Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przegląd układów wentylacji i klimatyzacji wraz z wymianą filtrów

 

Szamotuły, 13.04.2018r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Postępowanie prowadzone o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty 30.000 euro
zgodnie z Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)

 

DYREKTOR SPZOZ W SZAMOTUŁACH ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERT CENOWYCH NA:

PRZEGLĄD UKŁADÓW WENTYLACJI I KLIMATYZACJI WRAZ Z WYMIANĄ FILTRÓW

I. Zamawiający:

SPZOZ w Szamotułach

ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły

tel. 61 29 27 101, fax. 61 29 27 102

email: sekretariat@szamotuly.med.pl

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest przegląd układu wentylacji i klimatyzacji wraz z wymianą filtrów:

 1. Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna - klimatyzacyjna VTS - Poradnie specjalistyczne w szpitalu

 • filtr Kieszeniowy F5 430x287x300-2szt.

 • Filtr kieszeniowy F5 286x287x300-3 szt

 1. Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna - klimatyzacyjna - Blok Operacyjny (wraz z zaprogramowaniem szafy sterowniczej opartej na regulatorach Siemens!)

CENTRALA SYSTEMAIR MAXI 1100

 • F-7 176x894x250-1szt.

 • F-5 176x894x250-1szt.

CENTRALA WENTYLACYJNA ZEWNĘTRZNA EUROCOND EC6 EC12

 • filtr kieszeniowy F5 592x592x600 - 2 szt.

 • filtr kieszeniowy F5 287x592x300 - 6 szt.

 • filtr kieszeniowy F5 592x592x300 - 6 szt.

 • filtr kieszeniowy F9 592x592x600 - 6 szt.

 • filtr kieszeniowy F9 287x592x300—6 szt.

 • filtr kieszeniowy F9 592x592x300 - 2 szt.

 • filtr kieszeniowy F9 287x592x600 - 4 szt.

 1. Agregat DAIKIN wody lodowej na wymienniku glikolowym

Do czynności dokonywanych podczas przeglądu / AGREGAT DAIKIN/ należy wliczyć:

sprawdzenie / wyczyszczenie skraplaczy

sprawdzenie pracy wentylatorów

sprawdzenie pracy sprężarek

sprawdzenie szczelności układu freonowego

sprawdzenie ciśnienia roboczego czynnika chłodniczego

sprawdzenie filtra wodnego

sprawdzenie pracy pompy wodnej obiegowej

sprawdzenie ciśnienia roboczego chłodziwa (wody lodowej)

sprawdzenie stanu zbiornika chłodziwa

sprawdzenie działania zaworu trójdrożnego

sprawdzenie mocowania agregatu

sprawdzenie poprawności działania automatyki urządzenia

sprawdzenie połączeń elektrycznych

sprawdzenie poprawności działania urządzenia

wyczyszczenie obudowy agregatu

inne zalecane przez wykonawcę, a konieczne do wykonania dla prawidłowego działania urządzenia

 

 1. Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna - klimatyzacyjna - RTG

 2. Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna VTS - SOR

 • Filtr kieszeniowy F4 429x287x300-4szt

 • Filtr kieszeniowy F7 429x287x600-4szt.

 1. Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna - Punkt wydawania bielizny

 • Filtr kieszeniowy F5 565x283x250-1szt

Do czynności dokonywanych podczas przeglądu CENTRAL oraz klimatyzacji należy wliczyć:

wymiana filtrów powietrza

wyczyszczenie i dezynfekcja wymienników (nagrzewnica, chłodnica) środkami grzybobójczymi

wyczyszczenie wewnętrznych segmentów centrali

sprawdzenie i wyczyszczenie tacy ociekowej

sprawdzenie odprowadzenia skroplin

sprawdzenie / wyczyszczenie wymiennika krzyżowego / rotora

sprawdzenie poprawności działania wentylatorów

sprawdzenie działania automatyki centrali

sprawdzenie działania przepustnic

sprawdzenie działania siłowników

sprawdzenie działania sterownika

sprawdzenie połączeń elektrycznych

sprawdzenie napięcia paska klinowego

sprawdzenie poprawności działania urządzenia

sprawdzenie szczelności centrali wentylacyjnej

sprawdzenie mocowania centrali wentylacyjnej

wyczyszczenie obudowy centrali wentylacyjnej

inne zalecane przez wykonawcę, a konieczne do wykonania dla prawidłowego działania urządzenia

 

Lennox

Klimatyzator

1500 W

2 razy w roku

Blok Porodowy

mała sala

Lennox

Klimatyzator

2500 W

2 razy w roku

Blok Porodowy

duża sala

 

 

 1. Klimatyzacja w technologii kanałowej - Blok porodowy

  AYOG45LBT8/T002905

  3,45 kg, czynnik R-410A

  2 razy w roku, listopad 2018 i kwiecień 2019r.

  Dach

  ASYG122LMCA/E156350

   

  2 razy w roku, listopad 2018 i kwiecień 2019r.

  Sala nr 115

  ASYG12LMCA/E156467

   

  2 razy w roku, listopad 2018 i kwiecień 2019r

  Sala nr 114

  ASYG09LMCA/E132839

   

  2 razy w roku, listopad 2018 i kwiecień 2019r

  Sala nr 113

  ASYG07LMCA/E108753

   

  2 razy w roku, listopad 2018 i kwiecień 2019r

  Sala nr 112

  ASYG12LMCA/E156470

   

  2 razy w roku, listopad 2018 i kwiecień 2019r

  Sala nr 111

  ASYG09LMCA/E118763

   

  2 razy w roku, listopad 2018 i kwiecień 2019r

  Sala nr 110

  Klimatyzator Sunico ASN-18HR 2 szt.

  Dwie sale chorych

  Klimatyzator YORK

  Sekretarki medyczne

   

  Terminy wykonywania przeglądów (2 razy w roku przegląd wraz z wymianą filtrów) to:

  w przypadku Chirurgii przeglądy wykonać w listopadzie 2018r. oraz kwietniu 2019r.

   

   

  III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

   

  IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
  przekazywania oświadczeń i dokumentów.

   

  V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

  Waldemar Nowak 61 29 27 132 w.nowak@szamotuly.med.pl

   

  VI. Miejsce składania ofert

  VII. Opis sposobu obliczania ceny

  Kryterium I: cena= cena brutto - 100 pkt., zgodnie z ofertą (w wypełnionym przez oferenta formularzu ofertowym)

   

  Sposób oceny ofert:

  Kryterium I

  Oferent, który zaoferuje najniższą cenę zł otrzyma 100 pkt., pozostali otrzymają proporcjonalnie mniej pkt. wg poniższego wzoru:

   

  Najniższa cena brutto spośród oferowanych

  uzyskana liczba punktów = ------------------------------------------------------ x 100 pkt.

  Łączna cena brutto oferty badanej

   

   

  VIII. Informacje o formalnościach

   

   

  ZATWIERDZIŁ:

   

  Dyrektor SPZOZ w Szamotułach

  Remigiusz Pawelczak

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1. Klimatyzacja - Oddział Chirurgii

   • do 30.05.2018r.

   • do 30.11.2018r.

   1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2.

   2. Zalecana wizja lokalna obiektu po uprzednim umówieniu terminu.

   3. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.

   4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminy składania ofert

   5. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 1 rok od daty podpisania umowy.

   1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
    wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy - wg załączonego wzoru formularza ofertowego - załącznik nr 1,

   2. Zaparafowane projekty umów na każdej stronie przez Wykonawcę - załącznik nr 2

   3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (załącznik Wykonawcy);.

   4. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; (załącznik Wykonawcy);.

   5. Certyfikat dla przedsiębiorców z F-Gazy (załącznik Wykonawcy);.

   1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

   1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Pan/i:

   1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy Zamawiającego tj.: 7:30 - 14:00.

   1. Ofertę cenową należy: złożyć w terminie do dnia 27.04.2018r.. godz.11:00 w siedzibie Zamawiającego : SPZOZ w Szamotułach - Sekretariat Biura Dyrektora, w zamkniętej kopercie z dopiskiem PRZEGLĄD UKŁADÓW WENTYLACJI I KLIMATYZACJI WRAZ Z WYMIANĄ FILTRÓW

   1. Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto
    za wykonanie przedmiotu zamówienia.

   2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

   3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

   4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

   5. Wybór oferty zostanie dokonany wg następujących dwóch kryteriów:

   1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.

   2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
    o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

   3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

   4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.

   5. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

   6. Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Scan - protokół.pdf (PDF, 313.45Kb) 2018-05-15 09:22:02 275 razy
2 Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc (DOC, 46.00Kb) 2018-04-13 08:33:10 277 razy
3 Załącznik nr 2 - Projekt umowy.doc (DOC, 69.50Kb) 2018-04-13 08:33:10 316 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Szymon Anioł 13-04-2018 08:33:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Szymon Anioł 13-04-2018
Ostatnia aktualizacja: Szymon Anioł 15-05-2018 09:22:02