UTRZYMANIE LETNIE TERENU LĄDOWISKA SPZOZ W SZAMOTUŁACH

Szamotuły, 26.04.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Postępowanie prowadzone o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty 30.000 euro
zgodnie z Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)

 

DYREKTOR SPZOZ W SZAMOTUŁACH ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERT CENOWYCH NA:

UTRZYMANIE LETNIE TERENU LĄDOWISKA SPZOZ W SZAMOTUŁACH

 

I. Zamawiający

            SPZOZ w Szamotułach

            ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły

            tel.        61 29 27 101, fax. 61 29 27 102

            email:    sekretariat@szamotuly.med.pl

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest:
 • Wykaszanie traw na terenie lądowiska (2 razy w miesiącu) sprzętem Wykonawcy,
 • Podlewanie traw na terenie lądowiska,
 • Zgłaszanie usterek oraz uszkodzeń na terenie lądowiska do Działu Techniczno-Administracyjnego,
 • Prace porządkowe na terenie lądowiska.
 1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2
 2. Zalecana wizja lokalna obiektu po uprzednim umówieniu terminu.
 3. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.
 4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminy składania ofert
 5. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 1 czerwiec 2017 r. – 30 wrzesień 2017 r.

 

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

 1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
  wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy – wg. Załączonego wzoru formularza ofertowego – załącznik nr 1,
 2. Zaparafowane projekty umów na każdej stronie przez Wykonawcę – załącznik nr 2

 

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów.

 1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

 

V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

 1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Pan: Szymon Anioł 61 29 27 125 s.aniol@szamotuly.med.pl
 2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy Zamawiającego tj.: 7:30 – 14:00.

VI. Miejsce składania ofert

 1. Ofertę cenową należy: złożyć w terminie do dnia 11.05.2017r. godz.11:00 w siedzibie Zamawiającego : SPZOZ w Szamotułach – Sekretariat Biura Dyrektora, w zamkniętej kopercie z dopiskiem UTRZYMANIE LETNIE TERENU LĄDOWISKA SPZOZ W SZAMOTUŁACH.

 

VII. Opis sposobu obliczania ceny

 1. Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
 2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
 3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym sprzęt (kosiarki, paliwo itp.) którym wykonuje się koszenie.
 4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.
 5. Wybór oferty zostanie dokonany wg następującego kryterium:

Kryterium: cena= cena brutto – 100 pkt., zgodnie z ofertą (w wypełnionym przez oferenta formularzu ofertowym)

Oferent, który zaoferuje najniższą cenę zł otrzyma 100 pkt., pozostali otrzymają proporcjonalnie mniej pkt. wg poniższego wzoru:

 

                                                           Najniższa cena brutto spośród oferowanych          

            uzyskana liczba punktów =        ------------------------------------------------------ x 100 pkt.

                                                           Łączna cena brutto oferty badanej

 

Jako najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana ta oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów.

 

VIII. Informacje o formalnościach

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.
 2. Zamawiający zawrze umowę zlecenie z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
 4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.
 5. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.
 6. Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

 

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowo – cenowy
 2. Projekt umowy

ZATWIERDZIŁ:

                                                                                                     Dyrektor SPZOZ w Szamotułach

                                                                                                                          Remigiusz Pawelczak

Załączniki do pobrania

1 Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc (DOC, 45KB) 2017-04-26 18:02:58 192 razy
2 Załącznik nr 2 Umowa zlecenie.docx (DOCX, 15KB) 2017-04-26 18:02:58 175 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Szymon Anioł 26-04-2017 18:02:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Szymon Anioł 26-04-2017
Ostatnia aktualizacja: Szymon Anioł 26-04-2017 18:02:58