Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE APTEKI OGÓLNODOSTĘPNEJ

Szamotuły, dnia 06.06.2018 r.

 

 

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE
APT
EKI OGÓLNODOSTĘPNEJ

 

I. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach, ul. Sukiennicza 13 (zwany dalej: SP ZOZ w Szamotułach) ogłasza przetarg na wynajem lokalu użytkowego o powierzchni 136 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie apteki ogólnodostępnej przez 7 dni w tygodniu, otwartej minimum 12 godzin na dobę, na czas określony 35 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.

1.2. Termin zawarcia umowy na prowadzenie apteki ogólnodostępnej określony został od dnia 22 lipca 2018r. Termin spisania protokołu zdawczo - odbiorczego i przekazania lokalu nastąpi w dniu 1 sierpnia 2018r.

1.3. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 1) w zamkniętej kopercie z napisem: „Przetarg na wynajem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie apteki ogólnodostępnej”.

1.4. Oferta pod rygorem odrzucenia powinna zawierać wszystkie wymagane informacje i oświadczenia zawarte w formularzu ofertowym.

1.5. Do formularza ofertowego należy dołączyć:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego względnie aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż na 2 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
b) zaakceptowany przez oferenta projekt umowy przedstawiony w załączniku nr 3;
c) w przypadku występowania pełnomocnika do oferty winno zostać załączone upoważnienie do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu oferenta;
d) aktualne zaświadczenia z właściwego oddziału ZUS i właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego o niezaleganiu ze składkami ubezpieczeniowymi i podatkami za ostatnie 3 miesiące przed upływem składania ofert;
e) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności farmaceutycznej;
f) oświadczenie o braku powiązań o którym mowa w pkt. 1.6.;
g) potwierdzenie uiszczenia wadium o którym mowa w pkt. 1.7.

1.6. Oferent lub osoba uprawniona do reprezentowania oferenta nie może być pracownikiem SPZOZ w Szamotułach, nie może być także wobec SPZOZ w Szamotułach stroną umów cywilnoprawnych na świadczenie usług lub dostaw.

1.7. Oferent, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu, powinien wnieść wraz ze złożeniem w terminie oferty wadium w wysokości 10.000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) na następujący rachunek bankowy SPZOZ w Szamotułach: 27 9072 0002 0450 0009 2000 0003. z dopiskiem "Wadium do przetargu na wynajem apteki".  Wadium zwraca się niewybranym oferentom w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z wybranym oferentem. Wadium przepada, jeżeli wybrany oferent nie przystąpi do zawarcia umowy w terminie 14 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Wadium wybranego oferenta zalicza się w pierwszej kolejności na rzecz należnej kaucji. SPZOZ w Szamotułach zachowuje prawo do zatrzymania wadium (przejścia na własność SPZOZ w Szamotułach) w następujących przypadkach:
a) nieprzystąpienia z przyczyn niezależnych od SPZOZ w Szamotułach przez oferenta do zawarcia umowy najmu pomimo wyboru jego oferty,
b) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kserokopii zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej w terminie 3 miesięcy od daty podpisania umowy,
c) podejmowania w trakcie wyboru oferty i po jej wybraniu działań sprzecznych z prawem, w tym m.in. naruszających ustawę z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U.2018.419 ze zm.) oraz ustawę z dnia z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tj. Dz.U.2017.2211 ze zm.).

1.8. Najemca zobowiązany jest do przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kserokopii zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej o której mowa w art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (tj. Dz.U.2017.2211 ze zm.) w terminie 3 miesięcy od daty podpisania umowy. W przypadku gdy termin ten nie zostanie zachowany z powodu nieotrzymania zezwolenia, o którym mowa w art. 99 ust. 3e ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U.2017.2211 ze zm.) od najemcy, umowa zostanie rozwiązana, a Najemca traci prawo do domagania się zwrotu wpłaconej kaucji na konto SPZOZ w Szamotułach, która przejdzie na rzecz SPZOZ w Szamotułach. Najemca traci również prawo do zwrotu uiszczonego czynszu z zastrzeżeniem pkt. 1.9.

1.9. W okresie pierwszych trzech miesięcy, jednak nie dłużej niż do czasu uzyskania zezwolenia na prowadzenie apteki o którym mowa wyżej, najemca opłacać będzie czynsz w wys. 50% ustalonej wysokości. Wskazany termin 3 miesięcy może zostać przedłużony na umotywowany wniosek najemcy ale tylko z przyczyn niezależnych od najemcy i tylko raz.

 

II. OPIS PRZEDMIOTU

2.1. Przedmiotem postępowania jest wynajem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie apteki ogólnodostępnej o łącznej powierzchni 136 m2, mieszczący się na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szamotułach, ul. Sukiennicza 13.

2.2. Lokal jest do wynajęcia wraz z wyposażeniem, określonym w załączniku nr 2, przygotowany do prowadzenia apteki ogólnodostępnej, spełniający aktualne wymagania techniczno - budowlane do prowadzenia wskazanej działalności.

2.3. Lokal apteczny nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 99 ust. 3b ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tj. Dz.U.2017.2211 ze zm.) i wymaga uzyskania zezwolenia o którym mowa w art. 99 ust. 3e ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (tj. Dz.U.2017.2211 ze zm.).

2.4. W załączniku nr 2 określono wyposażenie, które jest uwzględnione w przedmiocie najmu. Najemca będzie zobowiązany do doposażenia lokalu w niezbędny sprzęt, w celu do prawidłowego funkcjonowania apteki ogólnodostępnej. (m.in. serwer, komputery, drukarki, UPSy, wagi, witryny chłodnicze, suszarka laboratoryjna, etc.).

2.5. Szczegółowe informacje dotyczące warunków techniczno - budowalnych lokalu, elementów jego wyposażenia oraz innych informacji dotyczących postępowania można uzyskać za pośrednictwem zapytań w formie pisemnej na adres e-mail: dta@szamotuly.med.pl oraz fax 61 29 27 102. Pytania należy kierować najpóźniej do dnia 27.06.2018r. godzina 10:00. Zamawiający udzieli odpowiedzi na zadawane pytania najpóźniej do końca dnia 02.07.2018r.

2.6. Udostępnienie lokalu oferentom w celu zapoznania się z jego stanem technicznym nastąpi w dniu: 25 czerwca 2018r. w godzinach od 10:00 do godz. 11:00.

2.7. Oferent po zawarciu umowy najmu obowiązany będzie do ubezpieczenia lokalu od odpowiedzialności cywilnej, przy czym zakres ubezpieczenia obejmuje m.in. wentylację mechaniczną, klimatyzację, nagrzewnice kurtyny powietrzne, system alarmowy, system monitoringu, platformę dla niepełnosprawnych. Oferent jest zobowiązany przedłożyć do SPZOZ dowód ubezpieczenia lokalu w ciągu 30 dni od daty przejęcia apteki ogólnodostępnej. Ubezpieczenie musi być zawarte z dniem przejęcie apteki ogólnodostępnej. 

 

III. KRYTERIA WYBORU OFERTY

3.1. Kryterium wyboru oferenta jest cena stawki za 1m2 powierzchni oraz oferowany czas dostępności apteki dla Klientów, ponad normę określoną w pkt. 1.1 niniejszego ogłoszenia.

3.2. Cenę minimalną za 1m 2 powierzchni ustala się w wysokości 121,33miesięcznie netto. Do kwoty czynszu doliczony zostanie należny podatek VAT. Stawka bazowa czynszu podlega waloryzacji na dzień 1 marca każdego roku kalendarzowego wg wzrostu wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych opublikowanego przez GUS w Dzienniku Urzędowym

3.3. Oprócz czynszu, najemca będzie zobowiązany do ponoszenia kosztów eksploatacyjnych w każdym miesiącu kalendarzowym, na które składają się opłaty za media (energia elektryczna, woda zimna, ciepła, ścieki, ogrzewanie - koszty ustalane na podstawie urządzeń pomiarowych i zasad ustalonych przez dostawców), opłaty za wywóz nieczystości komunalnych, stała zryczałtowana opłata za korzystanie z części wspólnych (utrzymanie czystości przed budynkiem, na parkingu, konserwacja podnośnika), opłata za utylizację zużytych materiałów aptecznych. Wysokość opłat za media i usługi będzie wynikać z taryfy obowiązującej Szpital i może ulec zmianie.

3.4. Wybór oferty zostanie dokonany wg następujących dwóch kryteriów:

Kryterium I: cena= miesięczna stawka netto czynszu najmu za 1m2 wynajmowanej powierzchni lokalu - 70%, zgodnie z ofertą (w wypełnionym przez oferenta formularzu ofertowym).

Kryterium II: łączny czas dostępności apteki po spełnieniu normy określonej w pkt. 1.1 niniejszego ogłoszenia, że apteka będzie otwarta przez 7 dni w tygodniu co najmniej 12 godzin na dobę - 30 %, zgodnie z ofertą (w wypełnionym przez oferenta formularzu ofertowym)

Sposób oceny ofert:

Kryterium I: cena = miesięczna stawka netto czynszu najmu za 1m2 wynajmowanej powierzchni lokalu - 70 %, zgodnie z ofertą (w wypełnionym przez oferenta formularzu ofertowym),

Oferent, który zaoferuje najwyższą miesięczną stawkę brutto czynszu najmu za 1m2 wynajmowanej powierzchni otrzyma 70 pkt, pozostali otrzymają proporcjonalnie mniej pkt wg poniższego wzoru:

 

                                             cena brutto oferty badanej

uzyskana liczba punktów = -------------------------------------------------------------- x 70 pkt

                                           najwyższa cena brutto spośród oferowanych

 

 

Kryterium II

Oferent, który zaoferuje najdłuższy łączny czas dostępności apteki otrzyma 30 pkt, pozostali otrzymają proporcjonalnie mniej pkt wg poniższego wzoru:

 

                                             tygodniowy czas dostępności oferty badanej (liczony w godz.)

uzyskana liczba punktów = --------------------------------------------------------------------------------------------------x 30 pkt

                                             najwyższy tygodniowy czas dostępności spośród ofert (liczony w godz.)

 

Jako najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana ta oferta, która otrzyma łącznie najwyższą liczbę punktów w wyniku zsumowania punktacji oferty ocenionej wg Kryterium I oraz Kryterium II.

 

IV. KAUCJA

4.1. Oferent zobowiązany jest do wpłaty w dniu zawarcia umowy najmu kaucji (wyrównania wysokości w związku z zaliczeniem wadium, o którym mowa w pkt. 1.7) o równowartości 2 miesięcznego czynszu brutto określonego umową na rachunek bankowy Szpitala. Kaucja stanowić będzie zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w tym niezniszczenia przedmiotu najmu i zapłaty czynszu, wraz z odsetkami za opóźnienie oraz pozostałych należności, do których zobowiązany będzie najemca na podstawie zawartej umowy. Kaucja oferenta, z którą SPZOZ zawrze umowę najmu, zostanie zwrócona najemcy w terminie 30 dni od dnia zakończenia umowy, jednak nie wcześniej niż po rozliczeniu należności wobec Szpitala, względnie po ich potrąceniu. Kaucja nie podlega waloryzacji i oprocentowaniu. SPZOZ w Szamotułach zachowuje prawo do zatrzymania kaucji (przejścia na własność SPZOZ w Szamotułach) w następujących przypadkach:

  1. nieprzystąpienia z przyczyn niezależnych od SPZOZ w Szamotułach przez oferenta do zawarcia umowy najmu pomimo wyboru jego oferty,

  2. nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kserokopii zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej w terminie 3 miesięcy od daty podpisania umowy,

  3. podejmowania w trakcie trwania umowy działań bądź zaniechań sprzecznych z prawem, i umową, po jednokrotnym pisemnym upomnieniu i bezskutecznym upływie usunięcia uchybień, w tym m.in. przewidzianych ustawą z dnia z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tj. Dz.U.2017.2211 z późniejszymi zmianami).

 

V. SKŁADANIE OFERT

5.1. Oferty należy składać w Sekretariacie Szpitala, pokój nr 1, ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły w terminie do 30 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia, tj. najpóźniej do dnia 06.07.2018 r., do godz. 12:00. Jako moment złożenia oferty liczy się data jej wpływu do Zamawiającego.

 

VI. WYBÓR OFERTY

6.1. Oferty zostaną otwarte w dniu 06.07.2018r o godz. 12:15 w Sali Konferencyjnej SPZOZ w Szamotułach, ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły. Otwarcie ofert jest jawne.

6.2. Podczas otwarcia ofert do publicznej wiadomości podane zostaną informacje dotyczące danych oferentów oraz ceny i warunki dostępności apteki.

6.3. SPZOZ w Szamotułach dokona wyboru oferty zgodnie z kryteriami wskazanymi w pkt. 3 niniejszego ogłoszenia.

6.4. Oferty złożone po terminie lub niezgodne z treścią ogłoszenia zostaną przez SPZOZ w Szamotułach zostaną odrzucone.

6.5. Strony zawrą umowę najmu w terminie 14 dni od rozstrzygnięcia przetargu na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3.

6.6. SPZOZ w Szamotułach niezwłocznie zawiadomi uczestników postępowania o jego rozstrzygnięciu lub unieważnieniu.

6.7. SPZOZ w Szamotułach zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny bądź przedłużenia terminów podanych w niniejszym ogłoszeniu.

 

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach

Dyrektor SPZOZ w Szamotułach

Remigiusz Pawelczak

 

Załączniki do postępowania:

1. Formularz ofertowy.

2. Wyposażenie na stanie.

3. Projekt umowy.

4. Rzut pomieszczenia lokalu.

5. Zdjęcia lokalu.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Protokół z postępowania apteka 2018.pdf (PDF, 245.14Kb) 2018-07-06 13:52:07 283 razy
2 Zał. nr 1. Formularz - najem lokalu przetarg.doc (DOC, 116.50Kb) 2018-06-05 22:03:47 312 razy
3 Zał. nr 2 Wyposażenie na stanie.pdf (PDF, 47.49Kb) 2018-06-05 22:03:47 302 razy
4 Zał. nr. 3. Projekt umowy.pdf (PDF, 151.24Kb) 2018-06-05 22:03:47 364 razy
5 Zał. nr. 4. Rzut pomieszczeń lokalu.pdf (PDF, 114.06Kb) 2018-06-05 22:03:47 351 razy
6 Zał. nr. 5. Zdjęcia lokalu.rar (RAR, 698.22Kb) 2018-06-05 22:03:47 271 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Szymon Anioł 05-06-2018 22:03:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Szymon Anioł 06-06-2018
Ostatnia aktualizacja: Szymon Anioł 06-07-2018 13:52:07