Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dostawa i montaż dwóch urządzeń do zabezpieczenia instalacji wodnej przed odkładaniem się kamienia kotłowego

 

Szamotuły, 26.04.2018r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Postępowanie prowadzone o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty 30.000 euro

zgodnie z Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)

 

DYREKTOR SP ZOZ W SZAMOTUŁACH ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERT CENOWYCH NA:

DOSTAWĘ I MONTAŻ DWÓCH URZĄDZEŃ DO ZABEZPIECZENIA INSTALACJI WODNEJ PRZED ODKŁADANIEM SIĘ KAMIENIA KOTŁOWEGO

 

 1. Zamawiający:

SP ZOZ W SZAMOTUŁACH

UL. SUKIENNICZA 13, 64-500 SZAMOTUŁY

tel. 61 29 27 127 fax 61 29 27 102

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż dwóch urządzeń do zabezpieczenia instalacji wodnej przed odkładaniem się kamienia kotłowego.

Zaoferowane urządzenia muszą spełniać następujące kryteria:

 

Urządzenie nr 1

Urządzenie nr 2

średnica rury do 2” (do 50 mm)

średnica rury do 4” (do 100mm)

wydajność 0,2m3/h - 11m3/h lub 16m3/h na rurze z tworzywa sztucznego

wydajność 0,8m3/h - 42m3/h lub 62 m3/h na rurze z tworzywa sztucznego

technologia impulsów prądowych

technologia impulsów prądowych

wymagane miejsce na rurze 600 mm

wymagane miejsce na rurze 600 mm

sposób mocowania: na ścianie, mocowanie dołączone do urządzenia

sposób mocowania: na ścianie, mocowanie dołączone do urządzenia

 

Obydwa urządzenia muszą być dostosowane do pracy w układach ciepłowniczych. Dodatkowo posiadać diodę sygnalizującą pracę urządzenia oraz klasę ochronną IP54.

 

Termin realizacji : 4 tygodnie od daty zamówienia

 

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

1) Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy - wg załączonego wzoru formularza ofertowego - załącznik nr 1,

2) Zaparafowany wzór zlecenia na każdej stronie przez wykonawcę (załącznik nr 2 ).

3) Dokumenty potwierdzające właściwości techniczne zaoferowanych urządzeń (załącznik

Oferenta).

 

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

 

V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

 1. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Pan:

Szymon Anioł, e- mail s.aniol@szamotuly.med.pl, tel. 61 29 27 125

 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy Zamawiającego tj.: 7:30 - 14:00.

 

VI. Miejsce składania ofert

Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 10.05.2018 r. godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: SPZOZ w Szamotułach - Sekretariat Biura Dyrektora.

Oferta musi być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem DOSTAWA I MONTAŻ DWÓCH URZADZEŃ DO ZABEZPIECZENIA INSTALACJI WODNEJ PRZED ODKŁADANIEM SIĘ KAMIENIA KOTŁOWEGO nie otwierać przed 10.05.2018r. godz.10:15.

 

 

VII. Opis sposobu obliczania ceny

 1. Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto
  za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz termin wykonania.

 2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

 3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

 4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

 5. Wybór oferty zostanie dokonany wg następującego kryterium:

Kryterium: cena = cena brutto - 100 pkt., zgodnie z ofertą ( w wypełnionym przez oferenta formularzu ofertowym)

Oferent, który zaoferuje najniższą cenę zł otrzyma 100 pkt., pozostali otrzymają proporcjonalnie mniej pkt. Wg poniższego wzoru:

 

Najniższa cena brutto spośród oferowanych

Uzyskana liczba punktów = ------------------------------------- x 100 pkt.

Łączna cena brutto oferty badanej

 

Jako najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana ta oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów.

 

VIII. Informacje o formalnościach

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.

 2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
  o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

 4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.

 5. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

 6. Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

 

ZATWIERDZIŁ:

 

Dyrektor SPZOZ w Szamotułach

Remigiusz Pawelczak

 

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowo-cenowy

 2. Wzór zlecenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Scan - protokół.pdf (PDF, 367.64Kb) 2018-05-23 07:15:37 373 razy
2 Zał. nr 1 Formularz ofertowy.doc (DOC, 46.00Kb) 2018-04-26 09:10:17 359 razy
3 Zał. nr 2 Zlecenie.doc (DOC, 32.50Kb) 2018-04-26 09:10:17 349 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Szymon Anioł 26-04-2018 09:10:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Szymon Anioł 26-04-2018
Ostatnia aktualizacja: Szymon Anioł 23-05-2018 07:15:37