NAPRAWY I PRZEGLĄDY POJAZDÓW SP ZOZ W SZAMOTUŁACH


Szamotuły, 28.12.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrektor SPZOZ z siedzibą w Szamotułach, ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły, działając na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)

ZAPRASZA

do złożenia oferty cenowej na zadanie:

NAPRAWY I PRZEGLĄDY POJAZDÓW SP ZOZ W SZAMOTUŁACH

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018)

 I. Zamawiający:

SPZOZ w Szamotułach

ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuły

tel. 61 29 27 101, fax. 61 29 27 102

email: sekretariat@szamotuly.med.pl

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie napraw i przeglądów pojazdów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szamotułach.

 2. Wykaz pojazdów będących własnością Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szamotułach przedstawia poniższa tabela:

 3. Lp

  Marka

  Nr rej. Pojazdu

  Rok produkcji

  1.

  Volkswagen Crafter

  PSZ 58995

  2016

  2.

  Volkswagen Crafter

  PSZ 32227

  2012

  3.

  Volkswagen Crafter

  PSZ 52WJ

  2007

  4.

  Volkswagen Crafter

  PSZ 39454

  2013

  5.

  Volkswagen Crafter

  PSZ 39464

  2013

  6.

  Volkswagen LT

  PSZ 53644

  2004 

  7.

  Volkswagen Transporter

  PSZ 73990

  2013

  8.

  Renault Clio

  PSZ 15359

   2007

  1. Zakres usług obejmuje:

  1. wykonywanie kompleksowych przeglądów technicznych wynikających z określonych instrukcyjnie przebiegów (przegląd co 20.000 km) i czasookresu użytkowania, tzn. wymiany płynów eksploatacyjnych, filtrów;

  2. naprawy bieżące wszystkich zespołów, podzespołów, układów (elektrycznych, elektronicznych, hamulcowych, hydraulicznych, wspomagania, jezdnych, zawieszenia, kierowniczych, chłodzących, klimatyzacji), części i elementów wyposażenia pojazdów, naprawę sygnałów uprzywilejowanych;

  3. diagnostykę pojazdów w zakresie bezpieczeństwa jazdy oraz diagnostykę zespołów, podzespołów i układów pojazdów w celu zachowania określonych instrukcyjnie parametrów technicznych;

  4. konserwację i naprawę klimatyzacji oraz dodatkowych urządzeń grzewczych;

  5. demontaż zużytych części zamiennych, akcesoriów i materiałów wynikających z napraw oraz ich utylizację;

  6. dostawę niezbędnych części zamiennych, akcesoriów gumowych materiałów eksploatacyjnych;

  7. dostawę i wymianę opon - wymiana opon obejmuje dwie wymiany sezonowe w ciągu roku dla każdego pojazdu wymienionego w punkcie II.2 : wymiana opon zimowych na letnie i odwrotnie, termin zostanie ustalony z wyznaczonym pracownikiem Działu Techniczno - Administracyjnego telefonicznie, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej;

  8. naprawy powypadkowe, w tym blacharskie i lakiernicze;

  9. holowanie pojazdu z miejsca awarii.

  1. Obowiązkiem Wykonawcy będzie zapewnienie części zamiennych, akcesoriów gumowych i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Części zamienne użyte do naprawy muszą być fabrycznie nowe i sprawne, dedykowane dla danej marki i modelu pojazdu, z uwzględnieniem funkcji, jaką spełnia pojazd. Zamawiający wymaga, aby cena części zamiennych, akcesoriów gumowych oraz materiałów eksploatacyjnych, była zgodna z cenami ogólnie obowiązującymi u Wykonawcy na dzień wykonania usługi. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do udostępnienia do wglądu aktualnie obowiązujących u Wykonawcy cenników usług, części, akcesoriów, materiałów eksploatacyjnych i innych środków niezbędnych do wykonania usługi przeglądów, napraw i konserwacji. Wyżej wymienione muszą spełniać parametry techniczne i jakościowe określone Polskimi Normami.

  2. Zamawiający dopuszcza zastosowanie części używanych tylko i wyłącznie w przypadku przedstawienia niniejszego faktu na zleceniu określającym zakres i przewidywany koszt naprawy.

  3. Na wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały (niezbędne do wykonania naprawy), Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia razem z fakturą VAT, dokumentów potwierdzających koszty zakupu części użytych przy wykonywaniu usługi

  w celu weryfikacji wysokości narzutu na części.

  1. Świadczenie usług realizowane będzie przez Wykonawcę na podstawie zlecenia przesłanego drogą elektroniczną do Zamawiającego z podaniem zakresu i przewidywanego kosztu naprawy oraz po jego akceptacji przez Zamawiającego. Projekt zlecenia naprawy będzie uzgodniony po podpisaniu umowy.

  2. Przeglądy i naprawy ambulansów oraz samochodu osobowego odbywać się będą w warsztacie Wykonawcy mieszczącym się w odległości max. do 35 km od siedziby Zamawiającego.

  3. Wykonawca oświadcza, iż posiada wiedzę oraz warsztat niezbędny do należytego wykonania zamówienia. Wykonawca oświadcza, że warsztat wyposażony jest:

  1. w stanowisko do diagnostyki komputerowej;

  2. w testery diagnostyczne;

  3. w minimum 2 stanowiska do naprawy pojazdów, w tym jedno wyposażone w podnośnik.

  1. Wykonawca oświadcza, że usługi wykona zgodnie z normami czasowymi wykonania napraw określonymi w katalogach norm czasowych aktualnie obowiązujących u Wykonawcy. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, Wykonawca udostępni do wglądu aktualnie obowiązujący u Wykonawcy katalog norm czasowych.

  2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania usług związanych z naprawą i serwisem karetek w taki sposób, aby zapewnić Zamawiającemu mobilność w świadczeniu usług i niezależnie od trybu przeprowadzanej naprawy cena roboczogodziny musi być jednakowa.

  W trybie normalnym Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do naprawy w ciągu 24 h od momentu zgłoszenia. Za tryb normalny uważa się awarię lub uszkodzenie tylko i wyłącznie jednego pojazdu.

  W trybie pilnym Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do naprawy w ciągu 12 h (także w dni ustawowo wolne od pracy).

  Za tryb pilny uznajemy przypadki gdy:

  - w naprawie znajduje się karetka, a kolejna uległa awarii;

  - awaria dwóch lub więcej karetek w ciągu 24h

  - karetka uległa awarii w miejscu niebezpiecznym dla postoju i nie ma możliwości samodzielnego przestawienia jej.

  W wyżej wymienionych przypadkach trybu pilnego wskazana byłaby konieczność przyjazdu Wykonawcy na miejsce usterki/awarii.

  1. Naprawa samochodu wykonywana będzie w terminie nie dłuższym niż 48 godzin, licząc od dnia podpisania zlecenia przez Zamawiającego. Przy bardziej pracochłonnych naprawach samochodów, wymagających np. oczekiwania na dostawę części, termin wykonania naprawy może ulec wydłużeniu za zgodą Zamawiającego.

  2. Na wykonaną usługę Wykonawca udziela 6 miesięcznej gwarancji, zaś na dostarczone części i materiały czas trwania gwarancji odpowiada okresowi gwarancji określonemu przez ich producenta.

  3. Podczas napraw i przeglądów technicznych pojazdów każdorazowo może być obecny upoważniony przedstawiciel Zamawiającego.

  4. Zamawiający zastrzega zmniejszenie zakresu zlecanych przeglądów i napraw.

  5. Oferent lub osoba uprawniona do reprezentowania oferenta nie może być pracownikiem SPZOZ w Szamotułach, nie może być także wobec SPZOZ w Szamotułach stroną umów cywilnoprawnych na świadczenie usług lub dostaw innego rodzaju.

  6. Zamawiający wyklucza możliwość zlecania wykonania zadania podwykonawcom.

  Kody CPV: 50112000-3 Usługi w zakresie napraw i konserwacji samochodów

  50112100-4 Usługi w zakresie napraw samochodów

  1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2.

  2. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.

  3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert

  4. Termin obowiązywania umowy: 12 miesięcy od daty podpisania umowy

  III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

  1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:

  1. wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy - wg załączonego wzoru formularza ofertowego - załącznik nr 1,

  2. zaparafowane projekty umów na każdej stronie przez Wykonawcę - załącznik nr 2

  3. oświadczenie, że Oferent posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. - załącznik Wykonawcy

  4. aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert -
   załącznik Wykonawcy

  5. pełnomocnictwo (oryginał bądź uwierzytelniony odpis) w przypadku, gdy osoba podpisująca ofertę nie jest osobą wskazaną w KRS bądź CEIDG jako osoba uprawniona do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy - załącznik Wykonawcy

  IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
  przekazywania oświadczeń i dokumentów.

  1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
   i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie za pomocą faksu lub drogą elektroniczną. Po otwarciu ofert dokumenty dotyczące postępowania będą dostępne w siedzibie Zamawiającego.

   

  V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się
  z Wykonawcami

  1. Wszelkie pytania dotyczące niniejszego postępowania należy kierować na adres
   e-mail dta@szamotuly.med.pl

  1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy Zamawiającego tj.: 7:30 - 14:00.

   

  VI. Miejsce składania ofert

  1. Ofertę cenową należy: złożyć w terminie do dnia 07.01.2019r. godz.11:00
   w siedzibie Zamawiającego : SPZOZ w Szamotułach - Sekretariat Biura Dyrektora,
   w zamkniętej kopercie z dopiskiem NAPRAWY I PRZEGLĄDY POJAZDÓW SP ZOZ
   W SZAMOTUŁACH

  VII. Opis sposobu obliczania ceny

  1. Na załączonym formularzu ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto
   za wykonanie przedmiotu zamówienia.

  1. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

  2. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

  3. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą
   w złotych polskich.

  4. Wybór oferty zostanie dokonany wg następującego kryterium:

  5. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający przyjął następujące kryterium:

  1. KRYTERIUM I: cena zł brutto roboczogodziny

  2. KRYTERIUM II: odległość od siedziby SPZOZ w Szamotułach

  3. KRYTERIUM III: cena zł brutto za 1 km przewozu lawetą pojazdu z miejsca zdarzenia do warsztatu

  4. KRYTERIUM IV: cena zł brutto za 1 przegląd techniczny 1 pojazdu zlecanego każdorazowo przez Zamawiającego

  5. KRYTERIUM V: cena zł brutto za 1 wymianę opon 1 pojazdu zlecanej każdorazowo przez Zamawiającego

  1. Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:

  1. KRYTERIUM I

  najniższa zaoferowana cena zł brutto roboczogodziny

  Cx = ------------------------------------------------------------------------ x 60 pkt

  cena zł brutto roboczogodziny oferty ocenianej

  Cx - ilość punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium cena zł brutto roboczogodziny

  1. KRYTERIUM II:

  Oferent, który zaoferuje:

  • odległość od 0 - 10 km otrzyma 10 pkt.

  • odległość 10 - 20 km otrzyma 5 pkt.

  • odległość powyżej 20 km otrzyma 0 pkt.

  1. KRYTERIUM III:

  Oferent, który zaoferuje najniższą cenę zł brutto za 1 km holowania lub przewozu lawetą pojazdu z miejsca zdarzenia do warsztatu otrzyma 10 pkt. pozostali otrzymają proporcjonalnie mniej pkt. wg poniższego wzoru:

  najniższa cena zł brutto za 1 km przewozu lawetą pojazdu

  Cy = -------------------------------------------------------------------------------------- x 10 pkt

  cena zł brutto za 1 km przewozu lawetą pojazdu oferty ocenianej

  Cy - ilość punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium cena zł brutto za

  1 km przewozu lawetą pojazdu z miejsca zdarzenia do warsztatu

  1. KRYTERIUM IV:

  Oferent, który zaoferuje najniższą cenę zł brutto za 1 przegląd techniczny 1 pojazdu otrzyma 10 pkt. pozostali otrzymają proporcjonalnie mniej pkt. wg poniższego wzoru:

  najniższa cena brutto za 1 przegląd techniczny 1 pojazdu

  Cz = ---------------------------------------------------------------------------------------- x 10 pkt

  cena brutto za 1 przegląd techniczny 1 pojazdu oferty ocenianej

  Cz - ilość punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach cena zł brutto za 1 przegląd techniczny 1 pojazdu zlecanego każdorazowo przez Zamawiającego

  1. KRYTERIUM V:

  Oferent, który zaoferuje najniższą cenę zł brutto za 1 wymianę opon 1 pojazdu otrzyma 10 pkt. pozostali otrzymają proporcjonalnie mniej pkt. wg poniższego wzoru:

  najniższa cena zł brutto za 1 wymianę opon 1 pojazdu

  Cw = ---------------------------------------------------------------------------------------- x 10 pkt

  cena zł brutto za 1 wymianę opon 1 pojazdu oferty ocenianej

  Cw - ilość punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach cena zł brutto za 1 wymianę opon 1 pojazdu zlecanego każdorazowo przez Zamawiającego

  1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów w wyniku zsumowania punktacji w zakresie kryterium I, II, III, IV, V.

  2. Obliczenia będą dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

  3. Zamawiający będzie dokonywał oceny ofert oddzielnie na każde zadanie

  11. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

  12. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu, a także zamieści te informacje na własnej stronie internetowej (www.szamotuly.med.pl).

  VIII. Informacje o formalnościach

  1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.

  1. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

  1. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

  1. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.

  1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

  1. Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

   

  Załączniki:

  1. Formularz ofertowy

  1. Projekt umowy

  ZATWIERDZIŁ:

  -//-

  Dyrektor SPZOZ w Szamotułach

  Remigiusz Pawelczak

  DTA-381-110A/2018

Załączniki do pobrania

1 Zapytanie ofertowe naprawy pojazdów.doc (DOC, 84KB) 2018-12-28 11:16:00 28 razy
2 Zał. nr 1 - formularz ofertowy naprawy.doc (DOC, 59KB) 2018-12-28 11:16:00 25 razy
3 Zał. nr 2 - projekt umowy.doc (DOC, 82KB) 2018-12-28 11:16:00 24 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Szymon Anioł 28-12-2018 11:16:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Szymon Anioł 28-12-2018
Ostatnia aktualizacja: Szymon Anioł 28-12-2018 11:16:00