SPRZEDAŻ UŻYWANEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO

 

 

 

 

 

UWAGA! Dodano nowy załącznik do niniejszego ogłoszenia. Prosimy o zapoznanie się z ZAŁĄCZNIKIEM NR 6.

 

Szamotuły, dn.17.10.2018r.

 

OGŁOSZENIE

 

Dyrektor SPZOZ z siedzibą w Szamotułach, ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły

 

ZAPRASZA

do złożenia oferty cenowej na zadanie:

SPRZEDAŻ UŻYWANEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO

 

 1. Sprzedający:

SP ZOZ W SZAMOTUŁACH

UL. SUKIENNICZA 13, 64-500 SZAMOTUŁY

tel. 61 29 27 127 fax 61 29 27 102

 1. Przedmiot sprzedaży:

 

Przedmiotem sprzedaży jest aparat RTG Apollo oraz wywoływarka Agfa Mammoray Classic.

Niniejsze postępowanie składa się z dwóch pakietów, które przedstawia poniższa tabela:

Nr pakietu

Nazwa sprzętu

Cena wywoławcza

1

Aparat RTG Apollo

10.000,00 zł brutto

2

Wywoływarka Agfa Mammoray Classic

1.500,00 zł brutto

 

Niniejsze przedmioty sprzedaży są przeznaczone do demontażu na części.

Szczegółowe opisy przedmiotów sprzedaży stanowią ekspertyzy serwisów opisujące stan techniczny sprzętu - załączniki nr 1 i 2 (dla pakietu nr 1) oraz załącznik nr 3 (dla pakietu nr 2).

 

III. Informacje ogólne

 1. Przetarg ma charakter publiczny.

 2. Przetarg przeprowadza się w formie przetargu pisemnego (zbieranie ofert).

 3. Sprzedaż nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywoławczej, o której mowa w pkt III.

 4. Warunkiem uczestnictwa w przetargu przez oferenta jest dołączenie do oferty

oświadczenia o następującej treści : „Oświadczam, że zapoznałem/am się ze stanem

technicznym środka trwałego”.

 1. Oferta złożona w toku przetargu przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta albo, gdy

przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 1. Wszelkie koszty związane z transakcją kupna sprzedaży, w tym koszty transportu pokrywa Kupujący.

 2. Istnieje możliwość składania ofert częściowych na poszczególne sprzęty (pakiet nr 1 lub pakiet nr 2).

 

IV. Dokumenty, jakie Oferent powinien załączyć do oferty:

 1. Sprzedający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:

Oferentowi nie wolno dokonywać żadnych zmian merytorycznych we wzorze druku „Formularz ofertowy” opracowanym przez Sprzedającego.

 

V. Osoby po stronie Sprzedającego uprawnione do udzielania informacji

 1. Wszelkie pytania należy kierować na adres e-mail: dta@szamotuly.med.pl

 2. Oferent może zwrócić się do Sprzedającego o wyjaśnienie istotnych warunków dotyczących sprzedaży w godzinach pracy Sprzedającego tj.: 7:30 - 14:00.

 

VI. Miejsce składania ofert

Oferty w formie pisemnej dotyczące sprzedaży przedmiotu niniejszego ogłoszenia należy złożyć w terminie do dnia 31.10.2018r. godz. 10:25 w siedzibie Sprzedającego: SPZOZ w Szamotułach, ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły - Sekretariat Biura Dyrektora.

Oferta musi być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem SPRZEDAŻ UŻYWANEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO nie otwierać przed 31.10.2018r. godz.10:40.

 

VII. Opis sposobu obliczania ceny

 1. W ofercie należy przedstawić cenę ofertową brutto, jednakże nie niższą niż ta określona w pkt. II.

 2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

 3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z transakcją kupna sprzedaży przedmiotu zamówienia.

 4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Sprzedającym a Kupującym odbywać się będą w złotych polskich.

 5. Oferty będą oceniane w oparciu o najwyższą oferowaną cenę zakupu według poniższego wzoru:

cena brutto oferty ocenianej

Cx = ------------------------------------------- x 100% x 100 pkt

najwyższa zaoferowana cena brutto

 

 

VIII. Informacje o formalnościach

1. Wszyscy oferenci, którzy złożyli oferty zostaną poinformowani pisemnie o wyniku przetargu lub o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru.

 1. Kupujący, który wygra przetarg jest zobowiązany zapłacić cenę zakupu w terminie ustalonym przez Sprzedającego.

 2. Wydanie przedmiotu sprzedawcy kupującemu nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu faktury sprzedaży oraz po podpisaniu protokołu zdawczo - odbiorczego.

 3. Jeżeli w przetargu zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Dyrektor zwróci się drogą e-mail lub faxem do oferentów, którzy złożyli te oferty, o złożenie w terminie określonym przez Dyrektora, dodatkowych ofert. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać cen niższych niż zaoferowane w złożonych po raz pierwszy ofertach.

 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 5. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 6. Przetarg odbędzie się chociażby wpłynęła tylko 1 oferta spełniająca warunki określone
  w ogłoszeniu o przetargu.

 7. W związku ze sprzedażą używanego sprzętu medycznego strony wyłączają przepisy dotyczące rękojmi za wady ( art. 558§2 KC)

 

 

Dyrektor Szpitala

Remigiusz Pawelczak

Załączniki:

 1. Ekspertyza I

 2. Ekspertyza II

 3. Ekspertyza III

 4. Formularz ofertowy

 5. Projekt umowy

 

 

 

 

 

 

 

 

Znak sprawy: DTA-381-93/2018

 

1

 

 

 

 1.  

Załączniki do pobrania

# Nazwa pliku Data dodania Pobrano
1 zalacznik Protokół.pdf 2018-11-07 14:12:09 pobrano 32 razy
2 zalacznik Zestawienie ofert.pdf 2018-11-05 10:22:24 pobrano 35 razy
3 zalacznik Zał. nr 6 - zdjęcia - pakiet nr 1 i 2.pdf 2018-10-18 11:08:49 pobrano 49 razy
4 zalacznik Informacja z dn. 18.10.2018.doc 2018-10-18 11:08:49 pobrano 44 razy
5 zalacznik OGŁOSZENIE -Sprzedaż sprzętu medycznego - RTG wywoływarka.doc 2018-10-17 14:28:27 pobrano 43 razy
6 zalacznik Zał. nr 1 - ekspertyza I.pdf 2018-10-17 14:28:27 pobrano 42 razy
7 zalacznik Zał. nr 2 - ekspertyza II.pdf 2018-10-17 14:28:27 pobrano 40 razy
8 zalacznik Zał. nr 3 - ekspertyza III.pdf 2018-10-17 14:28:27 pobrano 38 razy
9 zalacznik Zał. nr 4 Formularz ofertowy sprzęt med.doc 2018-10-17 14:28:27 pobrano 36 razy
10 zalacznik Zał. nr 5 - projekt umowy.doc 2018-10-17 14:28:27 pobrano 35 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Szymon Anioł 17-10-2018 14:28:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Szymon Anioł 17-10-2018
Ostatnia aktualizacja: Szymon Anioł 07-11-2018 14:12:09