przekazania Wykonawcy placu budowy i uczestnictwo w tym przekazaniu;

 2. reprezentowanie interesów Zamawiającego na budowie w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, prawa budowlanego oraz umowy na realizację inwestycji,

 3. wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją inwestycji,

 4. współpraca z nadzorem autorskim,

 5. organizowanie i prowadzenie raz w tygodniu narad koordynacyjnych z udziałem wykonawcy, a także w zależności od potrzeb projektanta i przedstawicieli użytkownika,

 6. zapewnienie zgodności wykonywanych robót z technicznymi i umownymi wymaganiami wykonania robót, rozwiązywanie problemów technicznych w trakcie realizacji inwestycji,

 7. rzeczowe i finansowe rozliczenie robót budowlanych,

 8. zatwierdzenie i kontrolowanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych materiałów i ich zgodności z obowiązującymi normami, przepisami i specyfikacją techniczną,

 9. szacowanie i weryfikowanie oraz uzgadnianie z Zamawiającym robót dodatkowych, zamiennych zaproponowanych przez Wykonawcę w zakresie rzeczowym i finansowym,

 10. sporządzenie protokołów konieczności w przypadku potrzeby wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, uzasadnienie konieczności wykonania tych prac oraz wnioskowanie do Zamawiającego o ich akceptację,

 11. organizacja oraz przeprowadzenie odbioru końcowego oraz przygotowanie protokołu odbioru w porozumieniu z Zamawiającym,

 12. uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych z wykonawcą robót (min. raz do roku) po zakończeniu robót (okres gwarancji na roboty budowlane - min. 36 m-cy),

 13. zapoznanie się z terenem inwestycji , jego uzbrojeniem i istniejącymi urządzeniami,

 14. udział w weryfikacji harmonogramu rzeczowo- finansowego zadania i jego ewentualnych aktualizacji,

 15. sprawdzanie jakości wykonywanych robót

 16. sprawdzanie i odbiór robót zanikających

 17. potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad

 18. wydawaniu kierownikowi budowy polecenia, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości

 19. żądania od kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

 20. bieżąca kontrola zgodności realizacji inwestycji z zawartymi umowami, specyfikacjami technicznymi, przepisami techniczno-budowlanymi, normami i przepisami BHP oraz współczesnej wiedzy technicznej;

 21. terminowe dokonywanie odbiorów częściowych inwestycji przygotowanych przez inspektora i zatwierdzonych przez Zamawiającego.

 22. przygotowanie całokształtu spraw do odbioru inwestycji przez Zamawiającego, w tym w szczególności dokonania odbioru końcowego inwestycji lub odbioru poszczególnych części (etapów) inwestycji. Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdzi zgłoszoną przez Wykonawcę gotowość do odbioru, dokona odbioru, przekaże Zamawiającemu niezbędną dokumentację odbioru (protokoły wraz z załącznikami i dokumentami) oraz dokumentację powykonawczą jak i dokona ostatecznego odbioru obiektów po upływie okresu gwarancji ustalonego w umowie z Wykonawcą. Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie także uczestniczył w przeglądach między gwarancyjnych i nadzorował usuwanie stwierdzonych protokolarnie wad i usterek (bezpłatnie);

 

Opis zadania opisany w załącznikach na stronie internetowej

http://bip.spzoz.powiat-szamotuly.pl/zamowienia/pokaz/147

 

Kod CPV: 71247000-1 - nadzór nad robotami budowlanymi

71520000-9 - usługi nadzoru budowlanego

 

4. Termin i miejsce realizacji zamówienia:

Miejsce realizacji zamówienia:  ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły

Termin realizacji zamówienia:  od dnia podpisania umowy do momentu odbioru ostatecznego i uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

 

5. Oferta musi zawierać następujące dokumenty:

 1. Formularz ofertowy

 2. Projekt umowy

 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru

 4. Wykaz osób współpracujących przy zadaniu inwestycyjnym

 5. Oświadczenie Wykonawcy, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na wypadek niewłaściwego wykonania umowy do kwoty 300 000,00zł ( w załączeniu kopia polisy).

 6. Dokument stwierdzający, że osoba posiada wymagane uprawnienia,

 7. Aktualne na dzień upływu terminu składnia ofert oświadczenie potwierdzające przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.a1177

 

6. Sposób, miejsce i termin złożenia oferty:

Osobiście lub drogą pocztową na adres:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Sukiennicza 13

64-500 Szamotuły

Sekretariat Dyrektora

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy z dopiskiem:

„OFERTA - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania - Rozbudowa i przebudowa parkingu dla pacjentów oraz pracowników SPZOZ w Szamotułach - I etap

 

7. Termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w terminie 14 dni od złożenia zapytania, tj. do dnia: 05.07.2018 r. godz.10:00

Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu: 05.07.2018 r. godz.10:15

 

8. Kryterium wyboru oferty

Wybór oferty zostanie dokonany wg następującego kryterium:

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający przyjął następujące kryterium:

 1. „Łączna cena ofertowa brutto”- 100%;

2. Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:

 

najniższa zaoferowana cena brutto

Cx = ------------------------------------------- x 100 % x 100 pkt

cena brutto oferty ocenianej

 

Cx - ilość punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium cena brutto - 100 %

 

 1. Z najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów,

 1. Obliczenia będą dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 1. Zamawiający będzie dokonywał oceny ofert oddzielnie na każde zadanie

 2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

 

9. Uwagi końcowe

Osobą kontaktową w sprawie jest: Szymon Anioł  tel. 61 29 27 125

Płatność faktury - w terminie do 30 dni po otrzymaniu faktury.

 

Zgodnie z art.4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wobec zamówienia niestosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W związku z tym niniejsze zaproszenie do składania ofert nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron.

 

Remigiusz Pawelczak,

Dyrektor SPZOZ w Szamotułach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0x01 graphic

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

W SZAMOTUŁACH

 

Dział Techniczno - Administracyjny

ul. Sukiennicza 13

64-500 Szamotuły

dta@szamotuly.med.pl

www.szamotuly.med.pl

 

 

 

Dyrektor

Remigiusz Pawelczak

tel. +48 602 738 885

r.pawelczak@szamotuly.med.pl

Zastępca Dyrektora

Anna Kubicka

tel. +48 61 29 27 101

a.kubicka@szamotuly.med.pl

Sekretariat

tel. +48 61 29 27 101

fax 61 29 27 102

sekretariat@szamotuly.med.pl

Główna Księgowa

Mirosława Nowak

tel. +48 61 29 27 109

m.nowak@szamotuly.med.pl

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Protokół - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego - parking I etap.pdf (PDF, 337.29Kb) 2018-07-10 11:02:45 337 razy
2 zp-12 - zest. ofert.doc (DOC, 34.50Kb) 2018-07-05 14:16:14 325 razy
3 Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.doc (DOC, 49.00Kb) 2018-06-21 12:48:08 349 razy
4 Załącznik nr 2 Projekt umowy.doc (DOC, 55.50Kb) 2018-06-21 12:48:08 350 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Szymon Anioł 21-06-2018 12:48:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Szymon Anioł 21-06-2018
Ostatnia aktualizacja: Szymon Anioł 10-07-2018 11:02:45