Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wykonanie badań instalacji elektrycznych w budynkach i pomieszczeniach SP ZOZ w Szamotułach

 

 

 

Szamotuły, 14.06.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrektor SPZOZ z siedzibą w Szamotułach, ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły, działając na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)

ZAPRASZA

do złożenia oferty cenowej na zadanie:

WYKONANIE BADAŃ INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKACH I POMIESZCZENIACH SP ZOZ
W SZAMOTUŁACH

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018)

 

I. ZAMAWIAJĄCY:

SPZOZ w Szamotułach

ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły

tel. 61 29 27 101, fax. 61 29 27 102

email: sekretariat@szamotuly.med.pl

 

 1. INFORMACJE OGÓLNE

  1. Oferta pod rygorem odrzucenia powinna zawierać wszystkie wymagane informacje
   i oświadczenia zawarte w formularzu ofertowym.

  2. Zamawiający wyklucza możliwość zlecania wykonania zadania podwykonawcom.

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badań instalacji elektrycznej zgodnie z art.62 pkt.1 Ustawy Prawo Budowlane tj. „[…]co najmniej raz na 5 lat kontrolą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów […]” w budynkach i lokalach SPZOZ w Szamotułach.

Zakres badań instalacji elektrycznej powinien obejmować w szczególności:

 1. Oględziny instalacji elektrycznej, urządzeń elektrycznych oraz osprzętu narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektu na zewnątrz budynku oraz we wszystkich pomieszczeniach wewnątrz budynku: sprawdzenie wizualne instalacji elektrycznych w zakresie stanu prawidłowości połączeń, izolacji i ułożenia przewodów, sprawdzenie wizualne instalacji elektrycznych w zakresie stanu prawidłowości osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, sprawdzenie kompletności tablic i oznaczeń.

 2. Oględziny instalacji odgromowej: sprawdzenie wizualne instalacji odgromowej w zakresie stanu prawidłowości połączeń, mocowań i ułożenia przewodów.

 3. Pomiary skuteczności oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

 4. Pomiary elektryczne w zakresie:

 • pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

 • pomiary rezystancji izolacji obwodów I- fazowych,

 • pomiary rezystancji izolacji obwodów III- fazowych,

 • pomiary wyłączników różnicowoprądowych,

 • pomiary rezystancji uziomów instalacji odgromowej (pomiary rezystancji uziemienia),

 • pomiary ochrony przeciwporażeniowej rozdzielni,

 • pomiary ciągłości połączeń wyrównawczych,

 

W nawiązaniu do powyższego wskazujemy, że za wyjątkiem określonych powyżej czynności Wykonawca winien dokonać przeglądu zgodnie z obowiązującymi we wskazanym zakresie przepisami prawa i normami, a także przy użyciu urządzeń odpowiadających wymaganiom przepisów prawa str. 2 i norm (Wykonawca w protokole winien określić rodzaj mierników wraz z informacją w zakresie spełnienia przez wskazane urządzenia odpowiednich norm i przepisów).

 

Do postępowania mogą przystąpić jedynie Wykonawcy posiadający ważne uprawnienia eksploatacyjne, dozorowe i pomiarowe w zakresie badań instalacji elektrycznych.

Wszystkie badania na terenie SPZOZ w Szamotułach muszą odbywać się przy obecności jednego elektryka SPZOZ.

 

Termin na wykonanie badań elektrycznych - maksymalnie 120 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.

 

Z przeprowadzonych badań stanu technicznego oraz pomiarów instalacji elektrycznych Wykonawca każdorazowo sporządzić musi i dostarczyć do siedziby Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia wykonania badań pisemny protokół. Protokół badań instalacji elektrycznej w treści winien zawierać m.in.:

 1. datę wykonania badań,

 2. nr protokołu,

 3. oznaczenie obiektu objętego przeglądem (adres),

 4. dane techniczne urządzeń użytych do oględzin i dokonania pomiarów wraz z informacją w zakresie spełnienia przez nie wymaganych przepisów prawa i norm tabelaryczne zestawienie pomiarów z podziałem na poszczególne lokale, a w ramach lokali na poszczególne pomieszczenia (zestawienie punktów pomiarowych), wraz z informacją z oględzin instalacji elektrycznej w lokalu,

 5. wynik pomiarów dla poszczególnych punktów w lokalach (pozytywny/negatywny),

 6. tabelaryczne zestawienie poszczególnych pomiarów dla części wspólnych budynków (klatki schodowe, piwnice, strychy itp.) wraz z informacją z oględzin instalacji elektrycznej, tablic itd.

 7. Tabelaryczne zestawienie pomiarów rezystancji izolacji w obwodach wraz z wynikiem (pozytywny/negatywny),

 8. Tabelaryczne zestawienie pomiarów rezystancji uziomów instalacji odgromowej wraz z wynikiem (pozytywny/ negatywny),

 9. Tabelaryczne zestawienie pomiarów wyłączników różnicowoprądowych wraz z wynikiem (pozytywny/ negatywny),

 10. Wykaz usterek i nieprawidłowości,

 11. Określenie zaleceń pokontrolnych,

 12. Informacja o dopuszczeniu bądź braku dopuszczenia instalacji do dalszej eksploatacji,

 13. Wskazanie nieprzekraczalnej daty wykonania kolejnego protokołu.

 14. Uprawnienia do wykonywania pomiarów inst. elektr.

 15. Świadectwo wzorcowania użytego przyrządu pomiarowego

Protokół musi posiadać podpis uprawnionej osoby przeprowadzającej kontrolę.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu każdorazowo oryginał protokołu.

 

WYKONAWCA CO NAJMNIEJ 4 DNI ROBOCZE PRZED TERMINEM WYKONANIA PRAC POWIADOMI DZIAŁ TECHNICZNO - ADMINISTRACYJNY SPZOZ W SZAMOTUŁACH O TERMINIE ICH PRZEPROWADZENIA WRAZ Z PROŚBĄ W ZAKRESIE UDOSTĘPNIENIA POMIESZCZEŃ DO KONTROLI.

 

Kod CPV 71314100-3

 

IV. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

 1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
  wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy - wg załączonego wzoru formularza ofertowego - załącznik nr 1,

 2. Zaparafowany projekt umowy na każdej stronie przez Wykonawcę - załącznik nr 2

 3. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz asortymentowo - ilościowo - cenowy - wg załączonego wzoru formularza asortymentowo - ilościowo- cenowego - załącznik nr 3

 4. Oświadczenie, że Oferent posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. - załącznik Wykonawcy

 5. Uprawnienia do wykonywania pomiarów instalacji elektrycznych - załącznik Wykonawcy

 

V. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów.

 1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

Po otwarciu ofert dokumenty dotyczące postępowania będą dostępne w siedzibie Zamawiającego.

 

VI. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

 1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Pan: Szymon Anioł, tel. 61 29 27 125, s.aniol@szamotuly.med.pl

 2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy Zamawiającego tj.: 7:30 - 14:00.

 

VI. Miejsce składania ofert

 1. Ofertę cenową należy: złożyć w terminie do dnia 28.06.2018r. godz.11:00 w siedzibie Zamawiającego : SPZOZ w Szamotułach - Sekretariat Biura Dyrektora, w zamkniętej kopercie z dopiskiem WYKONANIE BADAŃ INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKACH I POMIESZCZENIACH SP ZOZ W SZAMOTUŁACH. Nie otwierać przed 28.06.2018r. godz.11:15

 

VII. Opis sposobu obliczania ceny

 1. Na załączonym formularzu ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto
  za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

 3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

 4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

 

 1. Wybór oferty zostanie dokonany wg następującego kryterium:

KRYTERIUM WYBORU OFERTY

 1. Kryterium wyboru oferty są:

 • Cena brutto - 95%

 • Termin płatności - 5%

 1. Wybór oferty zostanie dokonany wg następujących dwóch kryteriów:

Kryterium I: najniższa cena brutto - 95%, zgodnie z ofertą (wypełniony przez oferenta formularz ofertowy)

Kryterium II: najdłuższy termin płatności - 5% zgodnie z ofertą (wypełniony przez oferenta formularz ofertowy)

 

Kryterium I

Oferent, który zaoferuje najniższą cenę zł brutto otrzyma 95 pkt, pozostali otrzymają proporcjonalnie mniej pkt. wg poniższego wzoru:

 

najniższa cena brutto spośród oferowanych

uzyskana liczba punktów = ---------------------------------------------------------- x 95 pkt.

cena brutto oferty badanej

 

Kryterium II

Oferent który zaoferuje najdłuższy termin płatności otrzyma 5 pkt, pozostali otrzymają proporcjonalnie mniej pkt. wg poniższego wzoru:

 

Termin płatności oferty badanej

uzyskana liczba punktów = ---------------------------------------------------------- x 5 pkt.

najdłuższy termin płatności

 

 

Jako najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana ta oferta, która otrzyma łącznie najwyższą liczbę punktów w wyniku zsumowania punktacji oferty ocenionej wg Kryterium I i II.

 

VIII. Informacje o formalnościach

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.

 2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
  o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

 4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.

 5. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

 6. Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Projekt umowy

Załącznik nr 3 Formularz asortymentowo - ilościowo - cenowy

 

Dyrektor

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

w Szamotułach

 

Remigiusz Pawelczak

 

 

 

 

 

 

 

 

Znak sprawy DTA-381-37/2018

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Protokół - badania instalacji elektrycznych.pdf (PDF, 599.04Kb) 2018-07-05 14:14:40 331 razy
2 zp-12 - zest. ofert.doc (DOC, 40.00Kb) 2018-06-29 11:38:41 329 razy
3 Odpowiedź - badania instalacji elektrycznych.doc (DOC, 26.50Kb) 2018-06-22 07:44:19 284 razy
4 Zał. nr 1 - formularz ofertowy.doc (DOC, 34.00Kb) 2018-06-14 08:49:00 303 razy
5 Zał. nr 2 Wzór umowy.doc (DOC, 89.50Kb) 2018-06-14 08:49:00 301 razy
6 Zał. nr 3 Formularz asortymentowo - ilościowo - cenowy.ods (ODS, 4.41Kb) 2018-06-14 08:49:00 328 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Szymon Anioł 14-06-2018 08:49:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Szymon Anioł 14-06-2018
Ostatnia aktualizacja: Szymon Anioł 05-07-2018 14:14:40