Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dostawa opasek na rękę pacjenta i artykułów biurowych dla SP ZOZ w Szamotułach

 

Szamotuły, 10.04.2018 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Postępowanie prowadzone o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty 30.000 euro
zgodnie z Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)

 

DYREKTOR SPZOZ W SZAMOTUŁACH ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERT CENOWYCH NA:

DOSTAWA OPASEK NA RĘKĘ PACJENTA I ARTYKUŁÓW BIUROWYCH DLA SP ZOZ W SZAMOTUŁACH

 

I. Zamawiający:

SPZOZ w Szamotułach

ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły

tel. 61 29 27 101, fax. 61 29 27 102

email: sekretariat@szamotuly.med.pl

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy (w miarę zgłaszanych potrzeb) opasek na rękę pacjenta i artykułów biurowych.

Niniejsze postępowanie składa się z dwóch pakietów, które przedstawia poniższa tabela:

 

Pakiet nr 1

Artykuły biurowe

Pakiet nr 2

Opaski na rękę pacjenta

 

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (Pakiet nr 1 i Pakiet nr 2)

3. Zaoferowane artykuły biurowe oraz opaski na rękę pacjenta muszą być odpowiedniej jakości tzn. zgodne z opisem określonym w załączniku nr 3.

4. Dostawy realizowane będą sukcesywnie w miarę zgłaszanych przez Zamawiającego potrzeb bezpośrednio do działu technicznego - magazynu (loco piwnica poziom -1) Zamawiającego mieszczącego się w Szamotułach przy ul. Sukienniczej 13.

5. Poszczególne dostawy realizowane będą na podstawie zamówień w ilościach i asortymencie, składanych drogą elektroniczną przez Zamawiającego.

6. Każdorazowa dostawa przedmiotu zamówienia realizowana będzie przez Wykonawcę na podstawie odrębnych zapotrzebowań składanych drogą elektroniczną przez Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 13.30 z terminem realizacji maksymalnie od 1 do 5 dni od daty złożenia zamówienia

7. Dostawy odbywać się będą na koszt i ryzyko Wykonawcy.

8. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć przedmiot zamówienia w godzinach urzędowania Zamawiającego tj. od 7.30 - 13.30 odpowiednio do tego przystosowanym środkiem transportu spełniającym wymagania narzucone przepisami prawa.

9. Do każdorazowej dostawy Wykonawca załączy fakturę VAT, która będzie specyfikacją dostawy w dwóch egzemplarzach (oryginał +1 kopia). Druga kopia stanowić będzie podstawę potwierdzenia przyjęcia dostawy.

10. W przypadku wystąpienia wad w dostarczonych artykułach w okresie 12 m-cy od ich odbioru Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany wadliwych artykułów na wolne od wad w terminie 7 dni od zgłoszenia reklamacyjnego.

11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości asortymentu objętego przedmiotem zamówienia, na rzecz innego, stanowiącego przedmiot zamówienia - do łącznej kwoty nominalnej zobowiązania. W takim przypadku Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zwiększeniu lub zmniejszeniu określonego asortymentu. Zamiana taka nie wymaga odrębnego aneksu.

12. Z tytułu nie zrealizowania całości dostaw, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiającego.

13. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania artykułów równoważnych do wskazanych pod warunkiem, że artykuł równoważny będzie posiadać parametry wskazane przez Zamawiającego lub lepsze. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę artykułu równoważnego należy podać nazwę artykułu lub producenta. Wszystkie nazwy podane przez Zamawiającego w załącznikach do specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy traktować jako standardy jakościowe.

W przypadku wystąpienia w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych czy też znaków towarowych, rozwiązań technicznych i technologicznych, zamawiający informuje, że wskazania takie mają wyłącznie charakter przykładowy wskazujący wyłącznie parametry użytkowe i techniczne, które są istotne dla Zamawiającego. W związku z powyższym w takim przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. Za ofertę równoważną Zamawiający uzna ofertę, w której zaproponowano przedmiot zamówienia o parametrach technicznych i użytkowych nie gorszych niż określone w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Wykonawca w takim przypadku obowiązany jest przedstawić w ofercie wykaz rozwiązań równoważnych, pozycję, której rozwiązanie równoważne dotyczy oraz szczegółowy opis rozwiązania równoważnego.

Celem Zamawiającego jest jedynie pozyskanie w jak najniższych kosztach łącznych przedmiotu zamówienia najwyższej jakości i funkcjonalności.

14.Wzór umowy stanowi załącznik nr 2.

15.Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.

16.Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

17.Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 24 miesiące od daty zawarcia umowy

 

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:

 1. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy - wg załączonego wzoru formularza ofertowego - załącznik nr 1.

 2. Wypełniony i podpisany przez wykonawcę formularz asortymentowo-ilościowo-cenowy stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego postepowania.

 3. Zaparafowane projekty umów na każdej stronie przez Wykonawcę - załącznik nr 2.

 4. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (załącznik Wykonawcy).

 5. W przypadku, gdy Wykonawca działa przez pełnomocnika, do oferty winien być dołączony dokument stwierdzający upoważnienie pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy (pełnomocnictwo) (załącznik Wykonawcy).

 6. W przypadku powołania się na rozwiązania równoważne, Wykonawca jest zobowiązany przedstawić w ofercie wykaz rozwiązań równoważnych, pozycję, której rozwiązanie równoważne dotyczy oraz szczegółowy opis rozwiązania równoważnego (załącznik Wykonawcy).

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów.

 1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

V. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów.

1. Za zrealizowane dostawy Wykonawca wystawiać będzie faktury częściowe.

2. Termin realizacji płatności do 30 dni od dnia zrealizowania dostawy oraz potwierdzenia jej kompletności.

VI. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

 1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Pani:

Beata Purgiel 61 29 27 121 magazyn@szamotuly.med.pl

 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy Zamawiającego tj.: 7:30 - 13:30.

 

VII. Miejsce składania ofert

 1. Ofertę cenową należy: złożyć w terminie do dnia 24.04.2018r. do godz.10:00 w siedzibie Zamawiającego : SPZOZ w Szamotułach - Sekretariat Biura Dyrektora, w zamkniętej kopercie z dopiskiem DOSTAWA OPASEK NA RĘKĘ PACJENTA I ARTYKUŁÓW BIUROWYCH DLA SP ZOZ W SZAMOTUŁACH. Nie otwierać przed 24.04.2018r. godz. 10:15.

 

VIII. Opis sposobu obliczania ceny oferty

 1. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia „Formularza asortymentowo - ilościowo - cenowego i określenia w nim cen na wszystkie elementy zamówienia.

 2. Cenę oferty stanowi suma wartości wszystkich pozycji „Formularza asortymentowo-ilościowo- cenowego”, zawierająca wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia

 3. Ostateczna cena oferty winna być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

 4. Cena winna być podana w polskich złotych.

 5. Ceny na dostarczany przedmiot umowy nie ulegną zmianie w okresie trwania umowy.

 6. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

 

XI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający przyjął następujące kryteria:

- Cena brutto za realizację zamówienia - 95 %

- Termin realizacji zamówienia - 5 %

Ocena terminu realizacji zamówienia (oferta może uzyskać maksymalnie 5 punktów całkowitej oceny): 1-5 pkt. Najkrótszy termin uzyskuje najwyższą ocenę przy czym najkrótszy termin nie może być krótszy niż jeden dzień.

B. Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów

1) ocena ofert dokonywana będzie według wzorów:

 

najniższa zaoferowana cena brutto

Cx = ------------------------------------------- x 95 % x 100 pkt

cena brutto oferty ocenianej

 

Cx - ilość punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium cena brutto - 95 %

 

 

najkrótszy termin realizacji zamówienia

Cy = ------------------------------------------------------ x 5 % x 100 pkt

badany termin realizacji zamówienia

 

Cy - ilość punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium termin realizacji- 5 %

 

 

C = Cx + Cy

C - łączna wartość punktowa oferty

 

Obliczenia będą dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

Jako najkorzystniejsza, zostanie wybrana ta oferta, która zdobędzie największą liczbę punktów.

 

 

X. Informacje o formalnościach

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.

 2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
  o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

 4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.

 5. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

 6. Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

 

 

ZATWIERDZIŁ:

 

Dyrektor SPZOZ w Szamotułach

Remigiusz Pawelczak

 

 

 

 

 

 

 

 

Znak sprawy: DTA-075-09/2018

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Protokół z postepowania - opaski.odt (ODT, 10.41Kb) 2018-05-17 12:27:06 267 razy
2 Scan - protokół opaski.pdf (PDF, 328.26Kb) 2018-05-16 08:51:41 5 razy
3 Scan - protokół artykuły biurowe.pdf (PDF, 367.53Kb) 2018-05-16 08:51:41 275 razy
4 Odpowiedź - dostawa opasek na rękę pacjenta oraz art. biurowych.doc (DOC, 26.00Kb) 2018-04-18 13:46:12 290 razy
5 Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc (DOC, 39.00Kb) 2018-04-10 12:32:01 309 razy
6 Załącznik nr 2 - wzór umowy.doc (DOC, 51.00Kb) 2018-04-10 12:32:01 312 razy
7 Załącznik nr 3 - formularz asortymentowo-ilościowo-cenowy.xls (XLS, 60.00Kb) 2018-04-10 12:32:01 327 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Szymon Anioł 10-04-2018 12:32:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Szymon Anioł 10-04-2018
Ostatnia aktualizacja: Szymon Anioł 17-05-2018 12:27:06