Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

NAPRAWA ZASILACZA UPS

 

Szamotuły, 21.03.2018r.

 

 

Zapytanie ofertowe

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)

 

I. Zamawiający: SPZOZ W SZAMOTUŁACH

Adres do korespondencji: UL. SUKIENNICZA 13, 64-500 SZAMOTUŁY

tel. 61 29 27 124 fax 61 29 27 102

 

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na:

NAPRAWA ZASILACZA UPS

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac naprawczych zasilacza UPS Powerware 9150 12,5kVA 200-240V/100-120V 2/2

Zakres prac obejmuje:

- wymianę uszkodzonych części ich dostawę i montaż

- utylizację zdemontowanych części

- sprawdzenie działania sprzętu po naprawie

 1. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.

 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

1) Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy - wg. załączonego wzoru formularza ofertowego - załącznik nr 1,

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - załącznik Wykonawcy.

3) Wypełniony i zaparafowany wzór zlecenia. - załącznik nr 2

 

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

 

V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

 1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Pan:

- Szymon Anioł Tel. 61 29 27 124, s.aniol@szamotuly.med.pl

 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy Zamawiającego tj.: 7:30 - 14:00.

 

VI. Miejsce składania ofert

Ofertę cenową należy złożyć w ciągu 14 dni kalendarzowych od ogłoszenia, w siedzibie Zamawiającego : SPZOZ w Szamotułach do dnia 04.04.2018r. godz. 10:00, w Sekretariacie Biura Dyrektora.

Oferta musi być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem NAPRAWA ZASILACZA UPSnie otwierać przed 04.04.2018r. godz.10:15.

 

VII. Opis sposobu obliczania ceny

 1. Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto
  za wykonanie przedmiotu zamówienia w określonym terminie wykonania robót (max 4 tygodnie).

 2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

 3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

 4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

 

VIII. Informacje o formalnościach

 1. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
  o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

 2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

 3. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.

 4. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

 5. Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowo-cenowy

 2. Wzór zlecenia

 

 

ZATWIERDZIŁ

Dyrektor SP ZOZ w Szamotułach

Remigiusz Pawelczak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Skan - protokół.pdf (PDF, 445.86Kb) 2018-04-10 11:41:37 419 razy
2 Zestawienie ofert.doc (DOC, 31.00Kb) 2018-04-09 13:44:41 373 razy
3 Odpowiedź - naprawa zasilacza UPS.doc (DOC, 33.00Kb) 2018-03-22 08:58:47 455 razy
4 Zał. nr 1 Formularz ofertowy.doc (DOC, 45.50Kb) 2018-03-21 13:56:21 426 razy
5 Zał. nr 2 Wzór zlecenia.doc (DOC, 32.00Kb) 2018-03-21 13:56:21 426 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Szymon Anioł 21-03-2018 13:56:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Szymon Anioł 21-03-2018
Ostatnia aktualizacja: Szymon Anioł 10-04-2018 11:41:37