Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Przegląd kominiarski i stała obsługa budynków SP ZOZ

 

Szamotuły, 15.03.2018 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Postępowanie prowadzone o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty 30.000 euro
zgodnie z Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)

 

DYREKTOR SPZOZ W SZAMOTUŁACH ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERT CENOWYCH NA:

PRZEGLĄD KOMINIARSKI I STAŁA OBSŁUGA BUDYNKÓW SPZOZ

 

I. Zamawiający:

SPZOZ w Szamotułach

ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły

tel. 61 29 27 101, fax. 61 29 27 102

email: sekretariat@szamotuly.med.pl

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług kominiarskich tj. czyszczenia kominów i kanałów wentylacyjnych oraz wykonania przeglądów okresowych w budynkach SPZOZ w Szamotułach.

 • Szpital, ul. Sukiennicza 13

 • Ośrodek Zdrowia Nojewo

 • ZRM w Pniewach, ul. Targowa

 

Szczegółowy zakres usług obejmuje:

 1. usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w budynkach w oparciu o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719):

 • czyszczenie przewodów dymowych - 4 razy w roku (I, II, III, IV kwartał)

 • czyszczenie przewodów spalinowych wraz z nasadami kominowymi - 2 razy w roku

 • czyszczenie przewodów wentylacyjnych - 1 raz w roku

W ramach czyszczenia przewodów kominowych Wykonawca w szczególności:

 • wybiera sadze z kanałów,

 • wybiera zanieczyszczenia z otworów spalinowych

 • sprawdza, czy nie nastąpiły: zatkania przewodów kominowych, uszkodzenie przewodów kominowych, niewłaściwe składowanie materiałów przy drzwiczkach wyciorowych lub kontrolnych.

 1. przeprowadzanie okresowej kontroli technicznej przewodów kominowych - 1 raz w roku w miesiącu wrześniu w oparciu o art. 62 ust.1 pkt 1 lit.c ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z póź. zm.), w tym sprawdzenie:

 • drożności pionów kominowych,

 • stanu technicznego głowic i nasad kominowych,

 • ciągu kominowego,

Zamawiający nie dopuszcza używania przy sprawdzaniu ciągu kominowego, otwartego ognia w postaci świeczek, zapalniczek lub przepalania gazetami.

 • stanu technicznego przewodów, czopuchów, kanałów, drzwiczek kominowych, wyciorowych, ław kominowych, włazów kominowych,

 • prawidłowości podłączeń kominowych

 • czy nie występują uszkodzenia: przewodów kominowych, kanałów i czopuchów, rur i łączników, włazów kominowych, drzwiczek kominowych, rewizyjnych, wyciorowych, ław kominowych.

 1. Sporządzanie protokołów z przeprowadzonych przeglądów przewodów kominowych, spalinowych, wentylacyjnych i dymowych (podpisanych przez osobę posiadającą stosowne kwalifikacje i uprawnienia zawodowe oraz potwierdzającego wykonanie przeglądu) oraz sporządzanie opinii i zaleceń na podstawie przeprowadzonych kontroli i badań.

 2. Sporządzenie pełnej inwentaryzacji kominów - osobny załącznik

 

 1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2.

 2. Zalecana wizja lokalna obiektu po uprzednim umówieniu terminu.

 3. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.

 4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 5. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 01.04.2018r. do 31.03.2019r.

 

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

 1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
  wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy - wg załączonego wzoru formularza ofertowego - załącznik nr 1,

 2. Zaparafowane projekty umów na każdej stronie przez Wykonawcę - załącznik nr 2

 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (załącznik Wykonawcy);.

 

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów.

 1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

 

V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

 1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Pan/i:

Szymon Anioł 61 29 27 125 s.aniol@szamotuly.med.pl

 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy Zamawiającego tj.: 7:30 - 14:00.

 

VI. Miejsce składania ofert

 1. Ofertę cenową należy: złożyć w terminie do dnia 29.03.2018r. do godz.11:00 w siedzibie Zamawiającego : SPZOZ w Szamotułach - Sekretariat Biura Dyrektora, w zamkniętej kopercie z dopiskiem PRZEGLĄD KOMINIARSKI I STAŁA OBSŁUGA BUDYNKÓW SPZOZ

 

VII. Opis sposobu obliczania ceny

 1. Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto
  za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

 3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

 4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

 5. Wybór oferty zostanie dokonany wg kryterium CENA

Kryterium: cena= cena brutto - 100 pkt., zgodnie z ofertą (w wypełnionym przez oferenta formularzu ofertowym)

 

Sposób oceny ofert:

Oferent, który zaoferuje najniższą cenę zł otrzyma 100 pkt., pozostali otrzymają proporcjonalnie mniej pkt. wg poniższego wzoru:

 

Najniższa cena brutto spośród oferowanych

uzyskana liczba punktów = ------------------------------------------------------ x 100 pkt.

Łączna cena brutto oferty badanej

 

Jako najkorzystniejsza, zostanie wybrana ta oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów

 

VIII. Informacje o formalnościach

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.

 2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
  o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

 4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.

 5. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

 6. Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

 

 

ZATWIERDZIŁ:

 

Dyrektor SPZOZ w Szamotułach

Remigiusz Pawelczak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Scan - protokół.pdf (PDF, 299.82Kb) 2018-04-06 06:25:46 587 razy
2 Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc (DOC, 46.00Kb) 2018-03-15 08:42:02 596 razy
3 Załącznik nr 2 - Projekt umowy.doc (DOC, 57.50Kb) 2018-03-15 08:42:02 584 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Szymon Anioł 15-03-2018 08:42:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Szymon Anioł 15-03-2018
Ostatnia aktualizacja: Szymon Anioł 06-04-2018 06:25:46