Ogłoszenie nr 597542-N-2017 z dnia 2017-10-04 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej: ZP-381-12 DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO HEMATOLOGII ORAZ KOAGULOLOGII, HEMOGLOBINY GLIKOWANEJ WRAZ Z DZIERŻAWĄ I SERWISEM APARATÓW
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, krajowy numer identyfikacyjny 55382200000, ul. ul. Sukiennicza  13 , 64500   Szamotuły, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 612 927 103, e-mail zam.pub@szamotuly.med.pl, faks 612 927 102.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.szamotuly.med.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pocztą
Adres:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach, ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZP-381-12 DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO HEMATOLOGII ORAZ KOAGULOLOGII, HEMOGLOBINY GLIKOWANEJ WRAZ Z DZIERŻAWĄ I SERWISEM APARATÓW
Numer referencyjny: ZP-381-12
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Pakiet nr 1 1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa odczynników do hematologii i hemoglobiny glikowanej wraz z dzierżawą aparatów oraz zapewnienie usługi serwisowej oferowanych urządzeń w ramach dzierżawy. a) Dostawa w ramach dzierżawy wraz z montażem i uruchomieniem aparatów do badań (zgodnie z załącznikiem: 3A do SIWZ). Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia spełniał wszystkie narzucone przepisami prawa wymagania w zakresie dopuszczenia do obrotu na terenie RP, posiadał wymagane przepisami prawa świadectwa rejestracyjne zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2017 poz. 211) b) Sukcesywna dostawa odczynników (w miarę zgłaszanych potrzeb) w okresie 24 miesięcy od daty zawarcia umowy, do wykonania badań w ilościach opisanych w załącznikach nr 3A do siwz. Dostawy odbywać się będą na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wielkość dostaw będzie realizowana przez Wykonawcę na podstawie zamówień składanych przez Zamawiającego drogą elektroniczną w uzgadnianych na bieżąco ilościach i asortymencie. c)Termin realizacji zamówienia na odczynniki Zamawiający ustala od 1 do 3 dni roboczych od chwili przyjęcia przez Wykonawcę zgłoszonego zapotrzebowania. d) Zamawiający wymaga, żeby zaoferowany przedmiot zamówienia w dniu dostawy charakteryzował się nie krótszą niż 12 miesięczną datą przydatności do użytku. e) dostarczenie wszystkich ulotek odczynnikowych w języku polskim oraz kart charakterystyk materiałów niebezpiecznych przy pierwszej dostawie odczynników. f) Zamawiający wymaga aby przeglądy okresowe aparatów, robione były zgodnie z zaleceniami producenta. g) W ramach zamówienia, w przypadku awarii aparatu, Wykonawca jest obowiązany w ciągu 12 godzin przybyć do siedziby Zamawiającego i przedstawić Zamawiającemu szczegółowy opis awarii, w tym zakres uszkodzeń wraz z oszacowaniem kosztów naprawy i terminu jej usunięcia. h) Zamawiający wymaga aby Wykonawca w okresie trwania umowy zapewnił możliwość konsultacji 24h/dobę. i) Jeżeli wystąpi awaria z przyczyn samego urządzenia, a nie będzie wynikać z przyczyn zależnych od użytkownika, koszt naprawy poniesie Wykonawca; 2. Wykonawca będzie dostarczał na swój koszt materiały kontrolne oraz inne materiały zużywalne do dostarczonych analizatorów w okresie 24 miesięcy od daty zawarcia umowy. 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na przedmiot zamówienia inny niż opisany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 4. Wykonawca wraz z dostawą dostarczy Zamawiającemu dokumentację techniczną dot. budowy, działania i obsługi analizatorów w języku polskim. 5. Instalacja aparatów, przeszkolenie personelu w zakresie używania i prawidłowej konserwacji urządzeń Wykonawca zapewni w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy. 6. Wykonawca wraz z dostawą dostarczy Zamawiającemu instrukcję obsługi w języku polskim na uruchomiane urządzenia oraz instrukcję używania odczynników, w języku polskim. 7. Zamawiający dopuszcza sprzęt używany: - aparat do hematologii 3 diff - nie starszy niż 3 lata. - aparat do hematologii 5 diff - nie starszy niż 5 lat - aparat do hemoglobiny glikowanej – nie starszy niż 3 lata Pakiet nr 2 1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatu do koagulologii oraz zapewnienie usługi serwisowej oferowanych urządzeń w ramach dzierżawy. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku 3B. 2. Dostawy odbywać się będą na koszt i ryzyko Wykonawcy 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ilości oraz asortyment przedmiotu zamówienia został określony w załączniku 3B, do niniejszej specyfikacji. 4. Dostawa w ramach dzierżawy wraz z montażem i uruchomieniem aparatu do koagulologii (zgodnie z załącznikiem nr 3B do SIWZ). Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia spełniał wszystkie narzucone przepisami prawa wymagania w zakresie dopuszczenia do obrotu na terenie RP, posiadał wymagane przepisami prawa świadectwa rejestracyjne zgodnie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2017poz. 211) 5. Sukcesywna dostawa odczynników (w miarę zgłaszanych potrzeb) w okresie 24 miesięcy od daty zawarcia umowy, do wykonania badań w ilościach opisanych w załączniku . Ilości odczynników należy skalkulować w taki sposób aby zapewnić wykonywanie badań dla trzech pacjentów w jednej serii. W przypadku złej kalkulacji ilości odczynników Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczania odczynników na własny koszt do czasu trwania umowy. 6. Wielkość dostaw będzie realizowana przez Wykonawcę na podstawie zamówień składanych przez Zamawiającego drogą elektroniczną w uzgadnianych na bieżąco ilościach i asortymencie. 7. Zamawiający ustala termin realizacji zamówienia od 1 do 3 dni roboczych od chwili przyjęcia przez Wykonawcę zgłoszonego zapotrzebowania 8. Zamawiający wymaga, żeby zaoferowany przedmiot zamówienia w dniu dostawy charakteryzował się nie krótszą niż 12 miesięczną datą przydatności do użytku. 9. Naprawy aparatu (dojazd, czas pracy serwisanta, części zamienne) wynikające z normalnego użytkowania i eksploatacji aparatu oraz przeglądy konserwacyjne robione zgodnie z zaleceniami producenta. 10. Dostawa materiałów kontrolnych i innych materiałów zużywalnych do dostarczonych aparatów w okresie 24 miesięcy od daty zawarcia umowy. 11. Dostarczenie dokumentacji technicznej dot. budowy, działania i obsługi urządzeń w języku polskim wraz z pierwszą dostawą. Dostarczenie kart charakterystyki substancji niebezpiecznych 12. Instalacja aparatu, przeszkolenie personelu w zakresie używania i prawidłowej konserwacji urządzeń w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy. 13. Dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim na każde uruchomiane urządzenie oraz instrukcji używania odczynnika w języku polskim. 14. Aparat do koagulologii fabrycznie nowy. 15. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych. 16. Czas reakcji serwisu 24h od momentu zgłoszenia awarii. 17. Możliwość konsultacji z serwisantem 24h/dobę Zamawiający wymaga zintegrowania oferowanych aparatów z użytkowanym przez Zamawiającego systemem informatycznym Eskulap. Koszty integracji i wdrożenia leżą po stronie Wykonawcy. Systemem informatycznym ESKULAP obecnie serwisowany jest przez firmę medhub Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu Uwaga: W przypadku wystąpienia w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych czy też znaków towarowych zamawiający informuje, że wskazania takie mają wyłącznie charakter przykładowy wskazujący wyłącznie parametry użytkowe i techniczne, które są istotne dla Zamawiającego. W związku z powyższym w takim przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. Za ofertę równoważną Zamawiający uzna ofertę, w której zaproponowano przedmiot zamówienia o parametrach technicznych i użytkowych nie gorszych niż określone w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wykaz rozwiązań równoważnych należy wskazać w ofercie.

II.5) Główny kod CPV: 33696500-0
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
38434520-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  24   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
24

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
termin dostawy odczynników40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości asortymentu objętego przedmiotem zamówienia na rzecz innego, stanowiącego przedmiot zamówienia – do łącznej kwoty nominalnej zobowiązania. W takim przypadku Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zwiększeniu lub zmniejszeniu określonego asortymenty. Zmiana taka nie wymaga odrębnego aneksu. 2. Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia umowy do czasu zrealizowania całości dostawy na wszystkie pozycje asortymentowe nie dłużej jednak niż w ciągu 36 miesięcy. 3. Oprócz przesłanek wymienionych w art. 144 ust. 1 PZP Zamawiający przewiduje następujący zakres zmian w umowie, które będą mogły być wprowadzone w formie aneksu: a) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, może zastąpić nowy Wykonawca – zmiana możliwa tylko na podstawie sukcesji uniwersalnej w myśl art. 492 kodeksu spółek handlowych (przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na inną spółkę przejmującą) oraz przejęcie przedsiębiorstwa na postawie art. 551 i nast. k.c. pod warunkiem, że nowy Wykonawca nie będzie podlegał wykluczeniu na podstawie art. 24 PZP. Zmiana ta wymaga aneksu do umowy b) Wszystkie wartości netto określone przez Wykonawcę są ustalone na okres obowiązywania umowy i nie wzrosną. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku, gdy wartości netto przedmiotu umowy obniżą się, przy czym konsekwencje rachunkowe stosuje się odpowiednio. c) Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa, w takim przypadku Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w formie aneksu. W przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT. W przypadku zmiany stawki VAT, zmianie ulegnie kwota podatku VAT, zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena (wartość) brutto umowy, a cena (wartość) netto pozostanie niezmienna. Zamawiający będzie realizował zamówienie tylko do wysokości brutto umowy. d) Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zmiany będą konieczne i korzystne dla Zamawiającego. Za zmiany korzystne należy uznać wszelkiego rodzaju nowe postanowienia, które wzmacniają pozycję Zamawiającego jako wierzyciela z tytułu świadczenia niepieniężnego (np. wydłużenie okresu rękojmi, skrócenie terminu wykonania zamówienia, obniżenie ceny, podwyższenie kar umownych), oraz te zmiany, które prowadzą do wzmocnienia jego pozycji jako dłużnika z tytułu świadczenia pieniężnego (np. wydłużenie terminu zapłaty). e) Zmiana siedziby Wykonawcy nie stanowi zmiany treści umowy i nie wymaga aneksu do umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-10-12, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: odczynniki
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Pakiet nr 1 1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa odczynników do hematologii i hemoglobiny glikowanej wraz z dzierżawą aparatów oraz zapewnienie usługi serwisowej oferowanych urządzeń w ramach dzierżawy. a) Dostawa w ramach dzierżawy wraz z montażem i uruchomieniem aparatów do badań (zgodnie z załącznikiem: 3A do SIWZ). Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia spełniał wszystkie narzucone przepisami prawa wymagania w zakresie dopuszczenia do obrotu na terenie RP, posiadał wymagane przepisami prawa świadectwa rejestracyjne zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2017 poz. 211) b) Sukcesywna dostawa odczynników (w miarę zgłaszanych potrzeb) w okresie 24 miesięcy od daty zawarcia umowy, do wykonania badań w ilościach opisanych w załącznikach nr 3A do siwz. Dostawy odbywać się będą na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wielkość dostaw będzie realizowana przez Wykonawcę na podstawie zamówień składanych przez Zamawiającego drogą elektroniczną w uzgadnianych na bieżąco ilościach i asortymencie. c)Termin realizacji zamówienia na odczynniki Zamawiający ustala od 1 do 3 dni roboczych od chwili przyjęcia przez Wykonawcę zgłoszonego zapotrzebowania. d) Zamawiający wymaga, żeby zaoferowany przedmiot zamówienia w dniu dostawy charakteryzował się nie krótszą niż 12 miesięczną datą przydatności do użytku. e) dostarczenie wszystkich ulotek odczynnikowych w języku polskim oraz kart charakterystyk materiałów niebezpiecznych przy pierwszej dostawie odczynników. f) Zamawiający wymaga aby przeglądy okresowe aparatów, robione były zgodnie z zaleceniami producenta. g) W ramach zamówienia, w przypadku awarii aparatu, Wykonawca jest obowiązany w ciągu 12 godzin przybyć do siedziby Zamawiającego i przedstawić Zamawiającemu szczegółowy opis awarii, w tym zakres uszkodzeń wraz z oszacowaniem kosztów naprawy i terminu jej usunięcia. h) Zamawiający wymaga aby Wykonawca w okresie trwania umowy zapewnił możliwość konsultacji 24h/dobę. i) Jeżeli wystąpi awaria z przyczyn samego urządzenia, a nie będzie wynikać z przyczyn zależnych od użytkownika, koszt naprawy poniesie Wykonawca; 2. Wykonawca będzie dostarczał na swój koszt materiały kontrolne oraz inne materiały zużywalne do dostarczonych analizatorów w okresie 24 miesięcy od daty zawarcia umowy. 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na przedmiot zamówienia inny niż opisany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 4. Wykonawca wraz z dostawą dostarczy Zamawiającemu dokumentację techniczną dot. budowy, działania i obsługi analizatorów w języku polskim. 5. Instalacja aparatów, przeszkolenie personelu w zakresie używania i prawidłowej konserwacji urządzeń Wykonawca zapewni w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy. 6. Wykonawca wraz z dostawą dostarczy Zamawiającemu instrukcję obsługi w języku polskim na uruchomiane urządzenia oraz instrukcję używania odczynników, w języku polskim. 7. Zamawiający dopuszcza sprzęt używany: - aparat do hematologii 3 diff - nie starszy niż 3 lata. - aparat do hematologii 5 diff - nie starszy niż 5 lat - aparat do hemoglobiny glikowanej – nie starszy niż 3 lata
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33696500-0, 38434520-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin dostawy odczynników40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: