Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZP-381-14 Dostawa mebli biurowych dla SPZOZ w Szamotułach

Ogłoszenie nr 597039-N-2017 z dnia 2017-10-04 r.
 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej: ZP-381-14/2017 Dostawa medli biurowych dla SPZOZ w Szamotułach.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, krajowy numer identyfikacyjny 55382200000, ul. ul. Sukiennicza  13 , 64500   Szamotuły, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 612 927 103, e-mail zam.pub@szamotuly.med.pl, faks 612 927 102.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ZP-381-14 Ogłoszenie.htm (HTM, 67.KB) 2017-10-04 11:29:02 67.KB 487 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 ZP-381-14 SIWZ Meble.pdf (PDF, 426KB)
Po terminie otwarcia ofert
2017-10-04 11:31:18 426KB 63 razy
2 Załącznik nr 1 Formularz ofertowy-1.doc (DOC, 77KB)
Po terminie otwarcia ofert
2017-10-04 11:31:40 77KB 74 razy
3 Załącznik nr 2 ? Formularz cenowy.docx (DOCX, 31.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2017-10-04 11:31:59 31.KB 97 razy
4 Załącznik nr 4 - oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia_1472806828.rtf (RTF, 43.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2017-10-04 11:32:22 43.KB 52 razy
5 Załącznik nr 5 - Oświadczenie grupa kapitałowa.rtf (RTF, 48.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2017-10-04 11:32:42 48.KB 43 razy
6 Załacznik nr 6 projekt - UMOWA nr.docx (DOCX, 21.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2017-10-04 11:33:01 21.KB 43 razy
7 Meble AIiT.zip (ZIP, 4.3MB)
Po terminie otwarcia ofert
2017-10-04 11:33:22 4.3MB 63 razy
8 Meble BOZ rys. M1-M9.zip (ZIP, 4.6MB)
Po terminie otwarcia ofert
2017-10-04 11:33:42 4.6MB 56 razy
9 Meble BOZ rys. M10-M19.zip (ZIP, 3.1MB)
Po terminie otwarcia ofert
2017-10-04 11:33:57 3.1MB 51 razy
10 Meble BOZ rys. M20-M26.zip (ZIP, 2.3MB)
Po terminie otwarcia ofert
2017-10-04 11:34:12 2.3MB 46 razy
11 Meble BOZ Rzut I piętra i parteru.zip (ZIP, 1.2MB)
Po terminie otwarcia ofert
2017-10-04 11:34:33 1.2MB 38 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 ZP-381-14 Informacja z otwarcia ofert.doc (DOC, 37KB) 2017-10-13 13:36:33 37KB 398 razy
Wynik postępowania
1 ZP-381-14 Wybór oferty.doc (DOC, 40KB) 2017-10-19 13:08:00 40KB 381 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maria Stróżyk 04-10-2017 11:29:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maria Stróżyk 04-10-2017
Ostatnia aktualizacja: Maria Stróżyk 19-10-2017 13:08:00