Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZP-381-8 Dostawa mebli biurowych i krzeseł dla SPZOZ w Szamotułach

Ogłoszenie nr 580034-N-2017 z dnia 2017-08-29 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej: Dostawa mebli biurowych i krzeseł dla SPZOZ w Szamotułach
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu
 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, krajowy numer identyfikacyjny 55382200000, ul. ul. Sukiennicza 13 , 64500 Szamotuły, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 612 927 103, e-mail zam.pub@szamotuly.med.pl, faks 612 927 102.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
 


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
www.szamotuly.med.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pocztą
Adres:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach, ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa mebli biurowych i krzeseł dla SPZOZ w Szamotułach
Numer referencyjny: ZP-381-8/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie wraz z rozładunkiem (w tym: wniesienie i ustawienie) do miejsc wskazanych w załączniku do SIWZ oraz montaż mebli biurowych oraz krzeseł dla komórek organizacyjnych SPZOZ – zgodnie z opisem i wykazem zawartym w załączniku nr 2 do SIWZ. Przez montaż należy rozumieć instalację kompletnych i gotowych do użycia mebli z uwzględnieniem ich dostosowania do pomieszczeń, w których będą użytkowane oraz do elementów znajdujących się w tych pomieszczeniach. Montaż będzie polegał w szczególności na ustawieniu lub powieszeniu, skręceniu, złożeniu, wypoziomowaniu poszczególnych elementów wyposażenia będących przedmiotem zamówienia. 2. Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów CPV: 39.10.00.00-3 – Meble 39.12.10.00-6 – Biurka i stoły 39.14.13.00-5 – Szafy 39.11.30.00-7 - Różne siedziska i krzesła 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają rysunki techniczne stanowiące załącznik do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia) określające nazwę artykułu wraz z opisem jego wymaganych właściwości. Ofertę należy złożyć zgodnie ze wzorem formularza ofertowego stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ (formularz ofertowy). Wykonawca uzupełnia formularz w zakresie oferowanych zadań, w pozostałym zakresie wpisuje „nie dotyczy”. Każde zadanie będzie oceniane oddzielnie. Wykonawca udzieli gwarancji na okres minimum 24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń (dotyczy obu zadań). 4. Meble objęte przedmiotem zamówienia muszą być fabrycznie nowe, identyczne w obrębie poszczególnych pozycji oraz pozbawione defektów i wad konstrukcyjnych, które mogłyby się ujawnić podczas ich użytkowania. 5. Materiały użyte do wyrobu mebli (w szczególności: kleje, lakiery, farby, impregnaty, laminaty, materiały tapicerskie) muszą posiadać atesty dopuszczające je do stosowania w produkcji mebli wykorzystywanych w pomieszczeniach przeznaczonych na czasowy i stały pobyt ludzi. 6. Zamawiający zastrzega, iż wskazane w opisie kolory stanowią wytyczne kolorystyczne, a Wykonawca przed rozpoczęciem produkcji zobowiązany jest do uzgodnienia i uzyskania akceptacji. Istotne ustalenia zostaną ujęte w formie notatki akceptowanej przez przedstawicieli obu Stron. Dokładna kolorystyka zostanie uzgodniona w terminie – 2 dni od daty podpisania umowy. 7. Dostawa obejmuje transport, wniesienie na miejsce wskazane przez Zamawiającego oraz montaż na koszt Wykonawcy. Lokalizację dostawy: Samodzielny Publiczny Zakład opieki Zdrowotnej w Szamotułach, ul. Sukiennicza 13, Budynek ochrony zdrowia. 8. Wykonawca ponosi ryzyko utraty bądź uszkodzenia mebli do momentu ich odebrania przez Zamawiającego. 9. Przekazanie przedmiotu zamówienia odbywać się będzie protokolarnie przy obecności Wykonawcy i Zamawiającego. 10. Wymagany okres gwarancji: min. 2 lata, liczone od dnia dokonania odbioru przedmiotu zamówienia. 11. Dokładna kolorystyka zostanie uzgodniona w terminie – 2 dni od daty podpisania umowy. 12. Podczas wykonywania prac Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo i higienę pracy swoje i swoich pracowników a także za ewentualne szkody spowodowane Zamawiającemu i osobom trzecim. 13. Wymiary mebli podane w załączniku są przybliżone. Zamawiający dopuszcza możliwość zaproponowania mebli z niewielkim odstępstwem (rzędu 2%), jeżeli określone w formularzu cenowym miejsce użytkowania będzie na to pozwalało i za wyjątkiem tych mebli, które stanowią doposażenie do już użytkowanych. Zamawiający wymaga, aby meble stanowiące doposażenie, były maksymalnie zbliżone stylowo, konstrukcyjnie, kolorystycznie i materiałowo do już użytkowanych. 14. Cena oferty musi zawierać wliczone wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym m.in.: koszty dostawy – transportu przedmiotu zamówienia do komórek organizacyjnych SPZOZ (w miejsce wskazane przez Zamawiającego rozładunku, wniesienia, montażu, ustawienia, a także uwzględniać podatki oraz rabaty, upusty, itp.

II.5) Główny kod CPV: 39100000-3
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

39121000-6

39141300-5

39113000-7II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach: 42
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium

 


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Tak
Informacje dodatkowe:

 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

 


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

termin dostawy

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 2. Zamawiający może odstąpić od umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w tym w szczególności gdy Wykonawca nie zrealizuje przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2. 3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-09-08, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ZP-381-8 Ogłoszenie nr 580034.doc (DOC, 71.KB) 2017-08-29 17:21:01 71.KB 526 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ 8-2017 Meble.pdf (PDF, 428KB)
Po terminie otwarcia ofert
2017-08-29 17:21:48 428KB 85 razy
2 Załącznik nr 1 Formularz ofertowy-1.doc (DOC, 73KB)
Po terminie otwarcia ofert
2017-08-29 17:22:20 73KB 46 razy
3 Załącznik nr 2 ? Formularz cenowy.docx (DOCX, 38.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2017-08-29 17:22:56 38.KB 83 razy
4 Meble AIiT.zip (ZIP, 4.3MB)
Po terminie otwarcia ofert
2017-08-29 17:23:29 4.3MB 99 razy
5 Meble BOZ rys. M1-M9.zip (ZIP, 4.6MB)
Po terminie otwarcia ofert
2017-08-29 17:24:03 4.6MB 111 razy
6 Meble BOZ rys. M10-M19.zip (ZIP, 3.1MB)
Po terminie otwarcia ofert
2017-08-29 17:24:30 3.1MB 87 razy
7 Meble BOZ rys. M20-M26.zip (ZIP, 2.3MB)
Po terminie otwarcia ofert
2017-08-29 17:24:54 2.3MB 85 razy
8 Meble BOZ Rzut I piętra i parteru.zip (ZIP, 1.2MB)
Po terminie otwarcia ofert
2017-08-29 17:25:46 1.2MB 116 razy
9 Załącznik nr 4 - oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia_1472806828.rtf (RTF, 43.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2017-08-29 17:26:34 43.KB 38 razy
10 Załącznik nr 5 - Oświadczenie grupa kapitałowa.rtf (RTF, 48.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2017-08-29 17:26:49 48.KB 46 razy
11 Załacznik nr 6 projekt - UMOWA nr.docx (DOCX, 21.KB)
Po terminie otwarcia ofert
2017-08-29 17:27:07 21.KB 49 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 ZP-381-8 Odpowiedzi I meble.doc (DOC, 31.KB) 2017-09-01 09:38:25 31.KB 490 razy
2 ZP-381-8 Odpowiedzi II meble.doc (DOC, 40.KB) 2017-09-05 11:58:25 40.KB 463 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 ZP-381-8 Informacja z otwarcia ofert.doc (DOC, 40.KB) 2017-09-13 11:06:31 40.KB 462 razy
Wynik postępowania
1 ZP-381-8 Wybór oferty.doc (DOC, 35.KB) 2017-09-20 11:19:36 35.KB 438 razy
2 ZP-381-8 Wybór meble - ponownie.doc (DOC, 30KB) 2017-10-03 13:05:59 30KB 443 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maria Stróżyk 29-08-2017 17:21:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maria Stróżyk 29-08-2017
Ostatnia aktualizacja: Maria Stróżyk 03-10-2017 13:05:59